Naturmangfold og bruk av naturressurser – et dilemma?

Sist oppdatert: 28.09.2023

Elevene setter seg inn i roller i en fiktiv historie der det blir vurderer å åpne en gruve som kan sikre store økonomiske verdier, men som samtidig skader naturmangfoldet i området. Hvilke argumenter bør veie tyngst? Elevene lærer hva naturmangfold er, hvorfor det er truet og hvilke tiltak FNs naturpanel anbefaler for å bevare og styrke det.

Foto: Dominik Vany/Unsplash
Fag: KRLE / Religion og etikk, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, Samfunnsgeografi
Klassetrinn: 8-10 trinn, VGS
Tema: Demokrati og medborgerskap, Fattigdom, bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, Klima og miljø

1. FN og bevaring av naturmangfold

I denne oppgaven lærer elevene hva naturmangfold er, hvorfor naturmangfoldet i verden er truet og hvilke tiltak FNs naturpanel anbefaler for å bevare og styrke det.

Elevene begynner med å lese om naturmangfold.

Klassen ser også denne filmen fra Sabima om hvorfor man trenger naturmangfold.

Etter å ha lest teksten og sett videoen over, svarer elevene på disse spørsmålene:

 1. Hva er et økosystem, og hvorfor bør man ta vare på økosystemene?
 2. Hva er de viktigste årsakene til tap av naturmangfold?
 3. Hva innebærer bærekraftig utvikling?
 4. Nevn noen av tiltakene som FNs naturpanel anbefaler for å ta bedre vare på naturmangfoldet i framtida.
 5. Hva kan du og klassen din gjøre for å beskytte naturen?

Disse oppgavene ligger også på elevsiden.

2. Rollespill: gruvedrift eller ikke gruvedrift?

Elevene skal i denne oppgaven sette seg inn i ulike roller og perspektiver. De blir presentert for en fiktiv case der man vurderer å åpne en gruve som kan sikre store økonomiske verdier og bidra med viktige mineraler i det grønne skiftet, men som samtidig skader naturmangfoldet i området. Hvilke argumenter bør veie tyngst? Situasjonen er et åpent folkemøte i lokalsamfunnet Solgløtt. Hele lokalsamfunnet og alle aktuelle parter er inviterte og får ytre sine tanker og argumenter om saken.

Læreren forklarer for elevene hva som skal skje, og leser opp invitasjonsbrevet til det åpne folkemøtet i Solgløtt.

Invitasjonsbrev til folkemøte om mulig gruvedrift i Solgløtt.

Læreren deler elevene i grupper på 2-4 elever, og gir en rolle til hver av gruppene.

Roller

 • Lokalpolitiker i Solgløtt som er for gruvevirksomhet i området
 • Lokalpolitiker i Solgløtt som er imot gruvevirksomhet i området
 • Representant fra gruveselskapet Ressursfinnerne
 • Representant fra batteriselskapet Elektrisk ladning
 • Ungdom som er opptatt av klimaet
 • Ungdom som er opptatt av nærmiljøet og naturmangfoldet
 • Arbeidsledig person som bor i Solgløtt

På elevsiden ligger det oppgaver til elevene som i hovedsak innebærer å skrive et åpningsinnlegg om hva deres rolle mener.

Når gruppene er ferdige med sine forberedelser, trer de inn i roller, og klassen gjennomfører folkemøtet. Læreren er ordfører og ordstyrer, og leser derfor opp invitasjonsbrevet på nytt, før de ulike rollene presenterer sine synspunkter og argumenter. Dersom du ønsker det, utvides møtet til en debatt. I så fall bør elevene få noe ekstra tid tid til å forberede seg.

Oppsummering

Etter rollespillet er over, kan elevene få si sine personlige tanker om saken, gjerne med utgangspunkt i disse spørsmålene:

 1. Var det vanskelig å sette seg inn i en annen persons synspunkt? Hvorfor/hvorfor ikke?
 2. Hva mener dere personlig burde skje i dette tilfellet? Hvorfor?
 3. Er det enkelt å bestemme seg for om man skal være for eller mot i dette tilfellet? Finnes det noen mellomløsning der flere kan bli enige?
 4. Hvor går grensen for hvor store naturinngrep vi som samfunn skal tillate? Hvilke hensyn skal veie tyngst når vi tar slike beslutninger - økonomi, arbeidsplasser, klima eller natur?

Kompetansemål etter 10. trinn

Norsk

 • bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer
 • informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium

Naturfag

 • gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold
 • drøfte hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt

KRLE

 • utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning
 • identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom

Samfunnsfag

 • Beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn

Kompetansemål for videregående skole

Geografi

Kjerneelementer: Berekraftig utvikling og globalisering

Kompetansemål etter Vg1/Vg2:

 • reflektere over eigen ressursbruk og ressursbruken i Noreg i eit globalt og berekraftig perspektiv
 • utforske kva endringar i klimaet har å seie for natur og samfunn lokalt, regionalt eller globalt
 • utforske og gjere greie for årsakene til ein aktuell natur- eller miljøkatastrofe og konsekvensar for menneske, samfunn og natur

Naturfag

Kjerneelementer: Jorda og livet på jorda.

Kompetansemål etter Vg1/Vg2:

 • gjøre rede for hvordan klimaendringer påvirker evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold

Religion og etikk

Kjerneelementer: Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar og Kunne ta andres perspektiv

Kompetansemål etter Vg3:

 • drøfte menneskeverd og naturens egenverdi i møte med teknologisk utvikling

Samfunnsgeografi

Kjerneelementer: Globalisering og bærekraftig utvikling, Planlegging og ressursforvaltning, Befolkning og geografisk mobilitet

Kompetansemål etter Vg1/Vg2:

 • finne og vurdere informasjon for å analysere faglige spørsmål og problemstillinger
 • gjøre rede for sammenhengen mellom ressurser, lokalisering av økonomisk aktivitet, globalisering og bærekraftig utvikling, og drøfte årsaker og konsekvenser av dette på ulike geografiske nivåer
 • reflektere over hva sted og stedsidentitet er, og hvordan disse kan endre seg over tid
 • drøfte ulike konsekvenser av samfunnsutviklingen og utforske og vurdere tiltak for å håndtere ulike framtidsutfordringer

Samfunnskunnskap

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking, Medborgarskap og berekraftig utvikling

Kompetansemål etter Vg1/Vg2:

 • utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar
 • vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn
 • drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv

For tilbakemelding eller spørsmål, kontakt:

Siri Nikolaisen

Rådgiver (Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold og Innlandet)

siri.nikolaisen@fn.no

+47 992 37 491

Visste du at hele 21 % av alle arter i Norge er utrydningstruet? Visste du at det er mennesker som er hovedårsaken til dette? Er det egentlig så farlig hvis det samtidig fører til at klimaet og mange mennesker får det bedre? I dette oppgavesettet lærer du hva naturmangfold er, hvorfor naturmangfoldet i verden er truet og hvilke tiltak man kan gjøre for å bevare og styrke det.

I dette undervisningsopplegget skal klassen sette spille ulike roller i et rollespill der man vurderer å åpne en gruve som kan føre til store økonomiske verdier, men som samtidig skader naturmangfoldet i området. Hvilke argumenter bør veie tyngst?

Oppgave om FN og bevaring av naturmangfold

Les temasiden om naturmangfold, se filmen under, og svar på spørsmålene:

 1. Hva er et økosystem, og hvorfor bør man ta vare på økosystemene?
 2. Hva er de viktigste årsakene til tap av naturmangfold?
 3. Hva innebærer bærekraftig utvikling?
 4. Nevn noen av tiltakene som FNs naturpanel anbefaler for å ta bedre vare på naturmangfoldet i framtida.
 5. Hva kan du og klassen din gjøre for å beskytte naturen?
The Climate Reality Project
Foto: The Climate Reality Project/Unsplash

Rollespill: Gruvedrift eller ikke gruvedrift?

I denne oppgaven skal du tre inn i en rolle i et rollespill, og sette deg inn en persons tanker og perspektiver. Under blir du presentert for en tenkt situasjon der man vurderer å åpne en gruve ved den lille byen Solgløtt som kan sikre store økonomiske verdier, men som samtidig skader naturmangfoldet i området. Hvilke argumenter bør veie tyngst?

Les det vedlagte invitasjonsbrevet om mulig gruvedrift ved Solgløtt.

Invitasjonsbrev til folkemøte om mulig gruvedrift i Solgløtt

Gruppen får utdelt en rolle fra læreren. Hvordan tror dere at rollen deres tenker om saken? Gjør disse oppgavene:

 1. Tror dere rollen deres er for eller mot å lage en gruve ved Solgløtt? Hvorfor?
 2. Lag minst tre gode argumenter som denne rollefiguren kan bruke for å fremme sitt synspunkt.
 3. Skriv et innlegg på 2-3 min der dere fremmer argumentene dere kom fram til i forrige oppgave. Dette innlegget skal dere etterpå holde for klassen. Avtal hvem som skal si hva.
 4. Om læreren og klassen velger å lage en debatt, kan det være lurt å tenke på hva de andre i rollespillet kommer til å mene om saken. Hva kan dere si for å utfordre dem eller få dem til å endre mening?

Roller

 • Lokalpolitiker i Solgløtt som er for gruvevirksomhet i området
 • Lokalpolitiker i Solgløtt som er imot gruvevirksomhet i området
 • Representant fra gruveselskapet Ressursfinnerne
 • Representant fra batteriselskapet Elektrisk ladning
 • Ungdom som er opptatt av klimaet
 • Ungdom som er opptatt av nærmiljøet og naturmangfoldet
 • Arbeidsledig person som bor i Solgløtt

For tilbakemelding eller spørsmål, kontakt:

Siri Nikolaisen

Rådgiver (Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold og Innlandet)

siri.nikolaisen@fn.no

+47 992 37 491