Dagen er opprettet for å minnes alle ofre for trafikkulykker, og for å sette fokus på hvor viktig trafikksikkerhet er nasjonalt og globalt.

Hvert år dør rundt 1,3 millioner mennesker i trafikken, ifølge Verdens helseorganisasjon. Mer enn halvparten av de som blir drept i trafikken er myke trafikanter, som vil si fotgjengere, syklister eller motorsyklister.

Mellom 20 og 50 millioner flere mennesker blir årlig skadet i trafikken. Mange av disse blir hardt skadet og får nedsatt funksjonsevne som følge av ulykken. I tillegg til de fysiske konsekvensene av en ulykke oppleves det gjerne som en svært traumatisk, psykisk belastning for både ofre og pårørende.

Trafikkulykker har også store økonomiske konsekvenser. For ofre og pårørende kan en ulykke bety tap av inntekt som følge av nedsatt funksjonsevne eller død. Ulykker koster også samfunnet store summer på grunn av medisinsk behandling, tapt arbeid og materielle skader.

Nøkkeltall

 • Trafikkulykker er den vanligste dødsårsaken for barn og unge voksne i alderen 5-29 år
 • 1,3 millioner mister livet i trafikken hvert år
 • Menn under 25 år er mest utsatt i trafikken og utgjør tre fjerdedeler av dødsofrene
 • Mellom 20 og 50 millioner blir skadet i trafikken hvert år
 • 93 % av verdens trafikale dødsulykker på veiene skjer i lav- og mellominntektsland, selv om disse landene bare har omtrent 60 % av verdens kjøretøy

De største risikofaktorene for trafikkulykker er:

 • For høy fart
 • Ruspåvirket kjøring
 • Manglende bruk av setebelter, hjelm og barnesikringer
 • Bruk av mobil
 • Dårlige veier og infrastruktur
 • At man ikke overholder trafikkregler

FNs rolle

FNs bærekraftsmål nummer 3, har et delmål som sikter på å "halvere antall dødsfall og skader i verden forårsaket av trafikkulykker" innen 2020.

Verdens helseorganisasjon (WHO) ledet an kampanjen "Et tiår for trafikksikkerhet, 2011-2020". I en rapport fra 2018 fastslo WHO at fremgangen ikke var tilstrekkelig, men at tiltakene hittil har lagt grunnlag for raskere forbedring i årene frem mot 2030. September 2020 ble kampanjen "Et tiår for trafikksikkerhet, 2021-2030" lansert.

Ressurser