Den 23. april 1616 døde tre store forfattere: Miguel de Cervantes, William Shakespeare og Inca Garcilaso de la Vega. 400 år senere, i 1995, vedtok UNESCO at Verdens bok- og opphavsrettdag skal markeres på denne symbolske datoen hvert år. I dag feirer over hundre land verdens bokdag.

Marker verdens bok-og opphavsrettsdag med Bærekraftsbiblioteket

Bærekraftsbiblioteket består av boklister med aktiviteter til alle 17 bærekraftsmålene, og tilbyr deltakerne en litterær og samtalebasert forståelse av verdens felles arbeidsplan. Bærekraftsbiblioteket er et opplegg for skoler, biblioteker og andre organisasjoner til å arrangere lesesirkler for barn og unge i alderen 6-15 år.

Bærekraftsbiblioteket består altså av 17 boklister med oppfølgingsmateriale, hvor hver liste er knyttet til ett bærekraftsmål som blir kort forklart.

Bærekraftsbiblioteket er en norsk versjon av FNs Sustainable Development Goals Book Club.

Hvorfor markeres bokdagen?

Verdens bok- og opphavsrettdag feirer bokglede, leselyst og det positive ved lesing. Bøker er en link mellom fortid og fremtid, en bro mellom generasjoner og på tvers av kulturer. De er også en essensiell del av den sosiale og kulturelle utviklingen til menneskeheten. Dagen skal bidra til å fokusere på prosjekter som styrker leseevnen hos folk, og da spesielt for kvinner og barn.

Bøker er viktige midler for å få tilgang til, overføre og fremme utdanning, vitenskap, kultur og informasjon over hele verden.

Audrey Azoulay, generaldirektør for UNESCO

Bøker og bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

I bærekraftsmål 4 under delmål 4.6 står det følgende: «Innen 2030 sikre at all ungdom og en betydelig andel voksne, både kvinner og menn, lærer å lese, skrive og regne». Verdens bok- og opphavsrettdag er dermed også med på å belyse en viktig del av FNs arbeid for en mer bærekraftig verden.

Utdanning er en grunnleggende menneskerettighet, og inkluderende opplæring av god kvalitet for alle er en av de viktigste byggesteinene for velstand, helse og likeverd i alle samfunn.

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. UNESCO skal bidra til fred og sikkerhet gjennom samarbeid og utveksling av kunnskap og ideer over landegrensene.

Under UNESCOs generalkonferanse i Paris i 1995, ble 23. april utropt som verdens bok- og opphavsrettsdag.

Bokdagen er en hyllest til bøker og forfattere, og rollen de spiller i å bidra til kreativitet, mangfold og lik tilgang til kunnskap.

Lær mer

Les mer om bærekraftsmål nummer 4: God utdanning

Bærekraftsbiblioteket

UNESCOs sider om Verdens bok og opphavsrettsdag (Engelsk)

Leseferdigheter som del av UNESCOs arbeid (Engelsk)