Den internasjonale dagen for multilateralisme og diplomati for fred markeres for å bekrefte FN-pakten og dens prinsipper om å løse tvister mellom land på fredelige måter. Dagen anerkjenner bruken av multilateral beslutningstaking og diplomati som viktige verktøy i dette arbeidet.

I tillegg er dagen også en anerkjennelse av FNs grunnpilarer for bærekraftig utvikling, fred, sikkerhet og beskyttelse av menneskerettigheter.

FN og FN-pakten

FN-pakten er en internasjonal traktat som beskriver reglene og prinsippene for styringen av FN.

Den inneholder regler for hva de ulike FN-organene kan gjøre, og hvordan de skal gjøre det. I tillegg beskriver pakten hva FN skal jobbe med, og hva de ulike medlemslandene har lov til å gjøre.

FN-pakten blir ofte kalt FNs grunnlov.

Samarbeid er viktig – da, som nå

FN ble opprettet som følge av andre verdenskrig. Tanken bak FN var at ved å samarbeide på tvers av landegrensene ville man forhindre at grusomhetene fra andre verdenskrig skulle gjenta seg.

Det mest effektive og ønskelige er å lette spenningene før de resulterer i konflikt, eller, hvis konflikt bryter ut, å handle raskt for å begrense konflikten og løse dens underliggende årsaker. Dette kalles forebyggende diplomati og er svært viktig for å støtte FNs innsats for å bistå i en fredelig løsning av tvister.

Kort forklart: Diplomati og multilateralisme

Diplomati vil si kommunikasjon og forhandlinger mellom stater for å beskytte og fremme statens interesser og finne løsninger på konflikter, uten bruk av vold. Diplomati er det viktigste systemet til å styre relasjonen mellom stater.

Diplomati kan være bilateralt – kommunikasjon mellom to stater – eller multilateralt – samarbeid mellom tre eller flere stater.

FN er en multilateral organisasjon, som vil si at medlemslandene kommuniserer og samarbeider om å finne løsninger på utfordringer sammen. FN er verdens viktigste plattform for diplomati.

Ingen stat kan takle utfordringene verden i dag står overfor alene, slik som klimaendringer, konflikt og ustabilitet, fattigdom og humanitære kriser.

For å møte disse utfordringene må verden samarbeide. På alle nivåer, fra lokalt til globalt. Innenfor nasjoner, og blant stater.

Bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Multilateralt samarbeid er den eneste måten å oppnå bærekraftsmålene på. Og det er verdens kollektive ansvar å jobbe sammen mot en mer fredelig, sikker og velstående verden for fremtidige generasjoner og bygge motstandskraft mot fremtidige trusler.

Historie

Den internasjonale dagen for multilateralisme og diplomati for fred ble etablert 12. desember 2018 gjennom resolusjon A/RES/73/127 og ble markert for første gang den 24. april 2019.

Som understreket i resolusjonen, er den internasjonale dagen en bekreftelse av FN-pakten og dens prinsipper om å løse tvister mellom land på fredelige måter. Den anerkjenner bruken av multilateral beslutningstaking og diplomati for å oppnå fredelige løsninger på konflikter mellom nasjoner.

Lær mer

Infoside om FN-pakten

Tema: FN, fred og sikkerhet

FN-dagen