Dagen skal øke bevisstheten om barn som er berørt av overgrep, og om behovet for å forhindre og eliminere overgrep, vold og seksuell utnyttelse av barn.

Dagen skal også minne om forpliktelsen til å stille gjerningspersoner til ansvar, sikre overlevende og ofres tilgang til rettferdighet og rettsmidler, samt legge til rette for åpen diskusjon om behovet for å stoppe stigmatisering, fremme tilfriskning, bekrefte barns verdighet og beskytte barns rettigheter.

Forebygging, beskyttelse og helbredelse

Utallige unge individer verden over er ofre for seksuell mishandling og utnyttelse. Barn, og spesielt jenter, har en større risiko for å oppleve voldtekt og seksuell utnyttelse, både på nett og i virkeligheten – og særlig under væpnede konflikter.

I en verden preget av konflikter, klimaendringer og katastrofer, fortsetter situasjoner som utsetter barn for utnytting, overgrep og vold å forverre seg. Det mangler handling eller tiltak for å håndtere de grunnleggende årsakene, som økende ulikheter, økende fattigdom og strukturell diskriminering.

Barneofre og overlevende etter slike forbrytelser kan møte langvarige negative konsekvenser, både når det gjelder fysisk og psykisk helse, seksuell helse og utvikling. Traumene hos ofrene kan til og med utgjøre tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling. Mange ofre og overlevende vil aldri avsløre hva som har skjedd, eller søke rettferdighet, rehabilitering eller støtte, på grunn av skammen. 

I FNs bærekraftsmål er barns verdighet og deres rett til å leve fri fra vold satt som en prioritet på den internasjonale utviklingsagendaen. Dette gjennom implementeringen av mål som er relevante for å få slutt på utnyttelse og overgrep, menneskehandel, tortur og alle former for vold mot barn, samt eliminere all skadelig praksis, som barneekteskap, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Visste du at?

  • På verdensbasis er det anslått at omtrent 120 millioner kvinner under 20 år har opplevd ulike former for tvungen seksuell kontakt. 
  • 1 av 4 barn under 5 år bor sammen med en mor som er utsatt for vold i nære relasjoner.
  • Voksne som har opplevd fire eller flere negative barndomsopplevelser, inkludert fysiske, seksuelle og følelsesmessige overgrep, har syv ganger større sannsynlighet for å bli involvert i mellommenneskelig vold, enten som offer eller gjerningsperson, og 30 ganger større sannsynlighet for å forsøke å begå selvmord.
  • 1 av 20 menn innrømmer seksualisert atferd på nett mot barn under 12 år.

Kilde: FN

Bakgrunn

Overgrep og seksuell utnyttelse av barn er et brudd på menneskerettighetene og et folkehelseproblem med betydelige konsekvenser for global helse og utvikling. FNs generalforsamling har derfor utpekt 18. november som World Day for the Prevention of and Healing from Child Sexual Exploitation, Abuse and Violence, gjennom resolusjon A/RES/77/8.

Dagen skal bekrefte behovet for å eliminere og forhindre alle former for overgrep mot barn, og fremme barns verdighet og rettigheter. FN inviterer alle medlemsland, relevante organisasjoner i FN-systemet, myndigheter, sivilsamfunnet, privat sektor, akademia og andre til å markere dagen.

Lær mer

Resolusjonen hvor dagen ble vedtatt (Engelsk)

FNs egne sider om dagen (Engelsk)

FNs barnekonvensjon

FNs barnefond (UNICEF)

Internasjonal dag for uskyldige barn utsatt for angrep