Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at ikke de kan leve av lønnen sin. Å skape arbeidsplasser av god kvalitet er en stor utfordring for alle land fram mot 2030.

For å utrydde fattigdom og bekjempe ulikhet i verden må alle ha jobber. For at det skal kunne skje må vi skape en rettferdig økonomisk vekst og nye arbeidsplasser. Det betyr at vi må inkludere de unge i arbeidsmarkedet, sørge for et forutsigbart og trygt arbeidsliv, legge til rette for å få flere kvinner i arbeid og redusere uformelt og svart arbeid.

Klikk på et delmål for å lese mer om det under

 • Delmål 8.1)

  Opprettholde en økonomisk vekst per innbygger som er i samsvar med forholdene i de respektive landene, og spesielt en vekst i bruttonasjonalproduktet på minst 7 prosent per år i de minst utviklede landene

 • Delmål 8.2)

  Øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifisering, teknologisk fremgang og innovasjon, blant annet med vekt på lønnsomme og arbeidsintensive sektorer

 • Delmål 8.3)

  Fremme en utviklingsrettet politikk som støtter produktive aktiviteter, opprettelse av anstendige arbeidsplasser, entreprenørskap, kreativitet og innovasjon, og stimulere til formalisering av og vekst i antallet svært små, små og mellomstore bedrifter, blant annet ved å gi dem tilgang til finansielle tjenester

 • Delmål 8.4)

  Til og med 2030 gradvis å bedre utnyttelsen av globale ressurser innenfor forbruk og produksjon, og arbeide for å oppheve koblingen mellom økonomisk vekst og miljøødeleggelser, i samsvar med det tiårige handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon, der de utviklede landene går foran.

 • Delmål 8.5)

  Innen 2030 oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, inkludert ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid

 • Delmål 8.6)

  Innen 2020 betydelig redusere andelen unge som verken er i arbeid, under utdanning eller opplæring

 • Delmål 8.7)

  Iverksette umiddelbare og effektive tiltak for å avskaffe tvangsarbeid, få slutt på moderne slaveri og menneskehandel og sikre at de verste formene for barnearbeid – inkludert rekruttering og bruk av barnesoldater – forbys og avskaffes, og innen 2025 avskaffe alle former for barnearbeid

 • Delmål 8.8)

  Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, inkludert arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige innvandrere, og arbeidstakere i et usikkert arbeidsforhold

 • Delmål 8.9)

  Innen 2030 utarbeide og iverksette politikk for å fremme en bærekraftig turistnæring som skaper arbeidsplasser og fremmer lokal kultur og lokale produkter

 • Delmål 8.10)

  Styrke nasjonale finansinstitusjoners evne til å utvide tilgangen til og stimulere til bruk av bank- og forsikringstjenester og finansielle tjenester for alle

 • Delmål 8.a)

  Øke støtten til handelsrettet bistand («Aid for Trade») til utviklingsland, særlig til de minst utviklede landene, blant annet gjennom det styrkede, integrerte rammeverket for handelsrelatert faglig bistand til de minst utviklede landene (EIF)

 • Delmål 8.b)

  Innen 2020 utvikle og iverksette en global strategi for sysselsetting av ungdom og innføre «The Global Jobs Pact» utviklet i Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO)

Hvordan ligger verden an?

Pandemien har ført til den verste økonomiske nedgangstiden siden den store depresjonen på 1930-tallet.

 • Den globale arbeidsløsheten nådde 6,2 prosent i 2021. Dette betyr at minst 28 millioner flere kvinner og menn var arbeidsledige i 2021 enn i 2019.
 • I 2021 mistet verden globale arbeidstimer tilsvarende 125 millioner fulltidsjobber.
 • Vi har mistet fire ganger så mange arbeidsplasser under pandemien, sammenliknet med jobbene som forsvant under den globale finanskrisen i 2007-2009.

Kvinner, unge arbeidstakere og de med nedsatt funksjonsevne ble hardest rammet av pandemien, og fikk færre muligheter på arbeidsmarkedet. Mange kvinner måtte forlate jobbene sine for å ta vare på barna når samfunnet stengte ned. Disse sliter mest med å komme seg inn i arbeidsmarkedet etter pandemien.

Før pandemien jobbet 60,2 prosent av verdens arbeidstakere i den uformelle økonomien. De mangler sosiale sikkerhetsnett og velferdsordninger om man skulle miste jobben eller bli syk. Beregninger fra FN viser at rundt 75 prosent av disse arbeidstakerne ble hardt rammet av nedstengninger. (Kilder: SDG rapport 2022 og SDG rapport 2021)

Les mer om FN, arbeidsliv og bærekraftsmålene på vår temaside

Les mer om ILOs arbeid her

Hva gjør Norge?

Hva gjør Norge bra?

Norsk arbeidsliv er blant de mest produktive i verden, og Norge har i stor grad lykkes med å fremme entreprenørskap og innovasjon. Lover og regler sikrer arbeidstakernes rettigheter. Rundt 76 prosent av alle mellom 20 og 66 år har en jobb å gå til.

Hva gjør Norge ikke så bra?

Norge må gjøre mer for å hindre at unge mennesker ikke faller ut av skole og arbeidsliv. Vi må også finne ut hvordan vi skal ha økonomisk vekst på en bærekraftig måte, og få ned utslippene av klimagasser. Sivilsamfunnsorganisasjoner mener at miljø- og arbeidsrettigheter ikke alltid ivaretas når Norge inngår handelsavtaler med andre land. De mener også at Norge må gjøre mer for å styrke mulighetene til ungdom og marginaliserte grupper til å komme seg i arbeid.

Hva gjør Norge internasjonalt?

Internasjonalt jobber Norge for å fremme menneskerettigheter, inkludere sårbare grupper, og å forhindre menneskehandel. Norge støtter også ILO-komiteens arbeid for å fremme anstendig arbeid og sosial rettferdighet for alle. (Kilde: Norges VNR rapport 2021)

Det er Finansdepartementet som har ansvaret for å koordinere arbeidet med bærekraftsmål nummer 8 i Norge.

Les mer om hva regjeringen sier de skal gjøre for å oppnå bærekraftsmål nummer 8.

En kvinne plukker kaffe i Øst-Timor
En kvinne plukker kaffe i Øst-Timor. Å kjøpe varer som for eksempel kaffe fra produsenter som sørger for gode arbeidsforhold er et tiltak vi forbrukere kan gjøre. Foto: UN Photo/Martine Perret

Hva kan du gjøre?

Vær en bevisst forbruker

Velg mat, klær og annet utstyr fra bedrifter som er åpne om vilkårene til arbeiderne, behandler dem godt og tar avstand fra barnearbeid. Clean Clothes Campaign har en liste over klesmerker som har forpliktet seg til å skape trygge arbeidsplasser for tekstilarbeidere. At kleskjedene bruker åpne fabrikklister, er en forutsetning for å kontrollere om deres arbeid med miljø og etikk er troverdig. Framtiden i våre hender har en liste over hvilke selskap som er transparente.

Be om kvittering

Be alltid om kvittering når du betaler for en tjeneste, som bilvask og håndverkerjobb. Å ikke ville gi kvittering er et tegn på skattefusk. Det svekker samfunnsøkonomien og arbeideres rettigheter og lønninger på sikt.

Si ifra!

Du har krav på arbeidskontrakt når du blir ansatt. Søk hjelp dersom du opplever at venner eller deg selv ikke behandles bra i arbeidslivet. Du kan lese mer om hva du har krav på i arbeidslivet hos LOs sommerpatrulje, som også hjelper unge mennesker med deres rettigheter i det norske arbeidslivet.

Organiser deg

Å omstille samfunnet vårt til å bli bærekraftig krever større endringer enn at du og jeg som forbrukere endrer våre vaner og vår livsstil, selv om det også er viktig. Større samfunnsendringer må til, og du kan spille en viktig rolle i denne samfunnsendringen gjennom politisk engasjement, for eksempel i et parti eller en organisasjon.

De gode, varige løsningene er som regel et resultat av kunnskap, samarbeid, og målrettet organisering. Vær en aktiv medborger! Bli med å nå bærekraftsmålene!

For spørsmål om bærekraftsmålene, ta kontakt med:

Nicholas Wilkinson

Seniorrådgiver politikk og bærekraftsmålene

nicholas.wilkinson@fn.no

+47 915 42 044