Milliarder av mennesker over hele verden drar daglig nytte av bruken av ville arter til mat, energi, materialer, medisin, rekreasjon, inspirasjon og mange andre viktige bidrag til menneskers velvære. FN markerer verdensdagen for ville dyr og planter for å øke bevisstheten rundt viktigheten av å bevare ville dyr og planter.

Ville dyr og planter og bærekraftsmålene

Vi befinner oss midt i en global biologisk mangfoldskrise, der en million arter står i fare for å bli utryddet. Dette har store konsekvenser for både menneskene og planeten. I tillegg er vi avhengige av et rikt biologisk mangfold for å oppnå bærekraftsmålene og begrense global oppvarming til 1,5 grader. Verdensdagen for ville dyr og planter kan derfor knyttes til bærekraftsmål 15 – livet på land og bærekraftsmål 13 – stoppe klimaendringene.

I tillegg er verdensdagen en påminner om kampen mot kriminalitet knyttet til ville dyr og planter. Snikjakt på elefanter og neshorn for å selge støttennene deres, er eksempler på slik kriminalitet. Sist, men ikke minst, er dagen en mulighet til å feire det fantastiske mangfoldet blant ville dyr og planter i verden

Historie

Verdensdagen for ville dyr og planter markeres 3. mars, og ble feiret for første gang 2013. Grunnen til at den markeres 3. mars skyldes at FN på denne datoen i 1973 vedtok en internasjonal avtale som forbyr handel med truede dyr og planter.

I 2020 samlet verdens ledere seg til FNs toppmøte om biomangfold. Der ble de internasjonale målene for miljø revurdert, i tillegg til at de utviklet nye initiativ for å forhindre naturkatastrofer. Et av hovedmålene for toppmøtet var å sikre høyere ambisjoner for hvordan verden skal ivareta det biologiske mangfoldet på jorden.

I desember 2022 ble det gjennomført en FN-konferanse om biologisk mangfold (COP 15). På konferansen ble regjeringer fra hele verden enige om et nytt sett med mål for å stoppe og reversere tap av natur innen 2030:

  • Vedtak av et rettferdig og omfattende rammeverk matchet av ressursene som trengs for implementering
  • Klare mål for å håndtere overutnyttelse, forurensning, fragmentering og uholdbar landbrukspraksis
  • En plan som ivaretar rettighetene til urfolk og anerkjenner deres bidrag som forvaltere av naturen
  • Finansiering for biologisk mangfold og justering av finansstrømmer med naturen for å drive økonomi mot bærekraftige investeringer og bort fra miljøskadelige

World Wildlife Day 2021:

Lær mer naturmangfold og FN