Verdens lærerdag

5. oktober er det den internasjonale lærerdagen. Dagen er en hyllest til alle lærere som investerer tiden sin i barn og unge, og er en fin anledning for å sette søkelyset på utfordringer rundt FNs bærekraftsmål nummer fire: God utdanning.

Utdanning og en sterk lærerprofesjon er et viktig tema i FN. FNs bærekraftsmål nummer 4 handler om å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning samt fremme muligheter for livslang læring for alle.

Lærere er spesifikt nevnt i delmål 4.c med teksten «Innen 2030 oppnå en vesentlig økning i antall kvalifiserte lærere, blant annet gjennom internasjonalt samarbeid om lærerutdanning i utviklingsland, særlig i de minst utviklede landene og i små utviklingsøystater.»

Dagen er en fin anledning til å markere hva som er oppnådd, men også til å se på utfordringene, som for eksempel at det er akutt lærermangel over store deler av verden. Ifølge FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO) trenger verden 69 millioner lærere dersom vi skal nå målet om at alle barn skal ha tilgang til grunnskole innen 2030.

Historikk

Verdens lærerdag har blitt markert årlig siden 5. oktober 1994. Dagen markerer undertegnelsen av UNESCO og ILOs anbefaling om lærernes status og retningslinjer, som ble underskrevet i 1966. Dette dokumentet heter Recommendation concerning the Status of Teachers. Anbefalingen fremhever at det er viktig å gi trygge arbeidsvilkår til lærerne samt styrke lærernes anerkjennelse og status.

Det er UNESCO som er ansvarlig for dagen som feirer og fremmer læreryrket over hele verden.

Lær mer

FNs bærekraftsmål nummer 4

Kurs for lærere og lærerstudenter om undervisning for bærekraftig utvikling

Statistikk: Andel barn i grunnskole