UN Global Compact, FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv, har over 22 000 medlemmer i 165 land.

Det finnes lokale UN Global Compact nettverk i rundt 70 land på alle kontinenter, inkludert i Norge. UN Global Compact Norge er ett av de lokale nettverkene som har aller størst medlemsvekst.

UN Global Compacts logo
UN Global Compacts logo

UN Global Compact engasjerer medlemmene i kurs og programmer for kompetanseheving, samarbeid og innovasjon globalt, nasjonalt og regionalt.

Da tidligere generalsekretær i FN, Kofi Annan, lanserte UN Global Compact i år 2000, var målet å skape en global bevegelse av ansvarlige og bærekraftige bedrifter, som skulle forme fremtidens næringsliv. Det har FN lykkes med, og stadig flere bedrifter melder seg inn.

FNs ti prinsipper for ansvarlig næringsliv

UN Global Compacts ti prinsipper, sammen med bærekraftsmålene, staker ut retningen for et ansvarlig og bærekraftig næringsliv. De gir føringer for hvordan bedriften skal sikre ansvarlig drift innen menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø. Prinsippene og bærekraftsmålene skal gå som en rød tråd gjennom alt arbeidet UN Global Compact-bedriftene gjør.

De ti prinsippene lyder som følger:

Menneskerettigheter og arbeidsliv

Prinsipp 1: Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og

Prinsipp 2: påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.

Prinsipp 3: Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at arbeidstagers rett til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis, og

Prinsipp 4: avskaffe alle former for tvangsarbeid,

Prinsipp 5: sikre reell avskaffelse av barnearbeid, og

Prinsipp 6: sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.

Miljø

Prinsipp 7: Bedrifter skal støtte en føre-var tilnærming til miljøutfordringer,

Prinsipp 8: ta initiativ til å fremme økt miljøansvar, og

Prinsipp 9: oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.

Anti-korrupsjon

Prinsipp 10: Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser.

Dette er UN Global Compacts to hovedmålsetninger

  1. Gjøre de ti prinsippene til en del av forretningsvirksomheten i bedrifter over hele verden.
  2. Fremme aktiviteter og partnerskap som bidrar til å innfri FNs bærekraftsmål.

Ingen bedrifter er for små til å jobbe bevisst med samfunnsansvar. Bedrifter skal sjekke om det kan finnes utfordringer knyttet til bedriftens påvirkning på miljøet, muligheter for korrupsjon, og problemer knyttet til arbeidsrettigheter og andre menneskerettigheter i egen virksomhet. Det kan i like høy grad gjelde underleverandører.

Om man selv jobber innenfor et godt regelverk i Norge, kan underleverandører ha utfordringer i utlandet. Norske bedrifter, enten de produserer eller importerer, må være bevisst på hvilke forhold produktene man tilbyr er fremstilt under. Dette er en viktig del av samfunnsansvaret.

UN Global Compact Norge

UN Global Compact er basert på nettverk, både internasjonalt, regionalt og nasjonalt. Deltagelse i et nettverk kan gi bedriften mulighet til å lære av og dele sine erfaringer med, andre bedrifter. Bedriften kan også få inspirasjon og rådgivning rundt arbeidet med UN Global Compacts ti prinsipper.

I Norge har UN Global Compact hatt eget styre siden 2018, og eget sekretariat siden september 2019. De har regionskontorer i Tromsø, Kristiansund og Bergen, og hovedkontor i Oslo.

Over 400 norske bedrifter og organisasjoner er i dag medlem av UN Global Compact.

For norske bedrifter med operasjoner i andre land kan det være en idé å ta kontakt med det nasjonale nettverket i det respektive landet for å lære mer om risiko og muligheter knyttet til samfunnsansvar i landet.

Norske bedrifter kan engasjere seg i andre nasjonale nettverk gjennom deres datterselskaper i andre land.

Ressurser