3,6 milliarder mennesker har ikke tilgang til tilfredsstillende trygge sanitære forhold, som vil si for dårlige toaletter eller latriner.

Mange steder mangler det helt grunnleggende sanitærsystemer som kloakk og rennende vann til vask og matlaging. Dette har dramatiske konsekvenser for menneskers helse, verdighet og sikkerhet. I tillegg er det et hinder for sosial og økonomisk utvikling.

  • 673 millioner mennesker har ikke tilgang til toalett i det hele tatt, og må gå på do ute.
  • 40 % av verdens befolkning har ikke tilgang på såpe og vann hjemme.
  • Over 297 000 barn under fem år dør hvert år av diaré og andre sykdommer som enkelt kan forebygges gjennom bedre sanitære forhold og hygiene.
  • Investeringer i sanitære forhold i utviklingsland øker landenes bruttonasjonalprodukt.
  • Mange jenter må slutte på skolen når de får menstruasjon. Når skoler installerer toaletter, øker jenters deltakelse med 11 prosent.
  • Tilgang til toalett i sitt eget hjem minsker faren for seksuelle overgrep.
  • De allerede svakeste gruppene er de som har dårligst tilgang til sanitære forhold. Minoritetsgrupper, eldre og syke er utsatte

Kilde: World Toilet Day

FNs bærekraftsmål skal sikre rent vann og gode sanitærforhold

Bærekraftsmålene ønsker å sikre alle mennesker tilgang til gode sanitær-, hygiene- og toalettforhold innen 2030.

Det skal særlig legges vekt på behovene til jenter og kvinner, som ofte opplever ekstra utfordringer knyttet til toalettbesøk. Mange jenter dropper ut av skolen når de får menstruasjon på grunn av mangel på toaletter på skolen. I tillegg blir mange ofre for voldtekt og mishandling fordi de må gå på toalettet utendørs.

Sanitærforhold og klimaendringer

Klimaendringer fører til mer ekstremvær. Flom, tørke og stigende havnivå truer sanitærsystemer – fra toaletter til septiktanker til renseanlegg. Flomvann kan forurense brønner som brukes til drikkevann, og flom kan skade toaletter og spre menneskelig avfall til lokalsamfunn og matavlinger, og forårsake dødelige og kroniske sykdommer.

Innen 2050 kan opptil 5,7 milliarder mennesker bo i områder hvor det er for lite vann i minst én måned i året på grunn av klimaendringene. Derfor er det viktig å stoppe klimaendringene, slik som bærekraftsmål nummer 13 sier.

Historikk

Verdens toalettdag er en av de nyeste FN-dagene. Den har blitt markert av sivilsamfunnsorganisasjoner i en årrekke, men i 2013 vedtok FNs generalforsamling resolusjon 67/291, som oppfordrer alle medlemslandene til å satse på utbygging av gode sanitærforhold for sine innbyggere.

Verdens toalettdag har siden den gang blitt markert som en offisiell FN-dag. Det har de siste årene vært en positiv utvikling, og flere mennesker har fått tilgang på gode sanitære forhold. Likevel er dette fortsatt en utfordring i dag, og byr på store problemer for mange mennesker.

Lær mer

FNs bærekraftsmål nummer 6: Rent vann og trygge sanitærforhold

FNs bærekraftsmål nummer 13: Stoppe klimaendringene

World Toilet Day fra UN Water