I 2014 erklærte FNs generalsamling 15. juli som Verdensdagen for ungdomsferdigheter, gjennom resolusjon A/RES/69/145. Dagen skal markere hvor viktig det er å ta vare på, anerkjenne og utnytte ferdighetene til ungdom verden over.

Ungdom og FNs bærekraftsmål

Arbeidsledighet blant unge er en av de største utfordringene for økonomier og samfunn i både industriland og det globale sør. Ungdom mellom 15 og 24 år utgjør 16 prosent av verdens befolkning. For å skape bærekraftige, inkluderende og stabile samfunn, er det viktig med en aktiv deltakelse av disse 1,2 milliarder ungdommene.

Det er også viktig å inkludere ungdom for å bekjempe konsekvensene av klimaendringer, arbeidsledighet, fattigdom, kjønnsdiskriminering og migrasjon. Likevel er det nesten tre ganger så sannsynlig at unge mennesker er arbeidsledige enn voksne.

Unge mennesker er pådrivere for endring og må engasjeres i beslutninger som påvirker fremtiden deres.

FNs generalsekretær, António Guterres

Visste du at:

  • Nylige anslag tyder på at 600 millioner arbeidsplasser må skapes i løpet av de neste 15 årene for å dekke ungdommens sysselsettingsbehov.
  • Antallet arbeidsledige ungdommer globalt anslås å nå 73 millioner i 2022 – en liten forbedring fra 2021 (75 millioner), men fortsatt seks millioner over pre-pandeminivået i 2019.
  • Andelen ungdom som ikke var i arbeid, utdanning eller opplæring i 2020 (det siste året et globalt anslag er tilgjengelig for) steg til 23,3 prosent, en økning på 1,5 prosent fra året før, og et nivå som ikke er sett på minst 15 år.
  • Antallet ungdommer vil vokse med mer enn 78 millioner mellom 2021 og 2030. Lavinntektsland vil stå for nesten halvparten av denne økningen. Utdannings- og opplæringssystemer må svare på denne utfordringen.

Kilde: FN

Utdannelse og opplæring er nøkkelen

Unge møter ofte med jobber med lav kvalitet, ulikhet på arbeidsmarkedet og lengre og mer usikre overganger fra skole til arbeidslivet. I tillegg er det mer sannsynlig at kvinner er underrepresentert og underbetalt i arbeidslivet, og mer utsatt for midlertidige ansettelser. Utdannelse og opplæring er nøkkelen til å løse disse utfordringene.

FNs bærekraftsmål nummer 4 «God utdanning» er spesielt relevant for denne dagen. Under delmål 4 står det blant annet: «Innen 2030 oppnå en betydelig økning i antall unge og voksne med kompetanse, blant annet i tekniske fag og yrkesfag, som er relevant for sysselsetting, anstendig arbeid og entreprenørskap.»

Ungdom og nye kompetanser og kvalifikasjoner:

Lær mer