Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer, og andelen kommer trolig til å øke til 60 prosent i 2030. Byene fungerer som møteplasser for handel, kultur, innovasjon og sosial samhandling. Samtidig står byene for 75 prosent av alle klimagassutslipp og slumområder hindrer gode levekår.

På sitt beste sørger byer for at mennesker kan leve gode liv og utvikle seg økonomisk og sosialt. På den andre siden vokser mange byer fortere enn tilbudet av arbeidsplasser og boliger. Dette fører til utvikling av slumområder med dårlige boforhold og manglende tjenester. Vi må lage bærekraftige byer som gir tilgang til grunnleggende tjenester som energi, boliger og transport. Vi må få på plass god nok avfallshåndtering, redusere forurensning og ikke sløse med ressursene.

Klikk på et delmål for å lese mer om det under

 • Delmål 11.1)

  Innen 2030 sikre at alle har tilgang til tilfredsstillende og trygge boliger og grunnleggende tjenester til en overkommelig pris, og bedre forholdene i slumområder

 • Delmål 11.2)

  Innen 2030 sørge for at alle har tilgang til trygge, tilgjengelige og bærekraftige transportsystemer til en overkommelig pris og bedre sikkerheten på veiene, særlig ved å legge til rette for kollektivtransport og med særlig vekt på behovene til personer i utsatte situasjoner, kvinner, barn, personer med nedsatt funksjonsevne og eldre

 • Delmål 11.3)

  Innen 2030 styrke inkluderende og bærekraftig urbanisering og muligheten for en deltakende, integrert og bærekraftig samfunnsplanlegging og forvaltning i alle land

 • Delmål 11.4)

  Styrke innsatsen for å verne og sikre verdens kultur- og naturarv

 • Delmål 11.5)

  Innen 2030 oppnå en betydelig reduksjon i antall dødsfall og antall personer som rammes av katastrofer, inkludert vannrelaterte katastrofer, og i betydelig grad minske de direkte økonomiske tapene i verdens samlede bruttonasjonalprodukt som følge av slike katastrofer, med vekt på å beskytte fattige og personer i utsatte situasjoner

 • Delmål 11.6)

  Innen 2030 redusere byenes og lokalsamfunnenes negative påvirkning på miljøet (målt per innbygger), med særlig vekt på luftkvalitet og avfallshåndtering i offentlig eller privat regi

 • Delmål 11.7)

  Innen 2030 sørge for at alle, særlig kvinner og barn, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, har tilgang til trygge, inkluderende og tilgjengelige grøntområder og offentlige rom

 • Delmål 11.a)

  Støtte positive økonomiske, sosiale og miljømessige forbindelser mellom byområder, omland og spredtbygde områder ved å styrke nasjonale og regionale planer

 • Delmål 11.b)

  Innen 2020 oppnå en betydelig økning i antall byer og lokalsamfunn som vedtar en integrert politikk og gjennomfører planer med sikte på inkludering, bedre ressursbruk, begrensning av og tilpasning til klimaendringer samt evne til å stå imot og håndtere katastrofer, og dessuten utvikle og iverksette et helhetlig system for risikostyring og katastrofehåndtering på alle nivå, i tråd med Sendai-rammeverket for katastrofeberedskap for 2015–2030

 • Delmål 11.c)

  Bistå de minst utviklede landene med å oppføre bærekraftige og solide bygg ved bruk av lokale materialer, blant annet gjennom økonomisk og faglig bistand

Hvordan ligger verden an?

I dag bor litt over halvparten av verdens befolkning (52,6 prosent) i byer, og urbaniseringen vil fortsette. I 2030 vil 60,4 prosent mennesker bo i byer. Urbaniseringen skjer over hele verden, men 96 prosent av den urbane veksten vil skje i øst- og sør-Asia og Afrika.
(Kilde: World Cities Report 2020)

 • Bare halvparten av de som bor i byer har tilgang til offentlig transport i nærheten av der de bor, det vil si maksimum 500-1000 meter gåavstand.
 • Totalt 156 land har planer for byutvikling, men bare halvparten av dem har gått fra tegnebrettet til iverksettingsfasen.
 • I gjennomsnitt utgjør åpne plasser og veier 16 prosent av byenes areal, men FNs bosettingsprogram anbefaler at 30 prosent skal være veier pluss 10-15 prosent åpne, offentlige områder.

Byene har vært episentre for koronapandemien med 90 prosent av smittetilfellene. Ulikhet har gjort at folk har blitt rammet svært ulikt av pandemien. Behovene til de som bor i slumområder og lavinntektshusholdninger har ofte blitt oversett, og mange fattige har fått det verre under pandemien. En milliard mennesker, eller 24 prosent av verdens urbane befolkning bor i slumområder, og de fleste av dem bor i Asia og Afrika sør for Sahara

Kilde: FNs bærekraftsmålsrapport (2021) og Generalsekretærens rapport om COVID-19 i byer (2020)

Hva gjør Norge?

Hva gjør Norge bra?

I Norge bor rundt 80 prosent av befolkningen i byer og tettsteder, og de fleste har tilgang til vann, veier, tjenester, energi og søppelhåndtering. Det er svært få hjemløse, og de fleste opplever byene sine som trygge. Norge har mindre luftforurensning enn mange andre europeiske byer, og i 2020 var 50 prosent av alle nye biler som ble kjøpt elektriske.

Hva gjør Norge ikke så bra?

Norge må jobbe med å lage god nok infrastruktur inn til de byene som vokser, og sørge for at flere har råd til å bo i byene. Investeringer i kollektivtransport og bedre regulering av bolig- og leiemarkedet er nødvendig.

Vi må også jobbe med å bedre luftkvaliteten enkelte steder, og ta bedre vare på naturen. Ifølge ikke-statlige organisasjoner mangler Norge en helhetlig strategi for å oppnå mål 11. Kommunene har fått mange oppgaver uten finansiering eller tydelige retningslinjer. Det har ofte ført til miljøødeleggelser.

Hva gjør Norge internasjonalt?

Internasjonalt støtter Norge FNs bosettingsprogram (UN-habitat) som jobber med byer og lokalsamfunn for å få til bærekraftig utvikling av disse områdene. Norge har også sluttet seg til "the New Urban Agenda", et FN-initiativ for å styrke byers evne til å bli mer bærekraftige.

Kilde: Norges statusrapport om bærekraftsmålene (2021)

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartemetet som har ansvaret for å koordinere arbeidet med målet i Norge.

Les hva regjeringen sier Norge må gjøre for å oppnå bærekraftsmål nummer 11

En familie kjører motorsykkel i Phnom Penh
En familie kjører motorsykkel i Phnom Penh. Foto: Karen, Flickr

Hva kan du gjøre?

Ta vare på de grønne lungene rundt deg

Gjør det du kan for å bevare grønne lunger i nærområdet ditt. Vær insektenes og fuglenes advokat og forsvar parkområder, naturlig skog og ville blomster og natur. Naturlig vegetasjon og blomster er viktig for bier og humlers overlevelsesevne.

Engasjer deg i lokalsamfunnet

Støtt organisasjonene og foreningene som tar til orde for en økning i plassene der mennesker kan møtes, bedre offentlig transport, resirkuleringssystemer og tilgang til offentlige tjenester.

Gå, sykle eller ta kollektiv transport

Prøv å gå, sykle eller ta offentlig transport så mye du kan i stedet for å kjøre. I stedet for å eie din egen bil kan du benytte deg av en delebilordning og låne bil når du trenger det.

Spis, dyrk og handle lokalt

Invester i nærmiljøet ditt ved å støtte lokale butikker, restauranter og andre tjenester. Ved å handle lokalprodusert mat i sesong bidrar du også til å spise mer bærekraftig. Du kan også være med i en parsellhage i byen du bor i der du kan dyrke grønnsaker sammen med andre.

Vær en god nabo

Bli kjent med de som bor rundt deg, delta i dugnader, del på det du har og skap et godt lokalsamfunn. Naboer som hjelper hverandre med stort og smått skaper tryggere, hyggeligere og mer inkluderende bomiljøer for alle.

Organiser deg

Å omstille samfunnet vårt til å bli bærekraftig krever større endringer enn at du og jeg som forbrukere endrer våre vaner og vår livsstil, selv om det også er viktig. Større samfunnsendringer må til, og du kan spille en viktig rolle i denne samfunnsendringen gjennom politisk engasjement, for eksempel i et parti eller en organisasjon.

De gode, varige løsningene er som regel et resultat av kunnskap, samarbeid, og målrettet organisering. Vær en aktiv medborger! Bli med å nå bærekraftsmålene!

For spørsmål om bærekraftsmålene, ta kontakt med:

Nicholas Wilkinson

Seniorrådgiver politikk og bærekraftsmålene

nicholas.wilkinson@fn.no

+47 915 42 044