Philadelphia-erklæringen er en erklæring som ble vedtatt av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) 10. mai 1944. Den ble vedtatt under den 26. sesjonen av Den internasjonale arbeidskonferansen, som ble holdt i den amerikanske byen Philadelphia, mens andre verdenskrig fortsatt raste.

Konferansen utformet en erklæring som ikke bare gjentok ILOs mål og formål, men den styrket også ILOs opprinnelige sosiale mandat og formulerte de grunnleggende prinsippene som et fredelig verdenssamfunn kunne bygge på. Erklæringen bekreftet at arbeiderrettigheter er menneskerettigheter, og var så betydelig at USAs daværende president Roosevelt mente den var «egnet til å ta sin plass ved siden av uavhengighetserklæringen».

Her er fem kjerneprinsipper bekreftet i erklæringen som er like relevante i dag som i 1944:

1. Arbeid er ikke en vare

Erklæringen fastslår at arbeid ikke skal behandles som en ren handelsvare. I stedet anerkjenner den viktigheten av verdig arbeid og rettferdig behandling for alle arbeidstakere.

2. Ytringsfrihet og organisasjonsfrihet er nødvendig

ILO understreker at ytringsfrihet og organisasjonsfrihet er grunnleggende for bærekraftig utvikling. Disse rettighetene gir arbeidstakere muligheten til å organisere seg, fremme sine interesser og bidra til samfunns- og økonomisk utvikling.

3. Rettigheter er universelle og gjelder for oss alle

Fattigdom hvor som helst utgjør en trussel mot velstand overalt. Uavhengig av rase, tro eller kjønn har alle mennesker rett til å forfølge både sin materielle velferd (det vil si at man har det godt og at man har nok av goder som kan kjøpes for penger), samtidig som sin åndelige utvikling. Økonomisk trygghet og like muligheter er sentrale komponenter i disse rettighetene.

4. «Alt er mulig» gjennom effektiv internasjonal og nasjonal handling

For å oppnå disse grunnleggende målene er effektiv internasjonal og nasjonal handling nødvendig. Samarbeid mellom land og organisasjoner er avgjørende for å forbedre arbeidsforholdene for alle – over hele verden, og kampen mot fattigdom krever en pågående bestrebelse fra alle land, og kontinuerlig internasjonalt samarbeid gjennom sosial dialog og trepartssamarbeid.

5. Sosial rettferdighet er nøkkelen til varig fred

Erklæringen gjentar også troen på at varig fred kun kan oppnås gjennom sosial rettferdighet. Det inkluderer prinsippet om at alle mennesker har rett til å søke velferd og utvikling under forhold som ivaretar deres frihet og verdighet, økonomisk sikkerhet og like muligheter.

Lær mer

Om arbeidsliv

Viktig for deg, viktig for meg: Den internasjonale arbeidskonferansen gjennom tidene

Om ILO-erklæringer