Verdens dag for trekkfugler markeres for å øke bevisstheten om trekkfugler og behovet for internasjonalt samarbeid for å bevare dem.

Kampanjen er fordelt på to dager i året. Den andre lørdagen i mai og den andre lørdagen i oktober blir det satt igang ulike arrangement over hele verden for å øke oppmerksomheten rundt trekkfugler og deres bidrag i global sammenheng. Klikk på lenken på toppen av denne siden for å se hvilke datoer kampanjen faller på i år.

Dagen markeres to ganger i året for å vise til at fuglene trekker to ganger årlig.

Hva er trekkfugler?

Trekkfugler er fuglearter som forflytter seg mellom sesongene.

De flyr hundrevis og tusenvis av kilometer til hekkeplasser for å finne de beste økologiske forholdene og habitatene for å mate, avle og oppdra ungene.

Når forholdene på hekkeplassene blir ugunstige, er det på tide å fly til regioner der forholdene er bedre for overvintring. Da flyr de mot lavere breddegrader, nærmere ekvator.

De aller fleste norske fugleartene er trekkfugler.

Trekkfugler og bærekraftsmålene

Bærekraftsmål 15, Livet på land, handler om å beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse, samt stanse tap av artsmangfold.

Trekkfuglene er essensielle for mange økosystemer og bidrar med pollinering og biologisk mangfold, men bestandene minker og derfor kreves det innsats for å forhindre artstap.

Trekkfugler står overfor et økende antall trusler når de reiser store avstander. Fuglene er avhengige av rasteplasser hvor de kan stanse for å hvile. Men landgjenvinning, endringer i global landbrukspraksis og krypskyting forårsaker tap av habitat.

Økende urbanisering, forurensing, forsøpling og klimaendringer er også trusler mot fuglenes livskvalitet og eksistens.

Historie

Verdens dag for trekkfugler er en global bevisstgjøringskampanje som fremhever behovet for bevaring av trekkfugler og deres habitater. Dagen ble først markert i 2006.

Sekretariatet for Konvensjonen om vern av trekkende arter av ville dyr (CMS), også kalt Bonnkonvensjonen, og sekretariatet for Vannfuglavtalen (AEWA) har ansvar for markeringen.

CMS og AEWA er to mellomstatlige dyrelivstraktater administrert av FNs miljøprogram.

FNs miljøprogram jobber for våre felles sårbare økosystemer og for bevaring av naturen, og også for et sterkt internasjonalt samarbeid for å verne og bevare planeten vår.

Lær mer

FNs bærekraftsmål nummer 15: Livet på land

FNs miljøprogram (UN Environment)