Voldelig ekstremisme er et mangfoldig fenomen, uten en klar definisjon. Det er verken nytt eller unikt for noen land, nasjonaliteter eller trossystemer. 

De siste årene har likevel terrorgrupper som Den islamske staten i Irak og Levanten (ISIL), Al-Qaida og Boko Haram formet vårt bilde av voldelig ekstremisme og hvordan vi skal møte denne trusselen. Disse gruppenes budskap om intoleranse – religiøst, kulturelt eller sosialt – har hatt drastiske konsekvenser for mange regioner i verden. De holder territorium, bruker sosiale medier for å kommunisere sine grusomme forbrytelser i sanntid, og de prøver å utfordre våre felles verdier om fred, rettferdighet og menneskeverd.

Spredningen av voldelig ekstremisme har ytterligere forverret de humanitære krisene verden står overfor. Millioner av mennesker har måttet flykte fra territorier kontrollert av terrorister og voldelige ekstremistgrupper. Migrasjonsstrømmene har økt både bort, fra og mot konfliktsonene. Sistnevnte involverer de som søker trygghet og blir lokket inn i konfliktene som utenlandske terrorkrigere, noe som destabiliserer de berørte områdene ytterligere.

Ingenting kan rettferdiggjøre voldelig ekstremisme, men vi må også erkjenne at den ikke oppstår i et vakuum. Løfter om myndiggjøring og gjennomgripende endring, blir attraktive der menneskerettigheter blir krenket, godt styresett blir ignorert og ambisjoner blir knust.

I dag og hver dag, la oss jobbe sammen for å bygge mer fredelige, inkluderende og stabile samfunn der terror og voldelig ekstremisme ikke har noe hjem.
— FNs generalsekretær António Guterres

Internasjonal dag for forebygging av voldelig ekstremisme

FNs generalforsamling har erklært 12. februar som International Day for the Prevention of Violent Extremism as and when Conducive to Terrorism, gjennom resolusjon A/RES/77/243. Dagen skal øke bevisstheten om truslene knyttet til voldelig ekstremisme, og styrke det internasjonale samarbeidet i denne forbindelse.

Generalforsamlingen understreker at medlemslandene og deres respektive nasjonale institusjoner har hovedansvar for å bekjempe terrorisme. De understreker også den viktige rollen mellomstatlige organisasjoner, sivilsamfunn, akademia, religiøse ledere og media har i å bekjempe terrorisme og forebygge voldelig ekstremisme. 

Resolusjonen bekrefter på nytt at terrorisme og voldelig ekstremisme ikke kan – og ikke bør – forbindes med noen religion, nasjonalitet, sivilisasjon eller etnisk gruppe. 

Handlingsplan for å forhindre voldelig ekstremisme

FNs generalsekretær har utformet en handlingsplan for å forhindre voldelig ekstremisme. Handlingsplanen krever en helhetlig tilnærming som ikke bare omfatter viktige sikkerhetsbaserte terrorbekjempelsestiltak, men også systematiske forebyggende tiltak for å håndtere de underliggende forholdene som driver enkeltpersoner til å radikalisere og slutte seg til voldelige ekstremistiske grupper. 

Planen er en appell for samordnet handling fra det internasjonale samfunnet. Den gir mer enn 70 anbefalinger til medlemslandene og FN-systemet, med mål om å forhindre videre spredning av voldelig ekstremisme.

Lær mer

Temaside om ekstremisme og terrorisme

Temaside om menneskerettighetene

FNs egne sider om dagen (Engelsk)

FNs generalsekretærs handlingsplan for å forhindre voldelig ekstremisme (Engelsk)

United Nations Office of Counter-Terrorism (Engelsk)