Verden passerte 8 milliarder innbyggere 15. november 2022. Befolkningen er dermed doblet siden 1974 og firedoblet siden 1927. I 2050 vil det trolig leve 9,7 milliarder mennesker på jorden.

På denne dagen vil FN sette befolkningsutfordringer på dagsordenen, og fremme diskusjoner for hvordan disse kan løses.

Dagen er samtidig en mulighet til å feire menneskelig fremgang og at menneskeheten – på tross av utfordringer – er mer utdannet og lever sunnere enn på noe tidligere tidspunkt i historien.

Å nå en global befolkning på åtte milliarder er en milepæl og en anledning til å feire mangfold og fremskritt, men også en påminnelse om menneskehetens delte ansvar for planeten.

FNs generalsekretær, António Guterres

Hvordan ser befolkningen ut i årene fremover?

Ifølge de siste FN-prognosene kan verdens befolkning vokse til rundt 8,5 milliarder i 2030, 9,7 milliarder i 2050 og rundt 10,4 milliarder i 2100.

Rapporten sier at mer enn halvparten av den anslåtte befolkningsveksten frem til 2050 vil være konsentrert i bare åtte land: Kongo, Egypt, Etiopia, India, Nigeria, Pakistan, Filippinene og Tanzania.

Selv om det tok verdensbefolkningen tolv år å vokse fra 7 til 8 milliarder, vil det ifølge FN ta omtrent 15 år – frem til 2037 – før den når 9 milliarder; et tegn på at den totale veksten i den globale befolkningen avtar.

De siste anslagene viser at verdens befolkning kan vokse til rundt 8,5 milliarder i 2030 og 9,7 milliarder i 2050.

Demografiske trender fungerer som et varsel om hvilke utfordringer vi vil stå overfor i tiden fremover. Det er spesielt viktig å vite hvordan befolkning påvirker bærekraftsmålene, slik at land har mulighet til å tilpasse strategier og legge inn ekstra tiltak der det kreves mest.

For eksempel må land som opplever rask befolkningsvekst, hvorav de fleste er i Afrika sør for Sahara, gi skolegang og helsehjelp til et økende antall barn, og sikre kvalitetsutdanning og sysselsettingsmuligheter for et økende antall ungdommer. Uten denne informasjonen vil de med tiden vike stadig lengre fra å oppnå bærekraftsmålene.

Land der befolkningsveksten har avtatt eller stoppet opp, må forberede seg på en økende andel eldre og – i noen tilfeller – minkende befolkningsstørrelse.

Familieplanlegging er viktig for å ivareta befolkningen

Alle svangerskap i verden skal være ønsket og alle barnefødsler trygge. Alle skal ha rett til å velge om og eventuelt når de skal starte en familie, og hvor mange barn de ønsker å ha. Altfor mange kvinner mister livet hvert år som følge av graviditetskomplikasjoner. De fleste av disse dødsfallene kunne vært forhindret gjennom tilgang til trygge helsetjenester.

I 2018 var det 50 år siden den internasjonale menneskerettighetskonferansen i Teheran, Iran, der det ble vedtatt at familieplanlegging skulle være en menneskerettighet.

Som følge av konferansen slo man fast at kvinner og jenter har rett til å unngå utmattelse, utarming og farer knyttet til mange og hyppige graviditeter. Både menn og kvinner har rett til å bestemme når og hvor ofte de ønsker å bli foreldre, og hvis de i det hele tatt ønsker å bli det.

Familieplanlegging er også godt forankret i FNs bærekraftsmål nummer 3: God helse og livskvalitet.

Der står det blant annet at vi innen 2030 skal sikre allmenn tilgang til tjenester knyttet til seksuell og reproduktiv helse, herunder familieplanlegging og tilhørende informasjon og opplæring, og sikre at reproduktiv helse innarbeides i nasjonale strategier og programmer.

FNs befolkningsfond

FNs befolkningsfond (UNFPA) er organet i FN-systemet som har hovedansvar for befolkningsspørsmål. UNFPA står for United Nations Population Fund, og jobber først og fremst med seksuell og reproduktiv helse.

UNFPA jobber for bedre familieplanlegging gjennom økt tilgang til prevensjonsmidler, styrkede nasjonale helsetjenester, promotering av bedre lovverk og innsamling av nødvendige data. Utover dette jobber de med spørsmål knyttet til blant annet alderdom, menneskerettigheter, urbanisering og migrasjon.

UNFPA koordinerer også FNs arbeid knyttet til familieplanlegging.

Historie

11. juli 1987 ble «The Day of Five Billion» markert, da verdens befolkning nådde fem milliarder mennesker. Verdens befolkningsdag stammer fra denne datoen, og ble etablert av FN gjennom resolusjon 45/216 av desember 1990.

Siden 1990 har dagen blitt markert av en rekke av en rekke UNFPA-kontorer og andre organisasjoner og institusjoner, i samarbeid med myndigheter og sivilsamfunn.

Lær mer

Nyhetsartikkel: Verden passerer 8 milliarder innbyggere (fn.no)

Temaside om befolkning, migrasjon og urbanisering

FNs befolkningsfond (UNFPA)

Verdens befolkningstall

FNs bærekraftsmål