Slaveri er ikke bare noe som hendte for lenge siden. FNs arbeidsorganisasjon (ILO) beregner at det er rundt 50 millioner kvinner, menn og barn i verden i dag som er offer for moderne slaveri.

Moderne slaveri er et paraplybegrep som dekker for eksempel tvangsarbeid, tvangsekteskap og menneskehandel. I hovedsak brukes det om situasjoner hvor en person blir utnyttet og man på grunn av trusler, vold, tvang, bedrag og/eller maktmisbruk ikke kan nekte eller få stans på utnyttelsen.

Det på flukt og arbeidsmigranter er spesielt utsatt for menneskehandel og tvangsarbeid. Kvinner er også overrepresentert som ofre av tvangsarbeid og tvangsekteskap – fire av fem av ofrene i den kommersielle sexindustrien er kvinner, og 58 % i andre sektorer.

Historikk

Den internasjonale dagen mot slaveri er lagt til samme dato som FN vedtok Konvensjonen for bekjempelse av menneskehandel og for utnyttelse av andres prostitusjon (res. 317(IV)) i 1949.

Dagen markeres for å engasjere verdenssamfunnet til å utrydde moderne former for slaveri, som menneskehandel, seksuell utnyttelse, barnearbeid, tvangsekteskap og tvangsrekruttering av barn til bruk i væpnet konflikt.

Hva gjør FN?

Den internasjonale arbeidslivsorganisasjonen
Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) er FNs organisasjon som arbeider for å sikre arbeideres rettigheter verden over.

ILO samler regjeringer, arbeidsgivere og arbeidstakerefor å sette gode arbeidsstandarder, utvikle politikk og utarbeide programmer som fremmer anstendig arbeid for alle mennesker. ILO fungerer som et forum der de tre partene alle har lik rett på å snakke og bli hørt, slik at arbeidslivet gjenspeiler alles interesser.

ILO har vedtatt en juridisk bindende protokoll utformet for å styrke det globale arbeidet for å eliminere tvangsarbeid, som trådte i kraft i november 2016.

Bærekraftsmålene
Bærekraftsmål nummer 8 sikter på å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Delmål 8.7 handler om å avskaffe slaveri. Målet formuleres slik: "Iverksette umiddelbare og effektive tiltak for å avskaffe tvangsarbeid, få slutt på moderne slaveri og menneskehandel og sikre at de verste formene for barnearbeid – inkludert rekruttering og bruk av barnesoldater – forbys og avskaffes, og innen 2025 avskaffe alle former for barnearbeid".

United Nations Voluntary Trust Fund on Contemporary Forms of Slavery
FNs fond mot moderne slaveri gir nødhjelp til ofre for moderne slaveri. Ved å gi tilskudd til sivilsamfunnsorganisasjoner sikrer fondet at tusenvis av menn, kvinner og barn som er utsatt for slaveri rundt om i verden i dag mottar humanitær, psykologisk, sosial, juridisk, medisinsk, økonomisk og annen bistand.

Fondet forvaltes av FNs høykommissær for menneskerettigheters kontor, og finansieres gjennom frivillige donasjoner fra FNs medlemsland.

Ressurser