FNs arbeid med katastroferedusjon

FN har et eget kontor (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, UNDRR) som har ansvar for å koordinere organisasjonens arbeid med katastrofereduksjon. UNDRR har blant annet koordinert arbeidet med en handlingsplan om katastrofereduksjon, som de fleste FN-organisasjonene deltar i.

Forebygging og samarbeid når det gjelder å hindre, håndtere og redusere katastrofer, står sentralt også i FNs bærekraftsmål, som er verdens plan for bærekraftig utvikling frem mot år 2030. Som en del av 2030-agendaen har har FN vedtatt et rammeverk for katastroferedusjon som skal fullføres inne 2020. Dette rammeverket kalles "Sendai Framework" og inneholder syv hovedområder som alle land skal jobbe mot.

Spesielt bærekraftsmål 11 og delmål 11.5 ) sier at vi "Innen 2030 oppnå en betydelig reduksjon i antall dødsfall og antall personer som rammes av katastrofer, inkludert vannrelaterte katastrofer, og i betydelig grad minske de direkte økonomiske tapene i verdens samlede bruttonasjonalprodukt som følge av slike katastrofer, med vekt på å beskytte fattige og personer i utsatte situasjoner"

Ressurser