I begynnelsen av hvert år ser FNs barnefond (UNICEF) «krystallkule» for å få en oversikt over risikoen som barn sannsynligvis vil møte over de neste tolv månedene, og foreslår hvordan man kan redusere den mulige skaden.

Den siste rapporten, Prospects for Children 2024: Cooperation in a Fragmented World, tegner et bilde av en kortsiktig fremtid preget av konflikt og økonomisk usikkerhet. Her er en oversikt over de viktigste trendene du bør følge med på, ifølge UN News.

Pågående vold og krig

Konfliktutsiktene, ifølge rapporten, vil være drevet av eskalerende konkurranse mellom verdensmakter, som truer barns rettigheter og liv. I tillegg til den umiddelbare skaden på barns liv, påvirker vold og krig barn siden ressurser fra utdanning, helsevesen og ernæring avledes.

Langsom økonomisk vekst

Kraftig økonomisk vekst undergraver år med fremgang i barnefattigdomsreduksjon, noe som gjør det vanskelig for unge mennesker å få tilgang til globale arbeidsmarkeder. Hvis internasjonal handel hindres av mistillit og tollsatser, kan matvareprisene øke, og barneernæringen kan lide. Men, man kan ivareta barn gjennom økonomisk solidaritet, markedssamarbeid og investering i fremtidig kompetanse, ifølge rapporten.

Manglende internasjonalt samarbeid

Rapporten uttrykker bekymring for at et fragmentert multilateralt system ikke leverer på sentrale spørsmål for barn. Dette kan begrense innsatsen for å håndtere alvorlige brudd på barns rettigheter, hindre den globale risikoinnsatsen – inkludert klimakrisen – og hemme den kollektive handlingen som sårt trengs for å forhindre og avslutte konflikter. Det multilaterale systemet har en sjanse til å sette kursen tilbake i 2024 gjennom sterkere kollektiv handling, global styring og finansieringsreformer.

Ulikheter i land i sør

Mindre økonomier står fortsatt overfor finanspolitiske strukturelle ulikheter. Dette betyr at ressurser, muligheter og makt ikke er likt fordelt, noe som begrenser et lands mulighet til å investere i barn. Som et resultat er mange innbyggere avhengige av pengeoverføringer for å dekke helse- og utdanningskostnader. Nye teknologier og reform av lånsystemer kan gi håp om en fremtid med mer likhet og likeverd.

Demokrati trues

Dusinvis av valg vil finne sted i 2024, og demokrati vil møte enestående risikoer i år globalt – inkludert desinformasjon og politisk vold – som truer barns rettigheter og tjenester. Barn og unge kan være spesielt utsatt for denne volden, som kan føre til dødsfall, fysisk eller følelsesmessig skade, forstyrrelse av offentlige tjenester og skolenedleggelser. Unge mennesker uttrykker misnøye i demokratiet, men de kanaliserer energien sin til konstruktiv samfunnshandling og nettaktivisme.

Klimakrisen

En rask overgang til grønn energi gjør om på kritiske mineraler og arbeidsmarkeder, noe som gir betydelige fordeler for barn og unge, men også utgjør en risiko siden de muligens blir utsatt for, for eksempel, skadelig arbeidspraksis i gruvesamfunn. Den grønne omstillingen endrer også utsiktene deres for jobber i den grønne økonomien, og det utfordrer myndighetene å møte behov innen utdanning og opplæring. Men, hvis denne vikte overgangen håndteres ansvarlig, med samarbeid og rettferdighet i grunn, kan denne overgangen være positivt for barn.

El Niño, myggbårne sykdommer og vannmangel vil også true barns helse og velvære, og drive matmangel, økt risiko for barnematfattigdom og tvungen migrasjon. Større samarbeid på tvers av landegrenser om håndtering av miljørisikoer og teknologisk innovasjon kan dempe de negative konsekvensene.

Regulering av kunstig intelligens

Til slutt, de mulige virkningene av ukontrollerte teknologier, inkludert kunstig intelligens (KI), gjenoppliver frykt og bekymring for barns velvære. Nye retningslinjer og regulering, hvis de er barnesentrert og utformet på en ansvarlig måte, kan gi muligheter og minske negative konsekvenser.

På tide å ta et valg

Rapporten konkluderer med at verden står overfor et valg mellom en fremtid med mer fragmentering og splittelse, eller en fremtid med samarbeid, der mulighetene utnyttes, for å skape en tryggere og mer rettferdig verden for barn.

Den hevder at en fornyelse av samarbeidsånden – som den internasjonale orden etter andre verdenskrig så for seg – med reform av finanssystemer, politisk ansvarlighet, solidaritet og proaktiv sosial politikk, kan barn arve et inkluderende, motstandsdyktig samfunn.

Lær mer

Du kan lese hele rapporten her (på engelsk)

Du kan lese mer om UNICEFs arbeid her

Du kan lese mer om menneskerettigheter her

Du kan lese mer om bærekraftig utvikling her

Du kan lese mer om klimaendringer her

Du kan lese mer om fattigdom her

Du kan lese mer om demokrati her.