I morgen begynner FNs menneskerettighetsråd sin 56. ordinære sesjon, som varer fra 18. juni til 12. juli i Genève. Menneskerettighetsrådet er FNs øverste organ i menneskerettighetsspørsmål, og er direkte underlagt FNs generalforsamling. Dette Rådet har ansvar for at menneskerettighetene blir styrket og beskyttet, og for å ta tak i situasjoner der menneskerettighetene blir brutt.

Den 56. sesjonen ledes av Marokkos FN-ambassadør Omar Zniber, og åpningstalen holdes av FNs høykommissær for menneskerettigheter, Volker Türk, tirsdag 18. juni kl. 10.00.

Dette blir ingen lett sesjon. Mer enn 60 rapporter vil behandles, og over 28 dialoger med mandatinnehavere for spesialprosedyrer og undersøkelsesmekanismer er planlagt. Menneskerettighetssituasjonen i mange land vil være søkelyset, samtidig som spesifikke menneskerettighetsutfordringer, globalt, vil spille en viktig rolle.

FN-sambandet gir deg høydepunktene.

Hva skjer med menneskerettigheter i verdens land?

Noen av landene «kalt inn på teppet» i denne omgangen inkluderer: Myanmar, Venezuela og Colombia. Ukraina vil også være i søkelyset i denne omgang, og FNs rettighetssjef har laget egne rapporter om disse fire landene. Diskusjoner rundt andre prekære situasjoner, inkludert Afghanistan, Sudan, Iran, Nicaragua og Eritrea vil også være viktig å få med seg over de neste ukene. Men også tilstanden i Belarus, Syria, Burundi krever Rådets oppmerksomhet i denne sesjonen. Diskusjoner rundt den uavhengige undersøkelseskommisjonen om situasjonen i det okkuperte palestinske territoriet (inkludert Øst-Jerusalem, og i Israel) – som nylig fant at begge parter i krigen mellom Israel og Hamas har begått krigsforbrytelser – vil være et høydepunkt.

Rådet vil også ta for seg de endelige anbefalingene fra 14 lands landhøringer, eller Universal Periodical Reviews, og dette inkluderer Saudi-Arabia, Senegal, Kina, Nigeria, Mauritius, Mexico, Jordan, Malaysia, Den sentralafrikanske republikk, Monaco, Belize, Tsjad, Kongo og Malta. Tidligere i år spilte Norge en viktig rolle og kom med konkrete anbefalinger under landhøringene til disse landene.

Hvor «trykker skoen» generelt?

Kikkerten rettes også mot en rekke menneskerettighetstemaer som krever handling. Dette inkluderer kvinners rettigheter, og Rådet vil holde sin årlige diskusjon om kvinners menneskerettigheter i to paneler som skal handle om: økonomisk vold mot kvinner og jenter, og om menneskerettighetsøkonomi og kvinners rettigheter. Årsaker og konsekvenser av vold mot kvinner og jenter, samt menneskehandel, kommer også opp.

Andre viktige temaer som vil bli diskutert er menneskerettigheter gjennom idrett (vi er jo i et OL-år), beskyttelse mot vold og diskriminering på grunnlag av seksuell orientering og kjønnsidentitet, klimaendringer og risikoen for tap og skade. Andre rettigheter som vil sees nærmere på inkluderer hver persons rett til å nyte den høyest oppnåelige fysiske og psykiske helsestandarden, retten til utdanning, dommeres og advokaters uavhengighet, migranters menneskerettigheter; utenomrettslige, summariske eller vilkårlige henrettelser, spørsmålet om menneskerettigheter og transnasjonale selskaper og andre forretningsforetak, retten til menings- og ytringsfrihet og retten til forsamlings- og foreningsfrihet, og ekstrem fattigdom og menneskerettighetene.

Høykommissærens årsrapport vil også være ett av mange høydepunkt den første uken.

Uke 1: 18. til 21. juni

Tirsdag: Den 56. ordinære sesjonen åpner. Etter åpningen vil Rådet begynne behandlingen av punkt to på dagsordenen, som handler om årsrapportene fra FNs høykommissær for menneskerettigheter og fra kontoret hans, samt rapporten fra FNs generalsekretær. Høykommissær for menneskerettigheter, Volker Türk, vil presentere sin årsrapport, samt sin rapport om Myanmar. Deretter vil Rådet ha en utvidet dialog med spesialrapportøren for menneskerettighetssituasjonen i Afghanistan, og en interaktiv dialog om en muntlig oppdatering fra den uavhengige internasjonale undersøkelsesmisjonen for Sudan.

Onsdag: Rådet vil holde en interaktiv dialog med den uavhengige undersøkelseskommisjonen om de okkuperte palestinske områdene, inkludert Øst-Jerusalem, og i Israel. Deretter følger en interaktiv dialog om høykommissærens årsrapport, som avsluttes torsdag 20. juni.

Torsdag: Torsdag formiddag vil Rådet også ha en dialog med spesialrapportøren for menneskerettighetssituasjonen i Eritrea og høre presentasjoner av generalsekretærens interimsrapport om menneskerettighetssituasjonen i Iran og høykommissærens muntlige oppdatering om menneskerettighetssituasjonen i Nicaragua. Rådet vil innlede diskusjoner om å fremme og beskyttelse alle menneskerettigheter, med separate dialoger med den uavhengige eksperten på beskyttelse mot vold og diskriminering på grunnlag av seksuell orientering og kjønnsidentitet og spesialrapportøren for menneskerettighetene til internt fordrevne personer.

Fredag: Rådet avslutter dialogen med spesialrapportøren for internt fordrevnes menneskerettigheter, før to dialoger – med spesialrapportøren for avskaffelse av diskriminering av personer som er rammet av spedalskhet (Hansens sykdom) og deres familiemedlemmer, og med spesialrapportøren for vold mot kvinner og jenter – holdes.

Uke 2: 24. til 29 juni

I den andre uken av denne sesjonen vil Rådet holde 12 interaktive dialoger.

Mandag: Dialoger med spesialrapportøren for retten til den høyest oppnåelige fysiske og psykiske helsestandarden, spesialrapportøren for retten til utdanning og spesialrapportøren for dommeres og advokaters uavhengighet.

Tirsdag: Dialoger med spesialrapportøren for migranters menneskerettigheter, spesialrapportøren for utenomrettslige, summariske eller vilkårlige henrettelser og arbeidsgruppen for menneskerettigheter og transnasjonale selskaper og andre forretningsforetak, og den siste dialogen avsluttes onsdag 26. juni.

Onsdag: Dialoger med spesialrapportøren for å fremme og beskytte retten til menings- og ytringsfrihet, spesialrapportøren for menneskehandel, særlig handel med kvinner og barn er også planlagt. Denne dagen vil Rådet også ha en dialog med den uavhengige eksperten på menneskerettigheter og internasjonal solidaritet, Cecilia Marcela Bailliet, som er en norsk jurist som er professor ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Denne dialogen avsluttes på torsdag 27. juni.

Torsdag: Dialoger med arbeidsgruppen for diskriminering av kvinner og jenter og spesialrapportøren for retten til forsamlings- og organisasjonsfrihet.

Fredag: Rådet vil holde sin årlige diskusjon om kvinners menneskerettigheter, samt en interaktiv dialog om rapporten fra høykommissærens kontor om menneskerettigheter og ny og kommende digital teknologi, inkludert kunstig intelligens.

Uke 3: 1. til 5. juli

Mandag: Uken innledes med to paneldiskusjoner: Den tematiske paneldiskusjonen om å fremme menneskerettigheter gjennom idrett og det olympiske ideal på formiddagen og den årlige paneldiskusjonen om klimaendringenes negative innvirkning på menneskerettighetene på ettermiddagen. I tillegg starter en dialog med spesialrapportøren for å fremme og beskytte av menneskerettighetene i forbindelse med klimaendringene, som avsluttes tirsdag 2. juli.

Tirsdag: Rådet ha en dialog med spesialrapportøren for ekstrem fattigdom og menneskerettigheter og høre presentasjoner av rapporter under agendapunktet «fremme og beskytte alle menneskerettigheter». Rådet vil også innlede diskusjoner under punkt fire, «menneskerettighetssituasjoner som krever Rådets oppmerksomhet», med dialoger med spesialrapportøren for menneskerettighetssituasjonen i Belarus og den muntlige oppdateringen fra den uavhengige undersøkelseskommisjonen om Syria, som vil fortsette onsdag 3. juli.

Onsdag: Tre interaktive dialoger er planlagt, inkludert oppdateringen fra spesialrapportøren for menneskerettighetssituasjonen i Burundi, framdriftsrapporten fra spesialrapportøren for menneskerettighetssituasjonen i Myanmar og høykommissærens rapport om menneskerettighetssituasjonen i Venezuela. Rådet vil deretter gå over til punkt fem, om menneskerettighetsorganer og -mekanismer, og få rapporten fra arbeidsgruppen om menneskerettigheter og transnasjonale selskaper og andre forretningsforetak om den 12. sesjonen i Forumets for næringsliv og menneskerettigheter.

Torsdag: Resultatene av landhøringene til Saudi-Arabia, Senegal, Kina, Nigeria, Mauritius, Mauritius, Mexico, Jordan, Malaysia, Den sentralafrikanske republikk, Monaco, Belize, Tsjad, Republikken Kongo og Malta.

Fredag: Resultatene av landhøringene til Saudi-Arabia, Senegal, Kina, Nigeria, Mauritius, Mauritius, Mexico, Jordan, Malaysia, Den sentralafrikanske republikk, Monaco, Belize, Tsjad, Republikken Kongo og Malta.

Uke 4: 8. til 12. juli

Mandag: Resultatene av landhøringene til Saudi-Arabia, Senegal, Kina, Nigeria, Mauritius, Mauritius, Mexico, Jordan, Malaysia, Den sentralafrikanske republikk, Monaco, Belize, Tsjad, Republikken Kongo og Malta. Rådet få en skriftlig oppdatering om virksomheten til Det frivillige fondet for deltakelse i landhøringene og Det frivillige fondet for finansiell og teknisk bistand til gjennomføringen av landhøringene. En interaktiv dialog med spesialrapportøren for moderne former for rasisme, rasediskriminering, fremmedfrykt og intoleranse er planlagt, samt diskusjoner om teknisk assistanse og kapasitetsbygging, med to interaktive dialoger om rapporten fra høykommissærens kontor om teknisk assistanse og kapasitetsbygging for å forbedre menneskerettighetssituasjonen i Libya og oppdateringen fra den uavhengige eksperten på menneskerettighetssituasjonen i Den sentralafrikanske republikk, som vil fortsette tirsdag 9. juli.

Tirsdag: Oppdateringen fra den uavhengige eksperten på menneskerettighetssituasjonen i Den sentralafrikanske republikk, og en presentasjon fra FNs høykommissær om funnene i kontorets periodiske rapport om menneskerettighetssituasjonen i Ukraina, og en presentasjon av generalsekretærens interimsrapport om menneskerettighetssituasjonen i den midlertidig okkuperte autonome republikken Krim og byen Sevastopol i Ukraina. Også på tirsdag holdes den årlige tematiske paneldiskusjonen om å styrke det tekniske samarbeidet og kapasitetsbygging i forbindelse med gjennomføringen av anbefalingene fra landhøringene. En dialog om høykommissærens rapport om økt teknisk bistand og kapasitetsbygging for å bistå Colombia i gjennomføringen av anbefalingene fra Kommisjonen for klargjøring av sannhet, koeksistens og ikke-gjentakelse er også planlagt.

Onsdag: Dialogen om høykommissærens rapport om økt teknisk bistand og kapasitetsbygging for å bistå Colombia fortsetter, samt behandling av utkast til resolusjoner og beslutninger, utnevnelser av en rekke mandathavere for spesialprosedyrer.

Torsdag: Behandling av utkast til resolusjoner og beslutninger, utnevnelser av en rekke mandathavere for spesialprosedyrer.

Fredag: Behandling av utkast til resolusjoner og beslutninger, utnevnelser av en rekke mandathavere for spesialprosedyrer, samt avslutning.

Lær mer

Les mer om FNs menneskerettighetsråd

Finn ut hvordan Norge står opp for menneskerettighetene i FNs landhøringer

Se den detaljerte agendaen på FNs sider

Finn rapporter som diskuteres på FNs sider

Se sendinger fra de diverse dialogene og diskusjonene på UN Web TV