Mennesker fortsetter med å ødelegge helsen til jordas økosystem på land, som hele jordkloden er avhengig av. Skog dekker 31 prosent av jordas landoverflate, og gir mat og ly til over 80 prosent av alle dyr.

Klikk på et delmål for å lese mer om det under

 • Delmål 15.1)

  Innen 2020 bevare og gjenopprette bærekraftig bruk av ferskvannsbaserte økosystemer og tjenester som benytter seg av disse økosystemene, på land og i innlandsområder, særlig skoger, våtmarker, fjell og tørre områder, i samsvar med forpliktelser i internasjonale avtaler

 • Delmål 15.2)

  Innen 2020 fremme innføringen av en bærekraftig forvaltning av all slags skog, stanse avskoging, gjenopprette forringede skoger, og i betydelig grad øke gjenreising og nyplanting av skog på globalt nivå

 • Delmål 15.3)

  Innen 2030 bekjempe ørkenspredning, restaurere forringet land og matjord, inkludert landområder som er rammet av ørkenspredning, tørke og flom, og arbeide for en verden uten landforringelse.

 • Delmål 15.4)

  Innen 2030 bevare økosystemer i fjellområder, inkludert det biologiske mangfoldet der, slik at de skal bli bedre i stand til å bidra til en bærekraftig utvikling

 • Delmål 15.5)

  Iverksette umiddelbare og omfattende tiltak for å redusere ødeleggelsen av habitater, stanse tap av biologisk mangfold og innen 2020 verne truede arter og forhindre at de dør ut

 • Delmål 15.6)

  Fremme en rettferdig og likeverdig deling av godene knyttet til bruk av genressurser, og fremme formålstjenlig tilgang til slike ressurser i tråd med internasjonal enighet

 • Delmål 15.7)

  Iverksette umiddelbare tiltak for å stanse krypskyting og ulovlig handel med vernede plante- og dyrearter, og håndtere både tilbuds- og etterspørselssiden ved handelen med ulovlige produkter fra viltlevende dyr

 • Delmål 15.8)

  Innen 2020 innføre tiltak for å unngå innføring og spredning av fremmede arter for å redusere fremmede arters påvirkning på land- og vannbaserte økosystemer i betydelig grad, og dessuten kontrollere eller utrydde prioriterte fremmede arter

 • Delmål 15.9)

  Innen 2020 integrere verdien av økosystemer og biologisk mangfold i nasjonale og lokale planleggingsprosesser, i strategier for fattigdomsbekjempelse og i regnskap

 • Delmål 15.a)

  Mobilisere en betydelig økning i finansielle ressurser fra alle kilder for å bevare og utnytte biologisk mangfold og økosystemer på en bærekraftig måte

 • Delmål 15.b)

  Mobilisere betydelige ressurser fra alle kilder og på alle nivåer for å finansiere en bærekraftig skogforvaltning, og sørge for virkemidler som er egnet til å fremme slik forvaltning i utviklingslandene, blant annet virkemidler for bevaring og nyplanting av skog

 • Delmål 15.c)

  Øke den globale støtten til tiltak for å bekjempe krypskyting og ulovlig handel med vernede arter, blant annet ved å styrke lokalsamfunnenes evne til å benytte de muligheter som finnes for å opprettholde et bærekraftig livsgrunnlag

Selv om en rekke land har satt i gang tiltak for å sørge for en mer rettferdig bruk av naturressursene sine, er ikke disse tiltakene gode nok. Alvorlighetsgraden av situasjonen jordkloden befinner seg i krever øyeblikkelig handling, for å stanse tapet av biologisk mangfold og beskytte livsviktige økosystemer.

Hvordan ligger verden an?

Menneskelig aktivitet forårsaker i dag en raskere nedgang i naturmangfoldet enn noen annen gang i menneskets historie. Skoger hugges ned, biologisk mangfold går tapt, og økosystemer ødelegges i et alarmerende tempo.

Hvert år avskoger vi 10 millioner dekar, det vil si 1,14 fotballbaner hvert minutt. Trenden med avskoging har imidlertid snudd. På 1990-tallet avskoget vi 16 millioner dekar hvert år. Colombia, Brasil og Indonesia, som alle er land med mye regnskog, avskoger langt mindre enn før, ifølge NRK. I Colombia falt avskogingen med 29 prosent i fjor, og i Brasil med 33,6 prosent i løpet av de første månedene under ny president. I Indonesia er avskogingen redusert med 90 prosent siden 2015.

Kilde: Tilstanden til verdens skog 2020

Økt handel av og nærvær med ville dyr har styrket faren for spredning av virus og andre infeksjonssykdommer, slik som covid-19 er et eksempel på. Koronapandemien er en påminnelse om at også menneskers helse er avhengig av en sunn og rik natur.

En trussel det blir gjort tiltak mot er spredningen av fremmede arter. Det er når dyr eller planter fraktes til nye områder hvor de ikke hører hjemme, og deretter utgjør en trussel mot det lokale økosystemet der.

I bærekraftsmål 15 står det også at landene skal bevare og gjenopprette natur, i samsvar med sine forpliktelser i internasjonale avtaler. En av disse avtalene er konvensjonen om biologisk mangfold.

Desember 2022 ble Naturavtalen vedtatt, en internasjonal avtale som handler om å redde og bevare natur- og biomangfoldet i verden. Avtalen har fire mål og 23 delmål, som alle land på COP15 (FNs konferanse om biologisk mangfold) har forpliktet seg til å nå innen 2030. Per 21. juli 2023 har 196 land sluttet seg til avtalen. USA er det eneste landet i FN som ikke er med.

Kilde: FNs bærekraftsmålrapport (2023)

Regnskoger bidrar til å stabilisere klimaet, har en kjølende effekt og forsyner hele kontinenter med regn. Foto: iStock/AvigatorPhotographer

Hva gjør Norge?

Hva gjør Norge bra?

Vi har et omfattende regelverk for bærekraftig bruk og bevaring av naturen i Norge. Myndighetene har utviklet flere gode strategidokumenter. Stortinget vedtok en nasjonal handlingsplan for naturmangfold i 2016 og Regjeringen jobber med en ny nasjonal handlingsplan for natur som skal legges fram i løpet av 2024.

 • 25 prosent av Norges landområder er beskyttet.
 • Nesten 100 prosent av skogsområdene i Norge er godkjent av globale skogsertifiseringsordninger.
 • 390 vassdrag er beskyttet, og planer for håndtering av vassdragenes økosystemer er på plass.

Norge verner mer av skogen. I 2020 er 5,02 prosent av skogen vernet. I 2010 var det bare 3,5 prosent av skogen som var vernet.

Kilde: SSBs statistikk for bærekraftsmål 15

Hva gjør Norge ikke så bra?

Norge ligger ikke an til å nå bærekraftmålene om gjenoppretting av tapt natur, og er heller ikke på vei til å kunne nå disse delmålene. Vi er også langt unna å oppfylle målet som er satt for beskyttelse og verning av økosystemer.

Norge prioriterer ofte å utnytte naturens ressurser fremfor å bevare økosystemer og naturmangfoldet. Myndighetene har også blitt kritisert for ikke å ta hensyn til naturen når nye bilveier, hytter og annen infrastruktur planlegges.

Norge har bare vernet 56,8 prosent av landområder som er viktige for biologisk mangfold og 65,5 prosent av ferskvannsområder. Ifølge FNs bærekraftsmålrapport importerer Norge produkter som bidrar til at andre land ødelegger viktige områder for biologisk mangfold. Disse tre problemene gjør at Norge har store problemer med å nå dette bærekraftsmålet.

Kilde: Sustainable Development Report 2023 for Norge

Norge klarte ikke å nå noen av de såkalte Aichi-målene om biologisk mangfold.

Hva gjør Norge internasjonalt?

Norge har opprettholdt pengestøtten som går til beskyttelse av regnskoger. Myndighetene har også økt finansieringen for å redde biologisk mangfold i utviklingsland med mange hundre millioner kroner hvert år.

Internasjonalt er det viktig at Norge jobber for, og selv følger opp, de globale avtalene som handler om bevaring av naturmangfold.

Medlemslandene i FNs konvensjon om biologisk mangfold, der Norge er med, har fått på plass en ny internasjonal avtale, FNs naturavtale. Den tar sikte på å stanse og reversere tap av naturmangfoldet i verden.

Kilde: Norges statusrapport om bærekraftsmålene (2021)

Hva kan du gjøre?

Organiser deg

Å omstille samfunnet vårt til å bli bærekraftig krever større endringer enn at du og jeg som forbrukere endrer våre vaner og vår livsstil, selv om det også er viktig. Større samfunnsendringer må til, og du kan spille en viktig rolle i denne samfunnsendringen gjennom politisk engasjement, for eksempel i et parti eller en organisasjon som jobber for å ta vare på natur og dyrearter.

Vær en bevisst turist

Sjekk hvordan turoperatører opererer før du velger, og se til at de tar hensyn til natur og miljø og ikke skader leveområdene til dyr og natur. Vær også en ansvarlig turist selv og oppfør deg som en gjest.

 • Respekter naturområdene du besøker og dyrene som lever der.
 • Ta med deg søpla di hjem.
 • Pass på at du ikke skader områdene du besøker på noen måte.
 • Unngå turoperatører som profiterer på å utnytte ville dyr.
 • Unngå å kjøpe elfenben og produkter laget av truede dyrearter eller tropisk tømmer. Slike produkter kan også være forbudt å ta med hjem til Norge. (Du kan lese mer om dette hos Miljødirektoratet.)

Du kan finne en rekke tips hos FNs turistorganisasjon, til hvordan du kan være en bærekraftig turist.

Se også: 12 smarte tips for å bli en bærekraftig turist

Spis bærekraftig og etisk

Ifølge Helsedirektoratets kostråd 2023 vil det hjelpe naturen, klimaet og deg selv å spise mer grønt, frukt, fullkorn og belgvekster, og mindre kjøtt. Velg mat fra produsenter som er sertifisert bærekraftige, og frukt og grønnsaker i sesong. Spis gjerne mindre animalske produkter som kjøtt, egg og melk, da det har en høyere belastning på miljøet og klimaet enn proteiner fra planter som bønner og linser.

Bruk naturen med respekt

Kan du for eksempel velge skismøring uten skadelige kjemikalier når du skal på tur? Ta også med en søppelpose i sekken, og ta med deg ditt eget avfall og eventuell søppel du måtte komme over når du er på tur. Ta hensyn til dyrene som lever der, og la de være i fred. Om du for eksempel kommer over fugler i hekketiden, ikke gå for nærme reiret og ungene deres.

Ta vare på insektene

Bier og humlearter er under press. De trenger landingsplasser med ville blomster der de kan få næring. Om du har hage kan du beholde den naturlige vegetasjonen som var der, eller plante en blomstereng. Har du en balkong eller terrasse, kan du fiffe opp denne med blomster som insektene foretrekker.

Velg bærekraftig mote

Produksjon av klær fører til CO2-utslipp. Kjøp brukt, kjøp mindre og invester i klassiske, tidløse kvalitetsprodukter du blir glad i og som kan brukes år etter år. En trend i tiden er å bygge seg opp en kapselgarderobe – det vil si å eie en håndfull tidløse kvalitetsplagg som kan kombineres på mange måter.

Vær en bærekraftig forbruker

Alle ting som produseres krever energi og naturressurser. Alle ting vi eier har et miljøavtrykk, og nordmenn har et høyt forbruk sammenliknet med de fleste andre land. Kjøp bærekraftig, kjøp brukt eller lån av nabo, venner og familie om det er noe du sjelden trenger. Spør deg selv når du handler i butikken: Trenger jeg virkelig dette?

For spørsmål om bærekraftsmålene, ta kontakt med:

Nicholas Wilkinson

Seniorrådgiver politikk og bærekraftsmålene

nicholas.wilkinson@fn.no

+47 915 42 044