Solidaritet er en følelse av samhørighet og samhold mellom individer eller grupper. Det handler om at man står sammen, står opp for de mest sårbare og, i global kontekst, at man arbeider sammen for en bedre verden.

Den internasjonale solidaritetsdagen er en dag for å:

  • feire mangfold blant mennesker
  • minne regjeringer om å respektere sine forpliktelser til internasjonale avtaler
  • øke den offentlige bevisstheten om viktigheten av solidaritet
  • skape debatt om måter å fremme solidaritet på, slik at vi kan nå bærekraftsmålene
  • oppmuntre til nye tiltak for fattigdomsbekjempelse

Solidaritet har vært en sentral del av FNs arbeid helt fra starten av. I en verden preget av globalisering, med stadig voksende ulikheter, er det viktig at solidaritetsbegrepet står sterkt. Verden må stå sammen for å løse utfordringene vi står overfor og de som har minst må få hjelp fra de som har mest.

Bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. For å oppnå disse målene må vi samarbeide globalt og stå sammen i solidaritet.

Et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates (Leaving no one behind). De mest sårbare menneskene må derfor prioriteres. Dette er eksempelvis mennesker med nedsatt funksjonsevne, flyktninger, etniske og religiøse minoriteter, jenter og urfolk.

For å oppnå bærekraftsmålene må alle land løftes frem og da må de landene som har mest, hjelpe de landene som har minst.

Historikk

22. desember 2005 vedtok FNs sikkerhetsråd resolusjon 60/209. Her ble solidaritet identifisert som en fundamental, universell verdi i det tjueførste århundre. Det ble samtidig bestemt at 20. desember skulle markere den internasjonale solidaritetsdagen.

Lær mer

FNs bærekraftsmål

Tema: Fattigdom