Forklaring

Denne indeksen fra FNs utviklingsprogram fanger opp skjevfordelingen mellom kvinner og menn på tre sentrale områder innen menneskelig utvikling. Man måler landets tilstand når det gjelder reproduktiv helse gjennom mødredødelighet og tenåringsfødsler, medbestemmelse gjennom deltagelse i politikken og utdannelse, og deltagelse i arbeidslivet. Dette gir oss pekepinn på skjevfordeling og forskjeller for utvikling mellom kvinner og menn i et land.

Indeksen er et tillegg til Human Development Index for å få fram flere sider ved utvikling. GII gir oss tall på hva skjevfordelingen koster for menneskelig utvikling. Desto høyere skår for et land, desto større forskjeller mellom kjønn, desto større tap for utviklingen.

Verdiene er mellom 0 (fullstendig likhet) og 1 (fullstendig ulikhet).