«Kode rød» for menneskeheten

FNs generalsekretær António Guterres har uttalt at dagens miljøsituasjon er en «kode rød» for menneskeheten. Bevisene finner vi rundt oss – økte klimaendringer, tap av naturmangfold, tap av biologisk mangfold, økt forurensning og økt avfall.

For å kunne redde planeten må vi endre både samfunnet og økonomien til å være mer inkluderende, mer rettferdig og mer i takt med naturen.

Den gode nyheten er at løsningene og teknologien finnes – og blir stadig rimeligere. Verdens miljødag setter søkelyset på klimatiltak, naturtiltak og forurensningstiltak. Mange av disse tiltakene kan kun gjennomføres av store aktører: nasjonale og lokale myndigheter, finansinstitusjoner, bedrifter, internasjonale organisasjoner og andre med makt til å endre politikk og regler, sette ambisjoner og finne bedre løsninger.

Det er kun gjennom solid innsats fra alle verdens land at vi kan oppnå miljøendringen som trengs for å sikre en bærekraftig fremtid for alle.

Visste du at?

  • Gapet mellom et forbruk tilpasset klimautfordringene og hva vi faktisk forbruker, øker. Anslåtte tilpasningskostnader fortsetter å stige og vil stige ytterligere om vi ikke intensiverer innsatsen raskt.
  • For å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 °C innen slutten av århundret, må vi halvere de årlige klimagassutslippene innen 2030.
  • Forringelse av økosystemer påvirker livskvaliteten til anslagsvis 3,2 milliarder mennesker, eller 40 prosent av verdens befolkning.
  • Ni av ti mennesker i verden puster inn forurenset luft. Dette fører til rundt 7 millioner for tidlige dødsfall hvert år, hvorav 600 000 av er barn. Dette tallet kan potensielt doble seg innen 2050.
  • Hvis vi fortsetter som før kan årlig plastavfall i havet nesten tredobles fra 9-14 millioner tonn i 2016 til 23-37 millioner tonn innen 2040.
  • Hadde hele verdens befolkning hatt samme forbruksnivå som Norge, ville vi hatt behov for 3,4 jordkloder.

Klimapanelets siste rapport

FNs klimapanel kommer med rapporter med 5-6 års mellomrom. Den sjette hovedrapporten fra FNs klimapanel (2021-2023) består av tre delrapporter og en synteserapport.

Disse tre delrapportene er sydd sammen til en synteserapport som ble lansert 20. mars 2023.

Verdens miljødag
Store mengder plast og annet avfall havner i havet og kan føre til skade på dyr og mennesker. Foto: Unsplash/Naja Bertolt Jensen

Feiret i over 50 år

Verdens miljødag er ledet av FNs miljøprogram (UN Environment), og markeres 5. juni hvert år. Miljødagen er den største globale plattformen for offentlig miljøreaksjon, og feires av millioner av mennesker over hele verden.

I år er det 51 år siden det første internasjonale møtet om miljø ble avholdt, nemlig FNs miljøkonferanse i 1972. Konferansen ble holdt i Stockholm, og kalles derfor Stockholmskonferansen. Det var her ideen om Verdens miljødag ble formalisert.

Stockholmskonferansen vedtok FNs miljøvernerklæring, og etablerte FNs miljøprogram (FNs organisasjon for bevaring av miljø).

Stockholmkonferansen resulterte også i opprettelsen av miljødepartementer og miljøbyråer rundt om i verden, og satte i gang prosessen for en rekke nye avtaler for å arbeide sammen, på tvers av landegrenser, for å beskytte miljøet.

Det var også her målene om fattigdomsbekjempelse og miljøvern ble knyttet sammen – noe som banet veien for dagens bærekraftsmål.

FNs markering av dagen

Det er FNs miljøprogram (UN Environment) som har ansvaret for FNs markering av dagen, og dette gjør de i samarbeid med en ny storby eller et nytt land hvert år.

Temaet som blir belyst henger også sammen med miljøproblemer og utfordringer som byen eller landet har. Samtidig blir alle land, byer og lokalsamfunn oppfordret til å markere dagen der de er.

I 2023 er Côte D'Ivoire (Elfenbenskysten) offisiell vert for dagen. I Norge er det mange lokale markeringer på miljødagen.

Verdens miljødag 2023:

Lær mer

Temaside om klimaendringer

Temaside om naturmangfold

FNs bærekraftsmål

FNs miljøprogram