De siste tiårene har det globale samfunnet jobbet aktivt for å inspirere og engasjere kvinner og jenter innen vitenskap, men kvinner opplever fortsatt ekskludering og kjønnsdiskriminering i feltet.

Verden trenger forskning, og forskningen trenger kvinner. Denne dagen er en påminnelse om at kvinner og jenter spiller en viktig rolle i vitenskapsmiljøet og at deres deltakelse bør styrkes.

Kjønnsforskjeller i vitenskapen

  • Kun 33 prosent av forskere er kvinner, til tross for at de representerer mellom 45-55 prosent av studentene på bachelor- og mastergradsnivå, og 44 prosent av ph.d.-kandidatene.
  • Kvinner gis vanligvis mindre forskningsstipend enn sine mannlige kolleger.
  • Kvinner utgjør bare 12 % av medlemsmassen til nasjonale vitenskapsakademier.
  • Kvinnelige forskere har en tendens til å ha kortere, dårligere betalte karrierer.
  • Kvinners arbeid er underrepresentert i forskningstidsskrifter.

Kilde: UNESCO Science Report

Kvinner i forskning og bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Vi trenger forskning og teknologiutvikling for å finne løsninger på utfordringene. Verden er avhengig av å ta i bruk alt talent for å oppnå målene. Kvinner og jenter utgjør halvparten av verdens befolkning, og dermed også halvparten av verdens potensiale, evner og talenter. Derfor må flere kvinner engasjeres til å jobbe i disse feltene.

Større mangfold innen forskningen betyr at det er tilgang på flere flinke forskere og nye perspektiver, og derfor større sannsynlighet til å finne løsninger på utfordringene verden står overfor.

I tillegg handler FNs bærekraftsmål 5 spesifikt om å oppnå full likestilling mellom kjønnene. Full og lik tilgang til å delta i vitenskap, teknologi og innovasjon er avgjørende for å oppnå likestilling.

Se filmen «Why Support Women and Girls in Science and Technology?» (UN Women, 10.02.2021)

Historie

Den 22. desember 2015 vedtok FNs generalforsamling å etablere en årlig internasjonal dag for å anerkjenne den kritiske rollen kvinner og jenter spiller innen vitenskap og teknologi, gjennom resolusjon A/RES/70/212.

Dagen organiseres av FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO), sammen med UN Women.

Bruk emneknaggen #WomenInScience for å delta i samtalen.

Ressurser

Tema: Kvinner og likestilling

FNs bærekraftsmål nummer 5

UNESCO Science Report

In focus: International Day of Women and Girls in Science (UN WOMEN)

UNESCOs side om den internasjonale dagen for kvinner og jenter innen forskning