Infrastruktur er den underliggende strukturen som må være på plass for at et samfunn skal fungere. Investeringer i transport, vanningssystemer, energi og informasjonsteknologi må på plass for å få til bærekraftig utvikling.

Vi må finne måter å øke ulike lands potensiale for bærekraftig utvikling og vekst. Utdanning og helsetilbud må forbedres, samtidig som det satses mer på teknologi og vitenskap.

Klikk på et delmål for å lese mer om det under

 • Delmål 9.1)

  Utvikle pålitelig, bærekraftig og solid infrastruktur av høy kvalitet, inkludert regional og grensekryssende infrastruktur, for å støtte økonomisk utvikling og livskvalitet med vekt på overkommelig pris og likeverdig tilgang for alle

 • Delmål 9.2)

  Fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og næringsutvikling, og innen 2030 øke industriens andel av sysselsetting og bruttonasjonalprodukt betydelig, i tråd med forholdene i de respektive landene, og doble industriens andel av sysselsetting og bruttonasjonalprodukt i de minst utviklede landene

 • Delmål 9.3)

  Øke tilgangen til finansielle tjenester, inkludert rimelig kreditt, for små industribedrifter og andre bedrifter, særlig i utviklingsland, og styrke disse bedriftenes posisjon og integrere dem i verdikjeder og markeder

 • Delmål 9.4)

  Innen 2030 oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig, med mer effektiv bruk av ressurser og mer utstrakt bruk av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser, der alle land gjør en innsats etter egen evne og kapasitet

 • Delmål 9.5)

  Styrke vitenskapelig forskning og oppgradere teknologien i næringslivssektorene i alle land, særlig i utviklingsland, blant annet ved –innen 2030 – å stimulere til innovasjon, betydelig øke antallet ansatte (per million innbyggere) innenfor forsknings- og utviklingsvirksomhet og betydelig øke bevilgningene til offentlig og privat forskning og utvikling

 • Delmål 9.a)

  Legge til rette for bærekraftig utvikling av infrastrukturen i utviklingsland ved å øke den finansielle, teknologiske og faglige bistanden til afrikanske land, de minst utviklede landene, kystløse utviklingsland og små utviklingsøystater

 • Delmål 9.b)

  Støtte nasjonal utvikling av teknologi, forskning og innovasjon i utviklingsland, blant annet ved å sikre politiske rammevilkår som fremmer mangfold i næringslivet og gir handelsvarer en merverdi

 • Delmål 9.c)

  Øke tilgangen til informasjons- og kommunikasjonsteknologi betydelig og arbeide for at de minst utviklede landene får allmenn og rimelig tilgang til internett innen 2020

Hvordan ligger verden an?

Industrien ble rammet hardere av koronapandemien enn den ble av finanskrisen i 2007-2009. Koronapandemien har ført til nedgang i flytrafikk, stans i levering av varer, og tapte arbeidsplasser verden over. Det har bremset veksten i bærekraftig industri.

Tall for 2020:

 • Verden produserte 6,8 prosent færre varer enn året før.
 • Flyselskapene hadde 60 prosent færre reisende sammenliknet med året før.
 • Rundt 52 prosent av alle som jobbet i luftfart og den tilhørende reiselivsnæringen, ble permittert eller mistet jobbene sine.

Industrialisering og produksjon av varer i de minst utviklede landene (en betegnelse FN bruker på de 46 fattigste landene i verden) har økt de siste årene. Økningen går likevel for sakte til at vi når dette målet innen 2030.

For å nå målet om innovasjon for en bærekraftig framtid, må det investeres mer i småskala industri over hele verden. Det må puttes mer midler inn i forskning, utvikling og infrastruktur.

Veier gir folk på landsbygda tilgang til markeder, arbeidsplasser, helsetjenester og skoler. Gode veier hjelper derfor til med å redusere fattigdom. I 2019 manglet 300 millioner mennesker i rurale strøk tilgang til veier.

Kilde: FNs bærekraftsmålsrapport (2021)

Internett er viktig for å få tilgang til informasjon, utdanning og arbeid, og å kommunisere med andre. Vi har fortsatt en jobb å gjøre når det gjelder å få folk på nett.

 • Antall internettbrukere økte med rundt 10 prosent under pandemien i 2020. Det er den største økningen på et tiår.
 • Over halvparten av verdens befolkning (63 prosent) brukte internett i 2021.
 • Det er stor forskjell på fattige og rike land når det gjelder bruk av internett. I de 46 fattigste landene bruker bare 27 prosent internett, mens tallet er 90 prosent i mer utviklede land.
 • Hovedgrunnene til de store forskjellene er at det er dyrt, og at folk ikke har kunnskap om hvordan de skal bruke internett.

Kilde: ITU 2021

Hva gjør Norge?

Hva gjør Norge bra?

I Norge er infrastruktur som veier, energi og informasjonsteknologi godt utbygd. For eksempel har 100 prosent av befolkningen mobildekning for 4G-nettet, og det første 5G-nettet åpnet i mars 2020. Norge har også støtteordninger som bidrar til innovasjon i næringslivet.

Hva gjør Norge ikke så bra?

En utfordring Norge har er å gjøre industrien mer bærekraftig og klimavennlig. Norge jobber for å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. For å få til det må Norge investere mer i forskning og teknologi for å få til det såkalte grønne skiftet.

Sivilsamfunnsorganisasjoner peker på at transport av varer i Norge må bli mer bærekraftig, og at vi må bli flinkere til å utdanne spesialisert helsepersonell og forskere i Norge.

Hva gjør Norge internasjonalt?

Norge jobber for å fremme bærekraftsmål 9 gjennom å gi pengestøtte til FN og internasjonale utviklingsbanker, og å gi støtte og midler til utbygging av infrastruktur, næringsutvikling og forskning i utviklingsland.

Kilde: Norges statusrapport om bærekraftsmålene (2021)

Det er Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å koordinere arbeidet med målet i Norge.

Les hva regjeringen sier Norge må gjøre for å oppnå bærekraftsmål nummer 9

Hva kan du gjøre?

Vær en bevisst forbruker

Støtt butikker, gründere og industri som tar hensyn til sosiale forhold, klima og miljø, og en bærekraftig økonomi.

Doner gamle ting

Det er vanlig for oss å oppgradere de tekniske dingsene våre, men ofte fungerer de gamle fortsatt. Gi bort tingene du ikke bruker, sørg for at de blir gjenbrukt, eller best av alt – bruk opp tingene før du kjøper nytt.

Vær åpen og nysgjerrig

Vær åpen for nye løsninger som gjør verden til et bedre sted. Ta i bruk teknologi som gjør hverdagen vår mer bærekraftig, og hold deg oppdatert om ny teknologi og innovasjon. Vær nysgjerrig og lær deg noe nytt.

Start en elevbedrift

Hvis du har mulighet, kan du starte en elevbedrift, eller et prosjekt som produserer varer eller tjenester som støtter opp om bærekraftsmålene. Verden trenger unge menneskers kreativitet, ideer og innovasjon.

Organiser deg

Å omstille samfunnet vårt til å bli bærekraftig krever større endringer enn at du og jeg som forbrukere endrer våre vaner og vår livsstil, selv om det også er viktig. Større samfunnsendringer må til, og du kan spille en viktig rolle i denne samfunnsendringen gjennom politisk engasjement, for eksempel i et parti eller en organisasjon.

De gode, varige løsningene er som regel et resultat av kunnskap, samarbeid, og målrettet organisering. Vær en aktiv medborger! Bli med å nå bærekraftsmålene!

For spørsmål om bærekraftsmålene, ta kontakt med:

Nicholas Wilkinson

Seniorrådgiver politikk og bærekraftsmålene

nicholas.wilkinson@fn.no

+47 915 42 044