Hva jobber UNDP med?

UNDPs logo

FNs utviklingsprogram, UNDP, er et av FNs mest sentrale programmer. Mandatet deres er å arbeide for langsiktig utvikling ved å bistå verdens land med rådgivning, politikkutforming og gjennomføring, spesielt innenfor disse tre hovedområdene:

  • bærekraftig utvikling
  • demokratisk styresett og fredsbygging
  • klima og katastrofeforebygging

En viktig måte dette arbeidet har blitt styrket på er gjennom FNs bærekraftsmål. Det er UNDP som koordinerer og leder arbeidet med bærekraftsmålene. FNs bærekraftsmål ble vedtatt av FNs 193 medlemsland i 2015.

FNs bærekraftsmål
FNs bærekraftsmål

Fokus på menneskelig utvikling

I tillegg til å koordinere arbeidet for bærekraftig utvikling, så driver UNDP også med overvåkning og kartlegging av tilstanden rundt i verden i dag.

UNDP kommer årlig ut med en omfattende rapport kalt Human Development Report, som gir innblikk og oppdateringer på den menneskelige utviklingen i verden. Utviklingsrapporten legger vekt på at utvikling rommer mer enn bare inntekt, og inkluderer også helse, utdanning, muligheter og friheter.

I rapporten finner man Human Development Index som måler i hvilken grad et land har lykkes i tre grunnleggende aspekter av menneskelig utvikling, nemlig: Forventet levealder, utdanningsnivå og BNP per innbygger (omregnet i kjøpekraft).

Aktuelt: Koronapandemien og klimaendringer

UNDP er en av organisasjonene som har arbeidet for å hjelpe utviklingsland til å håndtere og bekjempe koronapandemien. Gjennom sin rapport «Beyond Recovery: Towards 2030» forsøker UNDP å veilede beslutningstakere innenfor de fire områdene: Styring, sosial beskyttelse, grønn økonomi og digitale endringer. Rapporten forsøker å hjelpe beslutningstakere i ulike land til å styre langsiktig gjennom og etter pandemien, i et perspektiv som strekker seg frem mot 2030.

Hvert år bruker verdens land 423 milliarder amerikanske dollar på å subsidiere fossilt brensel. Sett i lys av klimasaken er det samme beløpet fire ganger så stort som det som kreves for å hjelpe fattige land med å takle klimakrisen. For å sette søkelyset på de negative effektene subsidier til fossilt brensel har på mennesker og planeten, har UNDP produsert en kortfilm der et av verdens mest kjente utdødde dyr, dinosauren, holder en tale til FNs generalforsamling.

Videoen ble lansert i sammenheng med kampanjen «Dont Choose Extinction», som oversettes til «Ikke velg utryddelse».

Hvordan er UNDP organisert og finansiert?

UNDP ble opprettet i 1966 for å drive fattigdomsbekjempelse, og har vokst til å bli FNs største program med et budsjett på rundt regnet 6,7 milliarder dollar.

Programmet er unikt i FN-systemet, siden det er et bindeledd mellom arbeidet sentralt i FN og på landnivå, innenfor utvikling. Måten samordningen skjer på er gjennom UN Development Group (FNs utviklingsgruppe) i New York og gjennom UN Development Assistance Framework (FNs rammeverk for utvikling) på landnivå.

UNDP er med sine mange land- og regionskontorer et godt eksempel for FNs målsetting om være til stede så mange steder som mulig. UNDPs styrke på landnivå ligger særlig i rollen som nøytralt bindeledd ("honest broker") mellom myndigheter og ulike givere av støtte.

UNDPs arbeid finansieres gjennom frivillige bidrag fra FNs medlemsland, multilaterale organisasjoner, privat sektor og andre kilder.

Norge og de andre nordiske landene er viktige samarbeidsland og bidragsytere til UNDP. Derfor har UNDP et nordisk kontor i «FN-byen» i København, og et representasjonskontor i Oslo.

Aschim Steiner har ledet UNDP siden 2017.

Lær mer

FNs bærekraftsmål

Tema: Bærekraftig utvikling

Tema: Fattigdom

UNDPs egne sider

UNDPs norske sider

UNDPs kontor i FN-byen København