Idrettens rekkevidde, enorme popularitet og grunnleggende positive verdier, setter den i en unik posisjon til å bidra til FNs mål for utvikling og fred.

For å øke bevisstheten om dette, har FNs generalforsamling vedtatt 6. april som Den internasjonale idrettsdagen for utvikling og fred, gjennom resolusjon A/RES/67/296.

Dagen skal fremme idrettens positive innflytelse på samfunn og individer verden over.

Det er i vår kollektive interesse å utnytte idrettens enorme kraft til å bygge en bedre og mer bærekraftig fremtid for alle.
FNs visegeneralsekretær Amina J. Mohammed

Tema for 2024: «Idrett for å fremme fredelige og inkluderende samfunn»

FNs globale tema for 2024 er «Idrett for å fremme fredelige og inkluderende samfunn». I forbindelse med den internasjonale dagen, vil en markering i FNs hovedkvarter i New York, den 4. april, sette søkelys på hvordan fremtredende idrettsorganisasjoner sammen kan ha positive effekter på mennesker og miljøene de opererer i. Markeringen skal samle medlemmer fra det internasjonale idrettssamfunnet – inkludert medlemmer fra FN-initiativet «Football for the Goals» – for å dele beste praksis, diskutere utfordringer, og utforske samarbeidsmuligheter for å fremme en positiv sosial endring og bidra til en global innsats for bærekraftig utvikling og fred.

Hvorfor er idrett viktig?

Idrett har historisk sett spilt en viktig rolle i alle samfunn, det være seg i form av konkurranseidrett, fysisk aktivitet eller lek. Idrett er også en naturlig del av FN-systemet, inkludert FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO).

  • Idrett lærer verdier som rettferdighet, teambuilding, likeverd, disiplin, inkludering, utholdenhet og respekt.
  • Idrett er et ideelt verktøy for utvikling og fred, siden idretten ser bort fra både geografiske grenser og sosiale forskjeller. Idrett fremmer sosial inkludering og økonomisk utvikling i ulike geografiske, kulturelle og politiske kontekster.
  • Idrett og lek er menneskerettigheter som må respekteres og håndheves over hele verden.
  • Idrett har i økende grad blitt anerkjent og benyttet som et rimelig og effektivt verktøy i humanitært og fredsbyggende arbeid – ikke bare av FN-systemet, men også av ikke-statlige organisasjoner, regjeringer, idrettsforbund, væpnede styrker og media.
  • Idrett kan ikke lenger betraktes som en luksus innen noen samfunn, men er snarere en viktig investering for både nåtid og fremtid, spesielt i det globale sør.

Se markeringen av 10-årsjubileet for den internasjonale idrettsdagen for utvikling og fred ved FNs hovedkvarter i New York:

Idrett og lek er en rettighet for alle

I 1978 beskrev UNESCO idrett og fysisk utdanning som «en grunnleggende rettighet for alle.»

I FNs barnekonvensjon fra 1989, sier artikkel 31, paragraf nr. 1 at «partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet.»

Idrett for utvikling og for fredsbygging

Idrett er ansett som en viktig del av FN-systemets arbeid for utvikling og fred i verden. UN Office on Sport for Development and Peace er kontoret som arbeider med dette i FN.

Få ting kan engasjere, inspirere og trekke til seg mennesker slik som idrett kan. I alle samfunnslag, uavhengig av kultur og politikk, spiller idrett en rolle i sosial integrering og økonomisk utvikling. Helse, likestilling, kommunikasjon og individuell utvikling, er noe av det idrett kan være med å bidra til.

Idrett fremmer fred, toleranse og forståelse ved å bringe mennesker sammen på tvers av grenser, kulturer og religioner. Selv om idrett ikke kan stoppe eller løse konflikter alene, kan den være en del av forebygging av konflikt, og en del av oppbygging og fredsarbeid i etterkant av konflikter.

FN har lenge anerkjent idrettens kraft og universalitet, og bruker den til å forene enkeltpersoner og grupper gjennom å støtte idrett for utvikling, delta på arrangementer globalt og lokalt, samt utvikle egne idrettsrelaterte kampanjer og initiativer.

Se filmen «Sport for Peace and Development»:

Idrett og FNs bærekraftsmål

Idrett har vist seg å være et kostnadseffektivt og fleksibelt verktøy for å fremme FNs bærekraftsmål. Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Idretten har et enormt potensial, i alt fra å styrke kvinner og jenter, unge mennesker, personer med nedsatt funksjonsevne og andre marginaliserte grupper til å fremme helse-, bærekrafts- og utdanningsmål.

Idretten kan også være med på å bygge opp lokalsamfunn, fremme samarbeid og bidra til god helse. I tillegg er den inkluderende for alle og kan brukes som del av skoleundervisningen.

Se også: Norges idrettsforbund om idrett og bærekraft (ekstern side)

«Football for the Goals» – fotball for bærekraftsmålene

«Football for the Goals» er et FN-initiativ som gir en plattform for det globale fotballsamfunnet til å engasjere seg i bærekraftsmålene. Det er en mulighet til å bygge videre på fotballens mektige og innflytelsesrike rekkevidde, og jobbe sammen for å bli agenter for endring.

Initiativet skal inspirere og veilede fotballverdenen – fra nasjonale foreninger, ligaer og klubber til spillerforeninger, organiserte supporter-grupper, media og kommersielle partnere – til å bygge videre på eksisterende bærekraftstilnærminger og innføre bærekraftsstrategier som kan føre til atferdsendring.

Medlemmer av «Football for the Goals» forplikter seg til følgende praksiser og prinsipper:

  • Iverksette og engasjere seg i mål for bærekraftig utvikling
  • En menneskerettighetsbasert tilnærming, inkludert å ta opp spørsmål om diskriminering og unngå diskriminerende praksis
  • Likestilling og rettferdighet
  • Klimatiltak

Les mer om FN-initiativet «Football for the Goals» her

Lær mer

FNs barnekonvensjon 1989, oversatt til norsk

Lær mer om barnekonvensjonen på vår temaside

Sport for Development and Peace (FNs sider) (Engelsk)

UNESCOs side om dagen (Engelsk)

Les mer om vedtaket som anerkjenner idrettens rolle i internasjonalt utviklingssamarbeid fra 2013 (Engelsk)

Norges idrettsforbund: Idrett og bærekraft