Fag: Geografi, norsk, samfunnskunnskap
Tid: 90 -120 minutter
Aktivitet: Ordsky, spørreundersøkelse, diskusjon
Klassetrinn: Videregående

Bli kjent med kva menneske frå ulike generasjonar i lokalsamfunnet meiner om kva våre viktigaste utfordringar er, og sjå korleis svara samsvarar med resten av verda. Oppgåva kan løysast individuelt eller i par. Det viktigaste er at alle får stilt fleire personar dei same spørsmåla.

1. Verdas utfordringar

Spør klassen: Kva meiner de er dei viktigaste utfordringane verda står overfor i dag? Framstill svara i ei felles ordsky eller i eit tankekart.

2. Vel seks saker

Be elevane individuelt velje seks av 16 saker som er viktigast for dei og deira familie:

 • Å ha ein god jobb
 • Fridom til å delta i politiske prosessar
 • Tilgang på reint vatn og sanitære forhold
 • Å vera trygg frå vald og kriminalitet
 • Tilgang på rimeleg og sunn mat
 • Betre helsetenester
 • Tilgang på telefon og internett
 • God utdanning
 • Å ikkje bli diskriminert eller forfylgt
 • Ei ærleg og mottakeleg regjering
 • Jamstilling mellom kjønn
 • Stanse klimaendringane
 • Betre vegar og transport
 • Tilgang på trygg og billeg straum i heimen
 • Å verne om skog, elver og hav

3. Spørjeundersøking

Elevane skal no be minst ti andre om å velje ut dei seks sakene som dei meiner er viktigast. Kvar elev spør minst ein person av kvart kjønn i kvar av følgjande aldersgruppe:

 • under 15 år
 • 16-30 år
 • 31-45 år
 • 46-60 år
 • over 61 år

4. Diskuter

Då FNs berekraftsmål skulle utarbeidast, blei nesten 10 millionar menneske frå heile verda bedt om å velje frå den same lista som i spørsmål to. Undersøkinga kallast for MyWorld-undersøkinga.

Samle inn alle elevane sine svar frå spørsmål to og tre og tell opp. Be elevane om å utforske statistikken i bilete av resultatet av My World-undersøkinga, for å sjå korleis resultata i klassen samsvarar med svara frå klassen og heile verda.

Bruk dette som utgangspunkt for ein klassediskusjon:

 • Kva er likskapane og forskjellane mellom svara på spørsmål 2 og svara på spørsmål 3?
 • Kva kan vere grunnen til at noko er likt mellom alle svar på oppgåve 2 og 3 samanlikna med kva heile verda svarte?
 • Kva kan vere grunnen til at noko er ulikt mellom alle svar på oppgåve 2 og 3 samanlikna med kva heile verda svarte?
 • Kva andre faktorer kan påverka kva du svarar på dette spørsmålet?

5. Stem på My World 2030

FN lagar ny undersøking der dei ønskjer å høyre frå befolkninga i alle land om korleis det går med berekraftsmåla. Gå inn på My World 2030 for å individuelt gje dykkar stemme. Her kan de lese meir om undersøkinga

Kompetansemål

Kompetansemål for «Hva er våre viktigste utfordringer?»

Tverrfaglige tema: Bærekraftig utvikling

Geografi

Kjerneelement: Utforsking og geografiske metodar, Naturgitt og menneskeskapt rom, Berekraftig utvikling og globalisering

Kompetansemål etter Vg1/Vg2 SF:

 • reflektere over eigen ressursbruk og ressursbruken i Noreg i eit globalt og berekraftig perspektiv
 • utforske kva endringar i klimaet har å seie for natur og samfunn lokalt, regionalt eller globalt
 • gjere greie for årsaker til demografiske endringar og drøfte ulike levekår i forskjellige delar av verda
Norsk

Kjerneelementer: Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon

Kompetansemål Vg1 SF:

 • lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner
 • bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte
 • greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig
Samfunnskunnskap

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking, Medborgarskap og berekraftig utvikling

Kompetansemål etter Vg1/Vg2:

 • utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar
 • reflektere over kva det inneber å vere medborgar, og samanlikne korleis politiske system er organiserte i forskjellige land og område
 • vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn
 • gjere greie for grunnlaget for menneskerettane og utforske og gi døme på brot på menneskerettane nasjonalt eller globalt
 • drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv