Dagens ungdom står overfor mange utfordringer. Verden over er det ofte få eller ingen muligheter for ungdom til å påvirke politiske, økonomiske og sosiale forhold i sitt nærmiljø. Politisk ustabilitet og konflikter hindrer utdanning og trygghet, og et stramt arbeidsmarked gjør det vanskelig for unge å få arbeid.

Dette er utfordringer som forverret seg under Covid-19-pandemien og den sosiale nedstengningen som fulgte. I juni 2021 anslo FN at 19 land fortsatt holdt skolene stengt, noe som rammet 157 millioner elever. Mange programmer for yrkesopplæring ble også satt på vent, noe som gjorde det tøffere for unge å tilegne seg ferdighetene de trenger for arbeidslivet.

Visste du at:

  • Halvparten verdens befolkning er 30 år eller yngre, og dette forventes å øke til 57 % innen utgangen av 2030.
  • En undersøkelse gjort av The Body Shop i samarbeid med FN, viser at 67 % tror på en bedre fremtid, hvor 15-17 åringer er de mest optimistiske.
  • Et flertall er enige i at aldersbalansen i politikken er feil. Mer enn to tredjedeler (69 %) av folk på tvers av alle aldersgrupper, mener politiske systemer kan forbedres dersom yngre mennesker får flere muligheter til å si noe om politikkutvikling/endring.
  • Globalt er bare 2,6 % av parlamentarikerne under 30 år, og mindre enn 1 % av disse unge parlamentsmedlemmene er kvinner.

Kilde: Be Seen Be Heard Campaign

Ungdoms deltagelse

FNs generalforsamling vedtok allerede i 1965 en erklæring for å fremme ungdoms deltagelse i fred og demokrati. I 1985 markerte FN det første internasjonale ungdomsåret.

I desember 2015 ble en historisk resolusjon vedtatt i FNs sikkerhetsråd; resolusjon 2250 om ungdom, fred og sikkerhet.

Med denne resolusjonen ble behovet for å øke ungdoms deltakelse i fredsbygging for første gangs satt på den globale dagsorden. Resolusjonen utfordrer måten vi tenker på ungdom i konflikt, fra et problem til noen som kan skape positiv endring.

FN har også en egen ungdomsutsending og en ungdomsstrategi for å bedre involvere ungdom i forum der beslutninger tas og arbeide for at unges behov og rettigheter ivaretas.

Youth Forum 2023 (United Nations, 25. april 2023)

Bærekraftig utvikling

Engasjement og deltagelse fra ungdom er helt nødvendig for å få til bærekraftig utvikling og nå bærekraftsmålene.

FNs bærekraftsmål skal være oppnådd innen 2030. Det betyr at dagens unge i høyeste grad vil bli påvirket av verdens prioriteringer for å få til dette. Unge må ha en ledende rolle i å sikre at verden oppnår målene, særlig gjennom bærekraftig forbruk og produksjon.

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) gir med jevne mellomrom ut rapporter om temaer som er aktuelle for den unge frivilligheten, både på nasjonalt og internasjonalt nivå. De jobber også for å fremme barn og unges meninger og interesser i FN, og for å etablere systemer for reell ungdomsmedvirkning.

Lær mer

FNs resolusjon 2250 om ungdom, fred og sikkerhet

Landsrådet for Norges barne- og undomsorganisasjoner (LNU) sitt arbeid med FN

Verdensdag for ungdomsferdigheter

Den internasjonale jentedagen

Global Issues: Youth (FN)