I 2010 vedtok FNs generalforsamling en global handlingsplan mot menneskehandel. Den oppfordrer alle verdens myndigheter til å utføre koordinerte og konsekvente tiltak for å bekjempe menneskehandel.

I 2013 holdt Generalforsamlingen et høynivåmøte som en oppfølging av den globale handlingsplanen. Medlemslandene vedtok da også å markere 30. juli hvert år som Verdensdagen mot menneskehandel, gjennom resolusjon A/RES/68/192.

Dagen skal bidra til å styrke innsatsen mot menneskehandel, og øke kunnskapen til å avdekke og forebygge menneskehandel.

Hva er menneskehandel?

Menneskehandel er en alvorlig forbrytelse og et alvorlig brudd på menneskerettighetene. FNs protokoll for å forebygge, bekjempe og straffe handel med mennesker, særlig kvinner og barn, definerer menneskehandel som rekruttering, transport, overføring, husing eller mottak av personer, ved hjelp av trusler eller bruk av makt eller andre former for tvang, bortføring eller svindel, med den hensikt å utnytte. Utnyttelse omfatter blant annet prostitusjon eller andre former for seksuell utnyttelse, tvangsarbeid, slaveri eller praksis som ligner på slaveri, eller fjerning av organer.

Nesten alle land i verden er berørt av menneskehandel, enten det er som opprinnelsesland, transittland eller destinasjon for ofre. Hvert år faller tusenvis av menn, kvinner og barn i hendene på menneskehandlere, i sine egne land og i utlandet. FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) bistår land i deres arbeid med å forhindre og straffe menneskehandel.

Visste du at:

  • Krig og konflikt gir «jaktmarkeder» for menneskehandlere
  • Klimaendringer øker risikoen for menneskehandel
  • Kvinner og barn blir utsatt for mer vold fra menneskehandlere
  • I 2020 ble antallet oppdagede ofre for menneskehandel for første gang redusert. Denne endringen kan være et resultat av tre faktorer som påvirket spesielt lav- og mellominntektsland under pandemien:
    • Lavere institusjonell kapasitet til å oppdage ofre
    • Færre muligheter for å operere med menneskehandel på grunn av Covid-19-restriksjonene
    • At noen former for menneskehandel ble flyttet til bedre skjulte lokasjoner

Les mer i Global Report on Trafficking in Persons 2022 av United Nations Office on Drugs and Crime.

Menneskehandel og FNs bærekraftsmål

I 2015 vedtok FNs medlemsland 17 bærekraftsmål som verden skal jobbe med frem mot 2030. Kampen mot menneskehandel er blant de 169 delmålene til FNs bærekraftsmål.

I bærekraftsmål nummer 8.7 står det: «Iverksette umiddelbare og effektive tiltak for å avskaffe tvangsarbeid, få slutt på moderne slaveri og menneskehandel og sikre at de verste formene for barnearbeid – inkludert rekruttering og bruk av barnesoldater – forbys og avskaffes, og innen 2025 avskaffe alle former for barnearbeid.»

Lær mer

Temaside om menneskerettigheter

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO)

FNs bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

FNs protokoll for å forebygge, bekjempe og straffe handel med mennesker, særlig kvinner og barn