Verden er langt mer likestilt enn for få tiår siden. Andelen kvinner som deltar i politikk og næringsliv øker, men det er fremdeles langt flere menn enn kvinner i maktposisjoner.

Klikk på et delmål for å lese mer om det under

 • Delmål 5.1)

  Få slutt på alle former for diskriminering av jenter og kvinner i hele verden

 • Delmål 5.2)

  Avskaffe alle former for vold mot alle jenter og kvinner både i offentlig og privat sfære, inkludert menneskehandel, seksuell utnytting og andre former for utnytting

 • Delmål 5.3)

  Avskaffe all skadelig praksis, som barneekteskap, tidlige ekteskap og tvangsekteskap, og kjønnslemlestelse

 • Delmål 5.4)

  Anerkjenne og verdsette ubetalt omsorgs- og husholdsarbeid gjennom offentlige tjenester, infrastruktur og sosialpolitikk, og fremme delt ansvar i husholdet og familien, alt etter hva som passer i det enkelte land

 • Delmål 5.5)

  Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer der beslutninger tas, i det politiske, det økonomiske og det offentlige liv

 • Delmål 5.6)

  Sikre tilgang til god seksuell og reproduktiv helse og reproduktive rettigheter for alle, i samsvar med handlingsprogrammet fra den internasjonale konferansen om befolkning og utvikling, handlingsplanen fra Beijing og sluttdokumentene fra deres respektive tilsynskonferanser

 • Delmål 5.a)

  Iverksette reformer for å gi kvinner lik rett til økonomiske ressurser, mulighet til å eie og kontrollere jord og andre former for eiendom samt tilgang til finansielle tjenester, arv og naturressurser, i samsvar med nasjonal lovgivning

 • Delmål 5.b)

  Styrke bruken av muliggjørende teknologi, særlig informasjons- og kommunikasjonsteknologi, for å styrke kvinners stilling i samfunnet

 • Delmål 5.c)

  Vedta og styrke god politikk og vedta gjennomførbar lovgivning for å fremme likestilling og styrke jenters og kvinners stilling på alle nivåer i samfunnet

Fattigdom er ofte tett knyttet til diskriminerende lover og sosiale normer som fører til at kvinner får dårligere økonomi og færre muligheter til å bestemme over egne liv. Mange kvinner er økonomisk avhengig av partneren sin, noe som fører til en skeiv maktbalanse i hjemmet og i samfunnet.

Likestilling handler om en rettferdig fordeling av makt, innflytelse og ressurser. Å leve et fritt liv uten vold og diskriminering er en grunnleggende menneskerettighet og er avgjørende for utvikling av menneskene og for samfunnet.

Politisk, økonomisk og sosial likestilling mellom kjønnene bidrar til en positiv utvikling på alle plan. Likestilling og kvinners rettigheter er et gjennomgående tema i bærekraftsmålene, og det er helt essensielt for å kunne nå alle FNs bærekraftsmål innen 2030.

Hvordan ligger verden an?

Arbeidet for å få likestilling mellom kjønnene gir resultater, men det går for sakte. Med dagens kurs vil det ta 300 år for å stoppe barneekteskap, 286 år for å fjerne diskriminerende lover og sikre godt rettsvern for alle, 140 år for å likestille kvinnelige og mannlige ledere i maktposisjoner i arbeidsplassen, og 47 år for å oppnå lik representasjon i nasjonale parlamenter.

Kilde: FNs generalsekretærs rapport om bærekraftsmålene (2023)

Kvinner og jenter har mindre makt over eget liv, og i samfunnet, enn menn. Mange land trenger nye lovverk som ikke diskriminerer kvinner, for å sikre deres menneskerettigheter.

 • En av fem jenter blir gift før fylte 18 år
 • Kvinner bruker i gjennomsnitt 2,8 timer mer på husarbeid hver dag enn menn
 • Rundt 26 prosent av parlamentarikerne i verden er kvinner
 • Ca. 28 prosent av ledere i arbeidslivet er kvinner
 • 56 prosent av kvinner i et forhold bestemmer over egen seksuell og reproduktiv helse, slik som å velge å få barn

Det er flere jenter som får utdanning enn tidligere, men det er alltid flere gutter som får tilbud om utdanning enn jenter. Det gjelder for alle regionene i verden. I 2023 var det opptil 129 millioner jenter som ikke gikk på skolen. Et ekstremt eksempel er Afghanistan, der lederne i landet har bestemt at ingen jenter over 12 år kan være på skolen. Det betyr at 1,1 millioner jenter ikke får mulighet til utdannelse.

Kilde: Rapport om kjønnsbildet for bærekraftig utvikling

Hva gjør Norge?

Hva gjør Norge bra?

I Norge har vi en høy grad av likestilling sammenlignet med mange andre land. Foreldrepermisjon og barnehager gjør at kvinner deltar mer i arbeidslivet. Det er relativt få (11 i 2020) som blir tvunget til å gifte seg eller gå igjennom kvinnelig omskjæring (kjønnslemlestelse).

Det er nesten likestilling mellom kjønnene for husholds- og omsorgsarbeid, og andelen representanter på Stortinget. Kvinner har allmenn rett til seksuell og reproduktiv helse, og har rett til eierskap og kontroll over jord og annen form for eiendom.

Kilde: Statistisk sentralbyrås statistikk om Norges arbeid med å nå FNs bærekraftsmål

Det er Kulturdepartementet som har ansvaret for å koordinere arbeidet med målet i Norge.

Les hva regjeringen sier Norge skal gjøre for å oppnå bærekraftsmål nummer 5

Hva gjør Norge ikke så bra?

Vold mot kvinner er en utfordring i Norge. Én av fem norske kvinner rapporterer å ha blitt voldtatt minst én gang, og det er svært få voldtektspersoner som blir dømt. I 2021 var det 53 768 overnattingsdøgn på krisesentre i landet.

Kvinner har gjennomsnittlig lavere lønn enn menn. Det er flere kvinner som jobber deltid, og kvinner som jobber fulltid tjener bare 88 % av lønnen for menn som også jobber fulltid. Det er bare en tredel av lederne som er kvinner.

Det har historisk sett vært menn som har hatt mest politisk makt over samfunnet. Det har blitt en bedring, men det er bare: 

 • 36,7 prosent kvinnelige ordførere (2023-2027)
 • 40,6 prosent kvinnelige kommunestyrerepresentanter og fylkestingsmedlemmer (2023-2027)
 • 45 prosent kvinnelige stortingsrepresentanter (2021-2025)

Kilde: Statistisk sentralbyrås statistikk om Norges arbeid med å nå FNs bærekraftsmål

Hva gjør Norge internasjonalt?

Norge jobber for likestilling og kvinners rettigheter på internasjonale møter og i menneskerettighetsforum. I Sikkerhetsrådet 2021-2022 var kvinner i fred- og sikkerhetsarbeid en av de prioriterte sakene. Å fremme kvinners deltakelse i økonomi og politikk er viktig for Norge. Norge jobber også mot vold mot kvinner, og for at kvinner skal bestemme over egen kropp og seksualitet som er en menneskerettighet.

Kilde: Norges statusrapport om bærekraftsmålene (2021)

Regjeringen har en handlingsplan Norges arbeid internasjonalt for kvinner, fred og trygghet. Planen har tre hovedinnsatsområder: 

 1. Fredsprosesser og gjennomføring av fredsavtaler
 2. Tryggingspolitikk og operasjoner
 3. Humanitær innsats, vern av sivile og menneskeretter
Menn forsvarer likestilling under et demonstrasjonstog i USA
Menn forsvarer kvinners rettigheter og likestilling under et demonstrasjonstog i USA. Det er viktig at også menn engasjerer seg i likestillingskampen for å fremme like rettigheter og muligheter for begge kjønn. Foto: Unsplash/Samantha Sophia

Hva kan du gjøre?

Ikke ta likestilling for gitt

Vær oppmerksom. Krev at jenter og gutter, kvinner og menn skal ha de samme rettighetene i alle situasjoner, enten det er på fotballtreningen, på skolen, i hjemmet eller i lønnsforhandlinger.

Pass på språkbruken

Om du opplever at venner, bekjente eller kollegaer snakker nedverdigende om kvinner og omtaler dem som mindre verdt, mindre intelligente eller inkompetente sammenliknet med menn, si ifra at det ikke er greit.

Organiser deg

Å omstille samfunnet vårt til å bli bærekraftig krever større endringer enn at du og jeg som forbrukere endrer våre vaner og vår livsstil, selv om det også er viktig. Større samfunnsendringer må til, og du kan spille en viktig rolle i denne samfunnsendringen gjennom politisk engasjement, for eksempel i et parti eller en organisasjon.

De gode, varige løsningene er som regel et resultat av kunnskap, samarbeid, og målrettet organisering. Vær en aktiv medborger. Bli med å nå bærekraftsmålene!

For spørsmål om bærekraftsmålene, ta kontakt med:

Nicholas Wilkinson

Seniorrådgiver politikk og bærekraftsmålene

nicholas.wilkinson@fn.no

+47 915 42 044