Hvorfor en egen vitenskapsdag for fred og utvikling?

Forskning og forskere jobber for at vi skal forstå samfunnet rundt oss og finne bærekraftige løsninger på samfunnets problemer. Derfor er det viktig å knytte vitenskap tettere til samfunnet.

For å oppnå dette må forskere kommunisere sin kunnskap til vanlige folk, slik at alle har kunnskap om utviklingen innen forskning. Slik kan flere bidra til å påvirke hva som skal forskes på og på den måten kan alle bidra til at vi skaper et bedre samfunn.

Dagen gir mulighet til å sette et ekstra søkelys på forskning og vitenskap sin rolle for fred og utvikling, fra styresmakter til media til skoler. Her har skolen en viktig funksjon.

Fire gode grunner for å markere vitenskapsdagen for fred og utvikling:

  • Vi styrker folks kunnskap om den rollen forskning spiller for fredelige og bærekraftige samfunn.
  • Vi fremmer nasjonalt og internasjonalt samarbeid om å dele forskning.
  • Vi fornyer de nasjonale og internasjonale forpliktelsene vi har til å bruke forskning som et gode for alle.
  • Vi setter søkelys på utfordringer som finnes innen vitenskapen og støtter nyvinninger og utvikling.

Historie

Dagen ble opprettet av FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO) i 2001 gjennom resolusjon (31C/20). Siden etableringen av merkedagen har markeringene satt flere konkrete prosjekter og programmer til livs og bidratt til finansiering av vitenskap rundt om i verden.

UNESCO har et spesifikt mandat innen FN om å jobbe innenfor vitenskapsfeltet.

Hvert femte år publiserer UNESCO en forskningsrapport på vitenskapsdagen for fred og utvikling. Rapporten forteller om de viktigste trendene og utviklingene innenfor teknologi, vitenskap og global politikk.

Bærekraftsmålene og vitenskap

FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for hvordan verden frem mot 2030 skal skape et mer bærekraftig samfunn. For å oppnå disse målene er verden avhengig av forskere som finner gode løsninger for problemene vi står overfor.

Derfor er vitenskapen tett knyttet inn i alle bærekraftsmålene.

Bærekraftsmål 9 handler mer spesifikt om innovasjon og infrastruktur. Delmål 9.5 presiserer at vi skal avsette ressurser til forskning, teknologiutvikling og innovasjon i utviklingsland. Dette vil føre til en mer opplyst og engasjert befolkning som kan være med å jobbe for fred og utvikling.

Lær mer

Vår side om UNESCO

Den norske UNESCO-kommisjonens side om vitenskap

UNESCOS vitenskapsrappport "The race against time for smarter development"

FNs kommisjon for vitenskap og teknologi for utvikling

Internasjonal dag for kvinner og jenter innen forskning