Fag: Geografi, naturfag, norsk, samfunnskunnskap
Klassetrinn: 8.-10. trinn og videregående
Tid: 30 min - 1 time
Aktivitet: Lesing, diskusjon og presentasjon

Utforsk hvordan bærekraftsmålene kan kobles til aktuelle hendelser i nyhetsbildet. Oppgaven kan skaleres opp eller ned alt etter hvor mye tid man vil bruke på det. Det kan også brukes som et tillegg på eksisterende nyhetsquizer eller nyhetsanalyser dere har i klassen.

1. Les nyheter

Her skal elevene bruke aktuelle nyhetssaker til å se hvilke bærekraftsmål som kan knyttes til dem. Du som lærer bestemmer selv om elevene skal bruke en spesifikk nyhetssending, en avisutgave eller velge fritt på nett. Det er ikke viktig hvilke nyheter man bruker, så lenge det er et mangfold, inkluderer utenriksnyheter og er aktuelle.

2. Diskuter

Velg mellom å gjennomføre diskusjonen som en klassesamtale eller som gruppearbeid med presentasjon:

 • Hvilke av bærekraftsmålene kan knyttes til de ulike nyhetssakene?
 • Er de positive eller negative for oppnåelsen av målene?
 • Er bærekraftsmålene spesifikt nevn i noen av sakene? På hvilken måte, og av hvem?
 • Er det noen av temaene i bærekraftsmålene som er oftere synlig i nyhetsbildet enn andre? Hvilke?
 • Er det noen temaer fra bærekraftsmålene som dere sjeldent hører noe om i mediebildet? Hvorfor det, tror dere?

3. Se film

Se filmen Menneskerettigheter og bærekraftig utvikling (1:20 min):

4. Diskuter

Diskuter følgende spørsmål:

Kompetansemål

Kompetansemål etter VGS for «Bærekraft i nyhetene»

Tverrfaglige temaer: Bærekraftig utvikling

Geografi

Kjerneelement: Utforsking og geografiske metodar, Naturgitt og menneskeskapt rom, Berekraftig utvikling og globalisering

Kompetansemål etter Vg1/Vg2 SF:

 • reflektere over eigen ressursbruk og ressursbruken i Noreg i eit globalt og berekraftig perspektiv
 • utforske kva endringar i klimaet har å seie for natur og samfunn lokalt, regionalt eller globalt
 • utforske og gjere greie for årsakene til ein aktuell natur- eller miljøkatastrofe og konsekvensar for menneske, samfunn og natur

Naturfag

Kjerneelementer: Jorda og livet på jorda

Kompetansemål etter Vg1 SF:

 • drøfte aktuelle helse- og livsstilsspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder
 • gjøre rede for hvordan klimaendringer påvirker evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold

Norsk

Kjerneelementer: Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon

Kompetansemål:

 • gjøre rede for og reflektere over bruken av retoriske appellformer og språklige virkemidler i sakprosatekster (Vg1 SF)
 • lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner (Vg1 (SF)
 • bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte (Vg1 SF)
 • analysere uttrykksformer i sammensatte tekster i ulike medier og vurdere samspillet mellom dem (Vg3 SF)

Samfunnskunnskap

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking, Medborgarskap og berekraftig utvikling

Kompetansemål etter Vg1/Vg2:

 • utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar
 • vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn
 • drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv