Dagen markeres for å understreke viktigheten av samarbeid innen sivil luftfart, og vise hvordan internasjonal sivil luftfart bidrar til den sosiale og økonomiske utviklingen av stater. 

Dagen skal også gjøre folk oppmerksomme på Den internasjonale sivile luftfartorganisasjonens (ICAO) rolle når det gjelder utvikling av sikkerhet, effektivitet og regelmessighet i internasjonal lufttransport.

Den internasjonale organisasjonen for sivil luftkraft

Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO) er FNs luftfartsorganisasjon.

I 1944 samlet delegater fra 54 land seg i Chicago, USA til en luftfartskonferanse. Andre verdenskrig var en periode med rask utvikling innen flyteknologi og både sivile fly og fraktfly økte i bruk. Det var derfor behov for en samlet plan for hvordan flytrafikken skulle operere.

Konferansen resulterte i den første internasjonale konvensjonen om sivil luftfart, ofte kalt Chicago-konvensjonen. I avtalen står det blant annet om rettigheter og ordning av lufttrom, registrering og sikkerhetsrutiner for luftfartøy, rettigheter til luftfart mellom land og detaljerte standarder for ulike områder innen internasjonal luftfart. Avtalen har siden underskrivingen tillatt det globale sivile luftfartssystemet å utvikle seg fredelig, og på en måte som gagner alle mennesker og nasjoner i verden.

Avtalen var starten på ICAO og skisserte hvordan ICAO skulle organiseres. Luftfartsorganisasjonen ble offisielt opprettet i 1947, etter at konvensjonen var ratifisert av et tilstrekkelig antall land.

ICAO har siden sin opprettelse utarbeidet standarder og anbefalte fremgangsmåter for sikker og effektiv luftfart, slik at det finnes en felles enighet mellom verdens land.

ICAO er ikke en luftfartsregulator og har ikke myndighet til å stenge eller begrense et lands luftrom, stenge ruter eller fordømme flyplasser eller flyselskaper for dårlig sikkerhet eller kundeservice.

Sivil luftfart og bærekraftsmålene

Etter at FNs medlemsland vedtok bærekraftsmålene i 2015 har luftfart fått mer oppmerksomhet både i forbindelse med internasjonalt samarbeid og bærekraftig utvikling.

Bærekraftig transport og luftfart er avgjørende for å nå bærekraftsmålene. Gjennom sitt arbeid legger ICAO til rette for en internasjonal sivil lufttransport som er trygg, sikker, effektiv, økonomisk levedyktig og miljømessig ansvarlig.

Bærekraftsmål 9 sikter på å "bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon". Delmål 9.1 handler om bygge både regional og grensekryssende infrastruktur som er pålitelig, bærekraftig og solid. Dette gjelder blant annet lufttransporten.

Historie

Den internasjonale dagen for sivil luftfart ble etablert i 1994 av ICAO. Dagen markerer opprettelsen av organisasjonen den 7. desember 1944. I 1996 anerkjente FNs generalforsamling dagen som offisiell FN-dag.

Ressurser