Fag: Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn: VGS, 8-10 trinn
Tema: Arbeidsliv, Fattigdom, bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, FN
Tidsbruk: 90 minutter (2 skoletimer)

Rollespill er en deltagende metode som vekker engasjement og innlevelse, og som bidrar til å skape identifikasjon hos elevene. Som metode gir rollespillet elevene innsikt i bakgrunnen for andres handlinger, og elevene får selv føle på kroppen hvilke utfordringer FN står overfor i dag. Ved å la elevene spille en tekstilarbeider (arbeidstaker), fabrikkeier (arbeidsgiver) eller en representant fra myndighetene, fremkalles spørsmål og refleksjoner rundt hva som motiverer ens egne og andres handlinger.

Påmelding og pris

Vi i FN-sambandet kommer gjerne til din skole og gjennomfører rollespillet om tekstilfabrikken, eller du kan gjøre det selv ved å følge lærerveiledningen lenger ned på denne siden. I tillegg til veiledningen lenger ned, består undervisningsopplegget av en innledende Power Point-presentasjon, ressurser og plan for gjennomføring av rollespillet, og forslag til etterarbeid.

Vi har kontorer over hele landet som står for gjennomføringen, og rollespillet tilbys til skoler over hele landet avhengig av kapasitet.

Rollespillet om tekstilfabrikken koster kr 600 for FN-skoler, og kr 1100 for andre skoler. Rollespillet er gratis å gjennomføre dersom det holdes i FN-sambandets kontorer.

Kontakt ditt nærmeste kontor for å avtale et rollespill om tekstilfabrikken.

Klikk her for å lese mer om å bli en FN-skole.

Introduksjon

Rollespillet gir elevene kjennskap til aktuelle interessekonflikter mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter i et lavkostland. De får også kjennskap til utfordringer og muligheter ved globale produksjonsprosesser, internasjonal handel og problemstillinger knyttet til et kjønnsdelt arbeidsmarked og økonomisk- og sosial ulikhet.

Hvilken rolle FN kan spille i arbeidskonflikter blir også illustrert, ved at elevene blir kjent med FNs arbeidsorganisasjon, ILO. Elevene får trent på å sette seg inn i andres situasjon, formulere og presentere argumenter, muntlig presentasjon og faglig refleksjon.

Spillet går ut på at elevene får tildelt roller som representerer ulike parter i arbeidslivet – arbeidstaker, arbeidsgiver og myndigheter – og FNs arbeidsorganisasjon (ILO). Hver gruppe skal diskutere hver sin problemstilling, med utgangspunkt i at arbeidsforholdene til arbeiderne er dårlig. Arbeidstakerne vurderer å gå til streik, arbeidsgiverne vurderer lockout, og myndighetene må megle eller ta parti. ILO skal gi råd og bistå i forhandlinger. Gruppene får utlevert en rollebeskrivelse med en problemstilling for hver gruppe. Den skal diskuteres innad i hver gruppe, og kan føre til forhandlinger mellom gruppene. Målet er at alle partene klarer å bli enige om en ny arbeidsavtale.

Spillet krever ingen forarbeid og er en fin inngangsdør for å jobbe videre med temaer som bærekraftig utvikling, arbeidsliv, globalisering og etisk handel, forbruk og miljølære, og FNs bærekraftsmål. Rollespillet krever ingen forkunnskaper hos elevene, og passer godt til en dobbeltime (90 min) for én skoleklasse.

Lærerveiledning

Nedenfor er informasjon om hva som kreves av forberedelser for gjennomføring av spillet, og nederst er en oppsummert kjøreplan over gangen i spillet.

Før første time må du gjøre klart:

 • To gruppebord med tilhørende stoler; et for gruppen som representerer myndighetene og et for fabrikkeierne
 • To pulter og stoler til ILO sitt kontor oppe ved kateteret
 • PC med tilkobling til projektor og lyd
 • Gjestebruker til internett (ved besøk av FN-sambandet)
 • Skriv ut dokumentet med rollekort (bruk ensidig utskrift)

Gruppeinndeling

Vi ønsker gjerne at du som kjenner elevgruppen deler inn klassen i 5 like store grupper, pluss to elever som spiller FNs arbeidsorganisasjon (ILO). Elevene som spiller ILO bør plukkes ut med tanke på at de skal holde en kort åpningstale og gi råd til de andre gruppene.

Gruppene deles inn i hvert sitt område i klasserommet. Arbeiderne kan gjerne sitte på gulvet. Fabrikkeierne og myndighetene sitter på stoler ved gruppebord. Elevene som spiller ILO sitter ved et eget bord.

Dette gir disse gruppene:

 1. Arbeidsgiverne, som eier tekstilfabrikken
 2. Myndighetene i Kambodsja
 3. FNs arbeidsorganisasjon (ILO)
 4. Tekstilarbeiderne, som lager t-skjortene på fabrikken
 5. Skoarbeiderne, som syr sko
 6. Lagerarbeiderne

ILOs rolle

To elever spiller ILO. De får en rollebeskrivelse utlevert, og følges opp av spilleder tidlig i spillet. Når ILO-elevene har forberedt seg, får de ordet og presenterer seg selv som ILO overfor de andre gruppene, før de «offisielt erklærer ILO-kontoret i Kambodsja for åpnet». Når ILO-kontoret er åpnet, kan én representant fra hver av gruppene besøke ILO for å motta råd.

I rollebeskrivelsene for hver enkelt gruppe er det informert om dette. ILO kan også oppsøke gruppene aktivt, dersom gruppene benytter seg lite av å besøke ILO-kontoret utover i spillet.

ILO kan også ta initiativ til å organisere en felles forhandlingssituasjon, hvor samtlige fra alle grupper setter seg i hestesko rundt ILO-kontoret og presenterer krav og spørsmål til hverandre. ILO kan da fungere som ordstyrer (om ILO skal organisere en slik felles forhandling, kan avgjøres av spill-leder i samråd med ILO-elevene.)

Roller og spillets gang

Hver gruppe får utlevert en rollebeskrivelse i begynnelsen av spillet. Der står det noe om hvilke interesser gruppen har, og hva de ønsker å oppnå. Det er uansett de argumentene som elevene finner ut av på egen hånd som er viktigst for læringsutbyttet og for framgangen i spillet.

Forhandlinger

Etter at gruppene har gjort seg kjent med sin rolle, og snakket seg i mellom om hva de vil prøve å oppnå, er det tid for å forhandle med de andre gruppene. Diskusjonen tar seg ofte opp når man presser gruppene litt på tid, så si gjerne ifra til elevene når det er 10 og 5 minutter igjen. Fabrikkeierne har fått utlevert mal til ny avtale. Denne må fylles ut med nye vilkår dersom de kommer til enighet med gruppene. Myndighetene har fått utlevert den samme malen, slik at de lettere kan ha oversikt dersom de vil megle mellom partene.

Spillet avsluttes og virkeligheten diskuteres

Spilleder presenterer en frist for når forhandlingene må avsluttes. Dersom partene har blitt enige om en ny avtale, leveres denne inn til spilleder. Hvis de ikke har greid å bli enige må gruppene si om de vil gå til streik/lock out, eller om de fortsetter med den gamle avtalen inntil nye forhandlinger en gang i fremtiden.

Spillet avsluttes med at spilleder leser opp den nye avtalen, dersom det ble enighet. Ta deretter utgangspunkt i den andre delen av PowerPoint-presentasjonen, som starter med «Oppsummering». Elevene blir bedt om å dele sine synspunkter om den situasjonen de har opplevd. Er det lite engasjement knyttet til diskusjonen om selve spillet, fortsetter du bare videre på PowerPoint-presentasjonen som knytter tematikken mer til virkeligheten i Kambodsja.

Spillet har forhåpentligvis skapt noen følelser og referansepunkter som gjør at elevene er mer mottakelig for å lære mer om de temaene som spillet tar opp. Spillet krever ingen forarbeid, noe som gjør behovet og muligheten for et nyttig etterarbeid desto større.

Tidsplan

Introduksjonsforedrag: ca 15-20 minutter

Sette seg inn i rollen: ca 10 minutter

Forhandlinger: ca 30 minutter

Ta stilling til avtalen: ca 5 minutter

Oppsummering: ca 15-20 minutter

Kompetansemål for rollespill om tekstilfabrikken

Tverrfaglig tema: demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling

Kompetansemål etter 10.trinn

Norsk

Kjerneelementer: Tekst i kontekst, Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon,  

 • bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer 

Samfunnsfag

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og samanhengar, Demokratiforståing og deltaking, Berekraftige samfunn

 • beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn 
 • vurdere korleis arbeid, inntekt og forbruk kan påverke personleg økonomi, levestandard og livskvalitet 

Kompetansemål etter videregående skole

Norsk - VG1 SF

Kjerneelementer: Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon

 • lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner 

Samfunnskunnskap - VG1/VG2

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking, Medborgarskap og berekraftig utvikling

 • vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunngjere greie for grunnlaget for menneskerettane og utforske og gi døme på brot på menneskerettane nasjonalt eller globalt 
 • drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv 

Relevante TV-klipp

«Farlige jeans» (39 minutter, NRK Forbrukerinspektørene)

Ressurser og dokumenter til spillet

For spørsmål og bestilling, ta kontakt med ditt regionskontor:

Tor Arne Alseth

Regionleder Nord-midt

tor.arne.alseth@fn.no

+47 902 16 631

Kine Olsen

Seniorrådgiver (Nordland, Troms og Finnmark)

kine.olsen@fn.no

+47 959 21 685

Kjetil Nordahl

Seniorrådgiver (Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold og Innlandet)

kjetil.nordahl@fn.no

+47 934 55 221

Malgorzata Tumidajewicz Hauge

Rådgiver (Rogaland)

Malgorzata.Hauge@fn.no

+47 993 54 506

Insaaf Ali Ismail

Rådgiver (Vestland)

insaaf.ali.ismail@fn.no

+47 454 48 642

Kai Grieg

Rådgiver (Vestland)

kai.grieg@fn.no

+47 456 54 132