Verdens vanndag markeres årlig for å sette fokus på hvor viktig vann er i våre liv, og for å øke kunnskapen om vanntilgang i verden. Dagen er en mulighet til å lære mer om problemstillinger knyttet til rent vann, og til å mane frem handling for å skape en bedre verden.

Vann i verden

FNs bærekraftsmål 6 forplikter verdens land til å sikre at alle har tilgang til rent drikkevann innen 2030. I bærekraftsmålene defineres tilgang til rent drikkevann som at vannkilden skal være tilgjengelig der man bor, når man trenger den, og uten forurensning. I tillegg skal kilden være trygg.

Ifølge FNs målindikator for bærekraftsmålene, mangler 2,2 milliarder mennesker i verden umiddelbar tilgang til trygge drikkevannskilder. Ofte må de dra langt og bruke mye tid og ressurser på å få tak i vann. 785 millioner mennesker bruker mer enn 30 minutter på å hente vann hver gang, eller de bruker utrygge kilder med urent vann.

«Trygge kilder» inkluderer vann i rør, brønner, offentlige kraner eller rør, borevann eller beskyttede naturlige kilder samt regnvann.

Tilgangen til trygge drikkevannskilder har mye å si for helse, utdanning og livskvalitet. I 8 av 10 husholdninger uten vanntilgang er jenter og kvinner ansvarlige for å hente vann til familien, og denne rollen kan gå utover deres skolegang. For å sikre bærekraftig utvikling og en bedre verden, er det helt nødvendig at alle mennesker får rent, trygt vann.

Verdensbefolkningen vokser, og det betyr at etterspørselen etter vann øker. Vann er den mest dyrebare ressursen vi har, og for at alle skal ha tilgang må vi bruke vann på en mer ansvarlig måte. Det er viktig å balansere vannbehovet, og sikre at også de fattigste har tilgang. Noen løsninger for å spare vann og ta vare på naturresurser, er å ta i bruk klimasmarte jordbruksteknikker og øke sikker gjenbruk av avløpsvann.

Noen steder har marginaliserte grupper større utfordringer med å få tak i rent vann. Dette inkluderer ofte kvinner, barn, flyktninger, urbefolkninger og mennesker med nedsatte funksjonsevner. Andre steder kan sosial status, etnisitet, alder eller legning gjøre det vanskeligere å få tak i sikkert drikkevann.

Bakgrunn for verdens vanndag

Verdens vanndag ble opprettet i etterkant av FNs konferanse om miljø og utvikling i Rio i 1992. I 1993 vedtok FNs generalforsamling at 22. mars skal være verdens vanndag. Hvert år setter UN Water, enheten som koordinerer FNs arbeid med vann og sanitær, et nytt tema for vanndagen.

Lær mer