Vold mot kvinner og jenter er et av de mest systematiske og utbredte menneskerettighetsbruddene i verden.

Vold mot kvinner er aldri en privatsak, men et samfunnsproblem som rammer millioner av kvinner og bremser utviklingen av alle samfunn. FN arbeider for at alle jenter og kvinner skal vokse opp i en trygg verden, uten frykt for liv og helse.

Vold kan være fysisk, psykisk eller seksuell. Dette er eksempelvis trusler, slag, manipulering, tvang, overgrep, trakassering, netthets, slaveri, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, barneekteskap eller drap. Alt dette regnes som vold, men mange steder i verden mangler kvinner rettsikkerhet og mange voldsutøvere går ustraffet.

Vold kan ramme kvinner uansett etnisk opprinnelse, sosial bakgrunn eller status. Mange ofre tør ikke rapportere hva de har blitt utsatt for på grunn av skam, stigma og straffefrihet. Vold mot kvinner finner sted i alle samfunn og kulturer.

Kjønnsbasert vold kan skje med hvem som helst, hvor som helst. Men noen jenter og kvinner er spesielt utsatte. Dette gjelder for eksempel unge jenter, eldre kvinner, lesbiske, bifile, transpersoner, migranter og flyktninger, urfolkskvinner og etniske minoriteter, kvinner med nedsatt funksjonsevne, og de som lever gjennom humanitære kriser.

Fakta om vold mot kvinner

  • 35 prosent av alle kvinner i verden vil bli utsatt for vold i løpet av livet. I noen områder gjelder det imidlertid så mange som 7 av 10 kvinner.
  • Over 600 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt.
  • Hver dag blir 137 kvinner drept av et familiemedlem.
  • Opptil 50 prosent av alle seksuelle overgrep skjer mot jenter under 16 år.
  • 650 millioner av dagens kvinner ble giftet bort før de fylte 18 år.
  • Minst 200 millioner av dagens kvinner har blitt utsatt for kjønnslemlestelse .
  • 72 prosent av alle som blir utsatt for menneskehandling, er jenter eller kvinner. Mesteparten av disse utnyttes for seksuelle formål.

Kilde UN Women

Historie

Aktivister har markert 25. november som en dag mot avskaffelse av vold mot kvinner siden 1981. Denne datoen ble valgt for å minnes og hedre Mirabal-søstrene. Minirva, Maria Teresa, og Patria Mirabal var politiske aktivister som var negative til styresmaktene i Den dominikanske republikk. Den 25. november 1960 ble de tre søstrene brutalt drept på ordre fra president Rafael Trujilo på grunn av sitt engasjement.

Den 20. desember 1993 vedtok Generalforsamlingen erklæringen "Avskaffelse av vold mot kvinner" gjennom resolusjon 48/104. Denne erklæringen legger grunnlaget for hvordan FN skal arbeide for å utrydde vold mot kvinner og jenter over hele verden.

Den 7. februar 2000, vedtok generalforsamlingen resolusjon 54/134, som offisielt etablerer 25. november som Den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner.

Hva gjør FN?

Vold mot kvinner fortsetter å være et hinder for å oppnå likestilling, utvikling, fred og oppfyllelse av kvinner og jenters menneskerettigheter. Derfor jobber FN aktivt for å utrydde vold mot kvinner.

Likestilling sentralt i FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates (Leaving no one behind). De mest sårbare menneskene må derfor prioriteres, og kvinner og jenter er en del av denne kategorien.

FNs bærekraftsmål 5, som handler om likestilling mellom kjønnene, jobber for å avskaffe alle former for vold mot jenter og kvinner innen 2030. Dette gjelder både i offentlig og privat sfære, og omfatter menneskehandel, utnytting og seksuell vold.

UN Women

UN Women er FN-organet med ansvar for å styrke kvinners rettigheter og oppnå likestilling mellom kjønnene. Organisasjonen skal være en forkjemper for kvinner og jenter, og gi dem en tydelig stemme på globalt, regionalt og lokalt nivå, basert på visjonene om likestilling i FN-pakten.

I desember 2006 vedtok FNs generalforsamling en resolusjon som ba om styrket innsats for å eliminere alle former for vold mot kvinner. I sammenheng med dette ble det opprettet en database med oversikt over omfanget, typen og konsekvensene av alle former for vold mot kvinner. Databasen inneholder også informasjon om effekten av tiltak for å forhindre vold mot kvinner. UN Women har ansvar for databasen.

Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS) representerer UN Women i Norge.

Kampanjer

UNiTE er en flerårig kampanje ledet av UN Women rettet mot å forebygge og eliminere vold mot kvinner og jenter rundt om i verden. Den ble lansert i 2008 og skal øke folks kunnskap om vold mot kvinner og samle politisk vilje og ressurser til å gjøre noe med problemet. Den oppfordrer regjeringer, samfunn, organisasjoner, unge mennesker, privat sektor, media og hele FN-systemet til å gå sammen for å bekjempe vold mot kvinner.

Spotlight Initiative er et samarbeid mellom FN og EU med fokus på å eliminere alle former for vold mot kvinner og jenter. Initiativet har som formål å samle penger som skal brukes på konkrete tiltak for å avskaffe vold mot kvinner. EU og andre givere har bidratt med store økonomiske midler til arbeidet.

Begge disse kampanjene er i tråd med 2030-agendaen for bærekraftig utvikling, og er med på å ytterligere styrke den globale innsatsen for å avskaffe vold mot kvinner.

Lær mer

FNs bærekraftsmål nummer 5 Likestilling mellom kjønnene

Tema: Kvinner og likestilling

Vold mot kvinner i arbeidslivet

Global Database on Violence against Women