Rundt 244 millioner barn og unge har i dag ikke muligheten til å starte på eller fullføre skolegangen sin. Rundt 617 millioner barn og unge kan ikke lese og gjøre grunnleggende matematikk; mindre enn 40 % av jentene i Afrika sør for Sahara fullfører ungdomsskolen og rundt fire millioner barn og ungdomsflyktninger går ut av skolen.

De største årsakene til at barn faller ut av skolen er fattigdom, diskriminering, væpnet konflikt, katastrofer og klimaendringer.

Den internasjonale dagen for utdanning markeres for å styrke innsatsen for mer rettferdige og inkluderende utdanningssystemer.

Utdanning er en menneskerett

FN har arbeidet for retten til utdanning i mange år. Retten til undervisning er nedfelt i artikkel 26 i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter fra 1948. Erklæringen tar til orde for gratis og obligatorisk grunnskoleutdanning. I Barnekonvensjonen av 1989 skriver man at landene skal gjøre høyere utdanning tilgjengelig for alle.

Utdanning er viktig for bærekraftig utvikling

I 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for en bærekraftig fremtid. For å oppnå de 17 målene må god utdanning av verdenssamfunnet ligge til grunn.

God utdanning er også et mål i seg selv. FNs bærekraftsmål nummer 4 har tittelen: "Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle". En god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv. Jenter og gutter skal ha lik tilgang til utdanning med god kvalitet, og den skal være gratis.

UNESCO: Fremtidens utdanning

I november 2021 ga UNESCO ut en ny global rapport om fremtidens utdanning. Over en million mennesker deltok i informasjonsinnsamlingen til rapporten. Rapporten åpner for debatt om hvordan fremtidens utdanning skal se ut. Rapporten gir svar på tre grunnleggende spørsmål: Hva bør vi fortsette å gjøre? Hva bør vi slutte med? Hva må omformes?

Noen konkrete tiltak rapporten legger frem er disse:

  1. Undervisning bør bestå av mindre individuelt arbeid, og mer samarbeid.
  2. Det bør legges mer fokus på tverrfaglig læring.
  3. Skolehverdagen bør være mindre standardisert og det bør være mer frihet i hvordan den skal se ut. Man bør se på hvordan skoler, klasserom, skoletider, timeplaner og klasser kan organiseres på forskjellige måter, og med mer fokus på samarbeid.
  4. Vi burde gå fra å tenke på utdanning som noe som kun skjer i skolen og i en viss alder, og heller tenke på utdanning som en del av livslang læring og utvide utdanningsmuligheter overalt for alle.
  5. Lærerne må få mer anerkjennelse og arbeidet deres bør preges mer av samarbeid.

Rapporten er en invitasjon til å bygge fremtidens utdanning sammen, gjennom flere samtaler og mer samarbeid i tiden fremover. Den er derfor et viktig utgangspunkt for videre arbeid med å forbedre utdanning verden over.

Hvorfor en egen dag for utdanning?

FNs generalforsamling vedtok i 2018 å markere en egen dag for utdanning gjennom resolusjon 73/25.

FN ønsker å løfte opp viktigheten med kvalitet i utdanningen på alle nivåer. Det at landene stemte fram en egen dag for utdanning viser også at medlemslandene tar retten til utdanning på alvor.

FN understreker at utdanning spiller en viktig rolle i fred og utvikling. Dagen ønsker å sette søkelys på at utdanning er en grunnstein i bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål. FN oppfordrer alle medlemsland, sivilt samfunn, næringsliv, utdanningsinstitusjoner, individer og andre til å markere dagen på flottest mulig måte.

Lær mer

FNs bærekraftsmål

Barnekonvensjonen

FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO)

UNESCOs Futures of Education Report