Hva betyr nøytralitet?

Med nøytralitet menes den juridiske statusen en stat får når staten ikke tar side i en krig eller konflikt mellom andre stater.

Staten deltar ikke i konflikten og har en upartisk holdning til de krigførende. I tillegg anerkjenner de krigførende statene denne posisjonen.

Internasjonal dag for nøytralitet ble opprettet for å understreke viktigheten av fredelige, vennlige og gjensidig fordelaktige forhold mellom land.

FN-pakten

FNs formål er å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet. FN-pakten er en internasjonal traktat som beskriver reglene og prinsippene for styringen av FN.

I møte med politisk spenning og eskalerende kriser er det av viktig å opprettholde prinsippene i FN-pakten. Dette er prinsippene om suverenitet og staters suverene likhet, territoriell integritet, selvbestemmelse og ikke-intervensjon i enhver stats indre anliggender.

I artikkel to i FN-pakten forplikter medlemslandene seg til å avgjøre sine internasjonale konflikter på fredelig vis, og til å avstå fra trusler og bruk av makt.

Nøytralitet er viktig fordi det tillater stater å holde seg ute av konflikter, begrenser området for krigføring og reduserer krigens innvirkning. Dette bidrar til å styrke internasjonal fred og sikkerhet.

Nøytralitet, fred og bærekraftig utvikling

Konflikt, usikkerhet, svake institusjoner og begrenset tilgang til rettsvern er fortsatt en stor trussel mot bærekraftig utvikling.

Bærekraftsmål 16 sikter på å "fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle, og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer".

Nøytralitet er viktig for å bevare fred, og er står dermed sentralt i bærekraftsmål 16.

Historikk

Den 2. februar 2017 vedtok FNs generalforsamling resolusjon 71/275, som ser på sammenhengen mellom bevaring av fred og 2030-agendaen for bærekraftig utvikling. Som ledd i denne resolusjonen, ble det bestemt at 12. desember skulle markeres som internasjonal dag for nøytralitet.

Resolusjonen ble fremmet av Turkmenistan, som siden 1995 har vært anerkjent som et permanent nøytralt land av FN.

Lær mer