Hva gjør UN Women?

UN Women jobber for å gi FNs medlemsland verktøy og muligheter til å oppnå likestilling mellom kjønnene. Organisasjonen bidrar til videreutvikling av internasjonal politikk, utvikler standarder på likestillingsområdet, gir bistand til medlemsland som ønsker teknisk eller finansiell støtte til å innføre disse standardene, og jobber for å få inn kjønnsperspektivet i alle deler av FN-systemet.

UN Women jobber for å:

 • øke andelen av kvinnelige ledere og beslutningstakere.
 • få slutt på vold mot kvinner og jenter.
 • engasjere kvinner i alle deler av freds- og sikkerhetsprosesser og humanitære aksjoner.
 • styrke kvinners økonomiske deltakelse.
 • gjøre likestilling til et sentralt tema i planleggingen og budsjetteringen av nasjonal utvikling.
 • styrke kvinners rolle i FNs bærekraftsmål.
 • synliggjøre kvinners perspektiv og rettigheter når det gjelder HIV og AIDS.

UN Women ble opprettet i 2010, og startet sitt arbeid i januar 2011. I forkant av dette hadde FN i flere år vært på utkikk etter en løsning for hvordan de skulle styrke likestillingsarbeidet. Likestillingsarbeidet hadde vært fordelt utover ulike deler av FN-systemet, og for å styrke arbeidet vedtok Generalforsamlingen å slå samme fire FN-enheter som alle jobbet med likestilling og å styrke kvinners stilling. Disse var:

 • Division for the Advancement of Women (DAW)
 • International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW)
 • Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women (OSAGI)
 • United Nations Development Fund for Women (UNIFEM)

Kvinnelige representanter i nasjonalforsamlingen

Kvinner har en sentral rolle i FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Mål nummer 5 handler spesifikt om likestilling mellom kjønnene, men likestilling er faktisk integrert i alle de 17 målene.

UN Women kommer årlig ut med en statusrapport om framgangen for kvinner i FNs bærekraftsmål. Organisasjonens rapporter finner du her.

Rohingyia-kvinnen Senu Are
Rohingyia-kvinnen Senu Are bor i flyktningleiren i Cox's Bazar, Bangladesh. UN Women jobber for å bedre forholdene for kvinner på flukt. Foto: UN Women/Allison Joyce

Hvordan er UN Women organisert?

Styret i UN Women består av én president, fire visepresidenter og medlemmer fra rundt 40 land. Styremedlemmene representerer fire regionale grupper. Fra 2021 er UN Women blitt ledet av Sima Bahous fra Jordan. Hun tok over lederskapet fra Phumzile Mlambo-Ngcuka.

UN Women har nasjonalkomiteer i tolv land. Per nå har ikke Norge lengre en nasjonalkomité. 

UN Women er avhengig av bidrag fra enkeltpersoner og virksomheter, ikke bare stater. Norge er en av de største økonomiske bidragsyterne. Norge var også med i reformpanelet som foreslo opprettelsen av UN Women, og satt i styret i perioden 2010-2015. Her finner du oversikten over medlemslandene i styret.

Lær mer

Tema: Kvinner og likestilling

Kvinnekonvensjonen

Kalender: Kvinnedagen 8.mars

FNs bærekraftsmål nummer 5

UN Womens egne sider