Hva er malaria?

Malaria er en alvorlig sykdom som forårsakes av plasmodium-parasitten. Den blir overført til mennesker gjennom myggstikk.

Noen befolkningsgrupper er mer utsatt for å få malaria og for å utvikle alvorlige sykdommer enn det andre er. Spedbarn, barn under fem år, gravide, HIV/AIDS-syke, ikke-immune migranter, mobile befolkninger og reisende er spesielt utsatt.

WHO anbefaler at alle risikoutsatte å beskytte seg mot myggen. De to mest effektive formene å beskytte seg på er ved bruk av myggnett og ved å spraye innsektsmiddel innendørs.

Forebygging har spilt en veldig viktig rolle i kampen om å redusere antall syke og døde.

Nøkkeltall

  • Omtrent halvparten av verdensbefolkning står i fare for å bli smittet av malaria
  • I 2020 var det omtrent 241 millioner tilfeller av malaria globalt
  • Anslått antall malariadødsfall var 627 000
  • 96 % av alle malariadødsfall var i Afrika
  • Av malariadødsfallene i Afrika var 80% barn under 5 år

Kilde: WHO

Malaria og bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Bærekraftsmål nummer 3 handler om god helse, som er en forutsetning for å oppnå bærekraftig utvikling. En rekke sykdommer, blant annet malaria, må utryddes for å nå dette målet.

I undermål 3.3 står det følgende; “Innen 2030 stanse epidemiene av aids, tuberkulose, malaria og neglisjerte tropiske sykdommer samt bekjempe hepatitt, vannbårne og andre smittsomme sykdommer.”

Hva gjør WHO?

Verdens helseorganisasjon (WHO) er FNs organisasjon for global helse. WHO arbeider for at alle folk skal ha den beste helsetilstanden som er mulig å oppnå.

I 2015 vedtok WHO den globale malariastrategien for 2016-2030 (Engelsk). Strategien er et teknisk rammeverk som skal støtte regionale programmer i kampen mot malaria.

Innen 2030 ønsker WHO å:

  • redusere tilfeller og dødsfall forårsaket av malaria med minst 90 prosent
  • eliminere malaria i minst 35 land
  • forhindre oppblomstring av malaria i land som har blitt frie for sykdommen.

WHOs globale malariaprogram (GMP) er ansvarlig for å koordinere WHOs globale innsats for å kontrollere og eliminere malaria. De arbeider for å nå målene i den globale malariastrategien 2016–2030.

Historie

Forløperen til verdens malariadag var Afrikas malariadag, en markering holdt av afrikanske myndigheter, som hadde eksistert siden 2001.

På Verdens helseforsamlings 60. sesjon i 2007 ble det fastslått at Afrikas malariadag skulle endres til verdens malariadag for å bringe global bevissthet til kampen mot malariasykdom.

Verdens malariadag har blitt markert siden 2008.

Lær mer

Lær mer om bærekraftsmål 3

Lær mer om Verdens helseorganisasjon (WHO)

Les mer om malaria på WHO sine sider (Engelsk)

Les mer om WHOs globale malariaprogram (GMP) (Engelsk)