Ørkenspredning

Ørkenspredning skjer når forskjellige landdegraderingsprosesser inntreffer, og innvirker på store, tørre områder.

Tørre områder dekker rundt 30 prosent av jordas landoverflate, og er hjem til to milliarder mennesker, hvorav 90 prosent bor i utviklingsland.

Tørre områder er definert som landområder som enda ikke er ørken, men som fort vil bli det hvis verdenssamfunnet ikke gjør mer for å stanse og reversere utviklingen.

De tydeligste konsekvensene av ørkenspredning er forringelse av beiteområder og nedgang i matvareproduksjonen, noe som igjen fører til fattigdom og usikkert levebrød. De mange millioner menneskene som bor i disse områdene har utviklet egne måter å takle det krevende klimaet på. Mange er nomader som reiser rundt med dyrene sine og er helt avhengige av naturen rundt dem.

Ørkenspredningen rammer først og fremst mennesker som allerede lever i en ustabil og vanskelig situasjon.

FNs ørkenkonvensjon

FN vedtok en konvensjon om bekjempelse av ørkenspredningen (UNCCD) høsten 1994.

Hovedformålet var å skape en global innsats mot ørkenspredning, med spesielt fokus på teknologisk og økonomisk hjelp til de aller fattigste og mest utsatte landene.

Konvensjonen spiller en avgjørende rolle i verdens kamp for å utrydde fattigdom, oppnå bærekraftig utvikling og å nå FNs bærekraftsmål nummer 15 som heter: «Beskytte, gjenopprette og fremme bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.»

Konvensjonen trådde i kraft høsten 1996, etter at 50 land hadde latt seg endelig binde til de viktigste vilkårene. Året etter vedtok medlemslandene å opprette et fast sekretariat i Bonn i Tyskland.

Sekretariatet skal gi service og støtte til medlemslandene, og styre to komiteer som jobber med vitenskapelig og teknisk hjelp til gjennomføringen av konvensjonen. Medlemslandene møtes annethvert år for å vurdere status.

Lær mer

Temaside om klimaendringer

FNs konvensjon om bekjempelse av ørkenspredningen (UNCCD)

FNs bærekraftsmål nummer 15 om livet på land