Hvorfor trenger vi en jentedag?

Verden har oppnådd mange viktige resultater når det gjelder jenters levekår, men fortsatt er det lang vei fram til reell likestilling.

Jenter er de fattigste, færre jenter enn gutter fullfører grunnskolen, jenter utsettes for mer kjønnsbasert vold og langt flere jentebarn enn guttebarn dør før de har fylt fem år.

Jenter har også større risiko for å bli smittet av hiv enn jevngamle gutter, samtidig som komplikasjoner under graviditet og fødsel utgjør den største dødsårsaken for jenter mellom 15 og 19 år.

Fattigdom og mangel på individuell frihet videreføres fra kvinnegenerasjon til kvinnegenerasjon. Tidlige giftermål, seksuelle overgrep på skolen og stereotypiske oppfatninger av kjønn er stopper jenters skolegang. Kulturelle normer og religiøse overbevisninger er også til hinder for jenters mulighet til å gå på skolen. Denne diskrimineringen av jenter er brudd på FNs barnekonvensjon.

For å sikre jenters rettigheter må man jobbe på tre nivåer; internasjonalt gjennom FN, i hvert enkelt land og gjennom sivilsamfunnet.

FNs bærekraftsmål fremmer jenters rettigheter

Jenters rettigheter står sentralt i FNs bærekraftsmål, og bærekraftsmål 5 sier at vi skal «Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet."

Likestilling er en menneskerett. Det handler om å gi begge kjønn like rettigheter og muligheter til å bestemme over eget liv. Kvinners tilgang til utdanning, helsetjenester, arbeid og juridiske rettigheter er nødvendig for å skape utvikling i et land.

Historikk

Gjennom resolusjon 66/170, ble det i desember 2011 vedtatt at 11. oktober skulle være FNs jentedag. FNs generalforsamling skrev i resolusjonen at det å investere i jenter og styrke deres stilling er avgjørende for å utrydde fattigdom i verden. Dagen ble markert første gang i 2012.

Lær mer

Tema: Kvinner og likestilling

FNs bærekraftsmål nummer 5: Likestilling mellom kjønnene