Rent vann er kanskje den viktigste forutsetningen for god helse. Hele 1 av 4 personer i verden har ikke tilgang til trygge drikkevannskilder. Enda flere mangler toalett og ordentlige sanitære forhold.

Klikk på et delmål for å lese mer om det under

 • Delmål 6.1)

  Innen 2030 sørge for likeverdig tilgang til trygt drikkevann til en overkommelig pris for alle

 • Delmål 6.2)

  Innen 2030 sørge for tilgang til tilstrekkelige og likeverdige sanitær-, hygiene- og toalettforhold for alle, med særlig vekt på behovene til jenter og kvinner og personer i utsatte situasjoner

 • Delmål 6.3)

  Innen 2030 sørge for bedre vannkvalitet ved å redusere forurensning, avskaffe avfallsdumping og mest mulig begrense utslipp av farlige kjemikalier og materialer, halvere andelen ubehandlet spillvann og i vesentlig grad øke gjenvinning og trygg ombruk på verdensbasis

 • Delmål 6.4)

  Innen 2030 betydelig bedre utnyttelsen av vann i alle sektorer og sikre bærekraftig uttak av og tilgang til ferskvann for å avhjelpe vannmangel og i vesentlig grad redusere antall personer som rammes av vannmangel

 • Delmål 6.5)

  Innen 2030 innføre en integrert forvaltning av vannressurser på alle nivåer, blant annet gjennom samarbeid over landegrensene der det er aktuelt

 • Delmål 6.6)

  Innen 2020 verne og gjenopprette vannrelaterte økosystemer, inkludert fjell, skoger, våtmarker, elver, vannførende bergarter og innsjøer.

 • Delmål 6.a)

  Innen 2030 utvide det internasjonale samarbeidet og støtten til å bygge opp kapasitet i utviklingsland innenfor virksomhet og programmer knyttet til vann- og sanitærforhold, blant annet teknologi for vannoppsamling, avsalting, effektiv bruk av vannressurser, behandling av avløpsvann, gjenvinning og ombruk

 • Delmål 6.b)

  Støtte og styrke lokalsamfunnenes medvirkning for å bedre forvaltningen av vann- og sanitærforhold

Ikke bare er det nedverdigende og ubehagelig å ikke ha mulighet til å gå på do, men det er også stor sjanse for spredning av farlige sykdommer når man ikke har mulighet til å ivareta god hygiene.

Det finnes nok ferskvann i verden hvis vi forvalter det på riktig måte, men økonomi og manglende infrastruktur står i veien for at alle skal få tilgang. I tillegg fører befolkningsvekst og klimaendringer til at vannmangelen øker flere steder. Derfor er det viktig at vi beskytter de drikkevannskildene vi har, og at vi investerer i nye vann- og sanitæranlegg i regionene der disse mangler.

Hvordan ligger verden an?

Vann er en begrenset ressurs som stadig må deles på flere personer og bruksområder. Å sikre at alle har tilgang til vann er helt avgjørende for vår overlevelse og bærekraftig utvikling.

Tilgang til vann

Flere har fått tilgang til trygge drikkevannskilder de siste fem årene. Nå har rundt 74 prosent av verdens befolkning tilgang til trygt drikkevann. Her regner man at vannkildene er tilgjengelig der man bor, når man trenger dem og uten forurensning. Til tross for denne positive utviklingen, så manglet to milliarder mennesker tilgang til trygge drikkevannskilder i 2020.

 • Hele 2,3 milliarder mennesker bor i land der ferskvannsressursene er under press. Av disse bor 721 millioner i land med høy eller kritisk vannmangel.
 • Mangel på ferskvann og dårlig vannkvalitet påvirker også økosystemene og naturgrunnlaget. Mer enn 80 prosent av våtmarksområder har gått tapt siden førindustriell tid, og globalt sett er kvaliteten på vannet i innsjøer dårlig.
En kvinne bærer vann på et fat på hodet
Hele 771 millioner mennesker mangler også tilgang til helt grunnleggende vannressurser. Halvparten av disse bor i Afrika sør for Sahara. Foto: UN Photo/Ray Witlin

Tilgang til do

Flere har fått tilgang til trygge toaletter. I 2020 hadde 54 prosent av verdens befolkning tilgang til grunnleggende sanitæranlegg. Det betyr at man ikke trenger å dele do med andre husholdninger, og toalettene hindrer brukerne og deres umiddelbare miljø fra å komme i kontakt med avføringen. Selv om det går fremover, mangler fortsatt 1,7 milliarder mennesker tilgang på helt grunnleggende toalettfasiliteter, og 494 millioner av dem går på do ute.

Kilde: FNs bærekraftsmålsrapport (2021)

Hva må verden gjøre?

Verdens vannforbruk har økt med 600 prosent de siste hundre årene, og øker med en prosent i året. Vi trenger vann i alle deler av samfunnet – til personlig forbruk, å produsere mat, energi, varer og tjenester.

Vi er ikke i rute til å nå bærekraftsmål seks. Løsningene er i stor grad politiske og må inkludere alle deler av samfunnet.

 • Vi må investere mer i teknologi som hjelper oss å spare, og utnytte vannet mer effektivt, renseanlegg og gjenbruk av vann.
 • Landbruket og energiproduksjon trenger mye vann. Nye løsninger kan gjøre en forskjell.
 • Å begrense klimaendringene er viktig for å beskytte vannressursene, og vi må verne om våtmarksområder, elver, innsjøer og vannbaserte økosystemer.
 • Finansiering av vann- og avløpssystemer i fattige land er viktig for å sikre trygt drikkevann og toaletter til alle.

Kilde: UN Water 2021

En kvinne henter vann utenfor huset sitt i Øst-Timor
En kvinne henter vann utenfor huset sitt i Øst-Timor. Foto: UN Photo/Martine Perret

Hva gjør Norge?

Hva gjør Norge bra?

I hovedsak har alle tilgang til rent vann til drikke, personlig hygiene og gode toalettforhold i Norge. Vannkvaliteten er god, men Norge har utfordringer knyttet til forurensing og rensing av avløpsvann.

Hva gjør Norge ikke så bra?

Norge må reparere gamle vannledninger og -nett slik at kvaliteten på drikkevannet holder seg god og rørene ikke lekker. I gjennomsnitt lekker 30 prosent av vannet ut før det når forbrukeren. Det samme gjelder gamle kloakkavløp. Norge må også få bedre reservevannkilder.

Vi må gjøre mer for å beskytte våtmarksområder, myrer og økosystemer med ferskvann. I Norge er 35 prosent av innsjøer og elver forurenset eller skadet.

Hva gjør Norge internasjonalt?

I 2020 brukte Norge rundt 100 millioner kroner på vann- og avløpsanlegg i utviklingsland. Vi hjalp kriserammede mennesker i tolv land med tilgang til vann og toaletter.

Kilde: Norges statusrapport om bærekraftsmålene (2021)

Les hva regjeringen sier Norge skal gjøre for å oppnå bærekraftsmål nummer 6

Ferskvann
Ferskvann er en dyrebar ressurs vi må ta bedre vare på. Foto: Unsplash/ Jimmy Chang

Hva kan du gjøre?

Bare det som skal i do, i do

Søppel som sanitærprodukter, kontaktlinser eller farlige kjemikalier og medisiner skal ikke skylles ned i toalettet. Renseanleggene klarer ikke samle opp alt, og det forurenser vann, hav og strender.

Velg miljøvennlig sminke og såpe

Mange av hygieneproduktene og vaskemidlene vi bruker inneholder stoffer som er skadelige for miljøet. Velg heller produkter som er sertifisert miljøvennlige. Unngå sminke og hårpleieprodukter som inneholder mikroplast. Du kan finne en oversikt her.

Miljøvennlig klesvask

Reduser utslippene dine av mikroplast fra klesvask ved å velge klær av nedbrytbare, naturlige fibre. Du kan også putte syntetiske klær i vaskeposen guppyfriend, som sørger for at mikroplasten fanges opp og ikke forsvinner ut i havet. Spar vann ved å velge korte vaskeprogram, og vask klærne sjeldnere. Mange flekker kan enkelt fjernes med en fuktig klut.

Plukk plast

Bli med på en ryddeaksjon i naturen, eller arranger en selv. Det ligger mye søppel i naturen, og mye av det ender opp i elver eller i havet om det ikke fjernes. Mye av plasten som havner i naturen er mikroplast.

Spar på vannet

Ta kortere dusjer, slå av vannet mens du pusser tennene i stedet for å la det renne, og reparer kraner som lekker. En kran som drypper kan lekke 11 000 liter vann i året!

Organiser deg

Å omstille samfunnet vårt til å bli bærekraftig krever større endringer enn at du og jeg som forbrukere endrer våre vaner og vår livsstil, selv om det også er viktig. Større samfunnsendringer må til, og du kan spille en viktig rolle i denne samfunnsendringen gjennom politisk engasjement, for eksempel i et parti eller en organisasjon.

De gode, varige løsningene er som regel et resultat av kunnskap, samarbeid, og målrettet organisering. Vær en aktiv medborger! Bli med å nå bærekraftsmålene!

For spørsmål om bærekraftsmålene, ta kontakt med:

Nicholas Wilkinson

Seniorrådgiver politikk og bærekraftsmålene

nicholas.wilkinson@fn.no

+47 915 42 044