Den internasjonale familiedagen er en anledning til å lære mer om de sosiale, økonomiske og befolkningsmessige prosessene som påvirker familien.

Familien danner utgangspunktet for alt sosialt liv og familien skal sørge for at alle familiemedlemmene har det godt. Stater må sørge for at familier har mulighet til å fylle denne rollen gjennom å motvirke fattigdom og nød, gi tilgang til utdanning og helsetjenester, og sikre en sunn balanse mellom jobb og familieliv.

Da vil også familien bidra til å skape en positiv utvikling for seg selv og det samfunnet de er en del av. 

Se UNICEFs film om dagen:

Er familier nøkkelen til å nå bærekraftsmålene?

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Men hvorfor skal vi se på familiens og familiepolitikkens rolle i å nå bærekraftsmålene?

For det første fordi mye av verdens velferdspolitikk allerede er fokusert rundt familieliv. Og for det andre fordi familien blir sett på som den grunnleggende sosiale enheten i alle moderne samfunn – det er den viktigste arenaen for tilhørighet, nærhet og felleskap, og den beste rammen rundt barns oppvekst.

Ved å forstå hvordan familien – som en enhet – både politisk og sosialt bidrar til sosial fremgang og bærekraftig utvikling, så kan man finne nøkkelen til hvordan man effektivt når bærekraftsmålene.

Rapporten «Familier, familiepolitikk og FNs bærekraftsmål», produsert av UNICEF, tar for seg dette temaet. Rapporten oppsummerer bevis for hvordan familiefokusert politikk bedrer situasjonen på tvers av de seks bærekraftsmålene som dekker fattigdom, helse, utdanning, likestilling, arbeidsledighet og vold.

Rapporten viser at familiefokusert politikk bidrar til sosial fremgang og bærekraftig utvikling. I tillegg har familiepolitikk som sikter på å nå ett spesifikt mål, gjerne positive følger for flere av målene. Eksempelvis har velutformede og familiefokuserte tiltak mot fattigdom positive ringvirkninger på utdanning og helse.

Familiepolitikk er det mest meningsfulle verktøyet regjeringer har til å påvirke levestandarden til kommende generasjoner. Fremgangen til familier vil uunngåelig påvirke fremgangen til fellesskapene og samfunnene de er en del av – og dermed bringe oss nærmere oppnåelsen av bærekraftsmålene.

Historie

Dagen ble vedtatt gjennom en resolusjon fra FNs generalforsamling i 1993, og markeres 15. mai hvert år.

Lær mer

FNs bærekraftsmål

Tema: Bærekraftig utvikling

Tema: Kvinner og likestilling

Rapport fra UNICEF: Families, Family Policy, and the Sustainable Development Goals (2020)