Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. For eksempel går en tredjedel av maten som blir produsert bort, uten å bli spist.

For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må også hver enkelt forbruker endre livsstil. Det innebærer å minske ressursbruken, miljøødeleggelsen og klimautslippene som et samfunn og som enkeltperson. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker på jorda.

Klikk på et delmål for å lese mer om det under

 • Delmål 12.1)

  Gjennomføre det tiårige handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon ved at alle land deltar, men slik at de utviklede landene går foran, samtidig som det tas hensyn til utviklingslandenes utviklingsnivå og muligheter

 • Delmål 12.2)

  Innen 2030 oppnå bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser

 • Delmål 12.3)

  Innen 2030 halvere matsvinn per innbygger på verdensbasis, både i detaljhandelen og blant forbrukere, og redusere svinn i produksjons- og forsyningskjeden, inkludert svinn etter innhøsting

 • Delmål 12.4)

  Innen 2020 oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele livssyklusen, i samsvar med internasjonalt vedtatte rammeverk, og betydelig redusere utslipp av kjemikalier og avfall til luft, vann og jord for mest mulig å begrense skadevirkningene for folkehelsen og for miljøet

 • Delmål 12.5)

  Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk

 • Delmål 12.6)

  Stimulere selskaper, særlig store og flernasjonale selskaper, til å ta i bruk bærekraftige metoder og integrere informasjon om egen bærekraft i sine rapporteringsrutiner

 • Delmål 12.7)

  Fremme bærekraftige ordninger for offentlige anskaffelser, i samsvar med de enkelte landenes politikk og prioriteringer

 • Delmål 12.8)

  Innen 2030 sikre at alle mennesker i hele verden har relevant informasjon om og forståelse av bærekraftig utvikling og et levesett som er i harmoni med naturen

 • Delmål 12.a)

  Støtte utviklingslandene i å styrke deres vitenskapelige og tekniske kapasitet til å innføre mer bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

 • Delmål 12.b)

  Utvikle og innføre metoder for å måle effekten av bærekraftig reiseliv som skaper arbeidsplasser og fremmer lokal kultur og lokale produkter

 • Delmål 12.c)

  Redusere ineffektive subsidier til fossilt brensel ved å fjerne markedsvridninger som oppmuntrer til overforbruk, i samsvar med nasjonale forhold, blant annet ved å legge om skatter og avgifter og avvikle skadelige subsidier der de finnes, slik at konsekvensene for miljøet avdekkes, og samtidig fullt ut ta hensyn til utviklingslandenes særlige behov og situasjon og begrense eventuelle negative konsekvenser for deres utvikling mest mulig og på en måte som beskytter de fattige og de berørte lokalsamfunnene

Hvordan ligger verden an?

Det er avgjørende å gjøre verdens produksjon og forbruk mer bærekraftig for at vi skal kunne håndtere globale kriser, slik som klimakrisen og ødeleggelsen av verdens naturmangfold.

Eksempler på utfordringer:

 • Rundt 14 prosent av maten som blir produsert i verden går tapt i produksjonskjeden, allerede før den går ut på dato.
 • En million plastflasker blir kjøpt hvert minutt, og mesteparten blir ikke resirkulert.
 • Fem billioner plastposer blir kastet hvert år. Mange ender opp som søppel i naturen.
 • Det globale materielle fotavtrykket har økt med 70 prosent i perioden 2000-2017.

Verdens forbruk av naturressurser er langt ifra bærekraftig. Overforbruket har en veldig ødeleggende effekt på planetens klima, miljø og naturmangfold. Den ødeleggende effekten har blitt forsterket gjennom industrialisering og befolkningsvekst.

Forbruket er, og har vært størst i de rikeste landene, som dermed har et spesielt ansvar for å bidra med de globale endringene som må til.

For å løse utfordringene er det viktig å få på plass politikk som bidrar til forbruk og produksjon som ikke skader naturen. Med tanke på klimaet er det viktig at produksjonen baserer seg på fornybare energikilder, i stedet for olje og kull. For å bidra til mer ansvarlig forbruk kan politiske ordninger fremme resirkulering og gjøre det billigere å reparere enn å kjøpe nytt.

Kilde: FNs bærekraftsmålsrapport (2021)

Tekstilindustrien og det store forbruket av klær må endres
Tekstilindustrien og det store forbruket av klær må endres for at verden skal bli mer bærekraftig. Foto: Artem Beliaikin/Unsplash.

Hva gjør Norge?

Hva gjør Norge bra?

I Norge er vi relativt gode på å levere metall, glass og papir til gjenvinning. Vi har også gode panteordninger for resirkulering av flasker og bokser.

Norge har også klart å redusere matsvinn gjennom frivillige tiltak i flere ledd i verdikjeden. Likevel tyder det på at sterkere tiltak må til for å nå målet om å redusere matsvinn med 50 prosent.

Hva gjør Norge ikke så bra?

Norges største utfordring er at vi er ett av landene med verdens høyeste forbruk per innbygger. Hadde hele verdens befolkning hatt samme forbruksnivå som oss, ville vi hatt behov for 3,4 jordkloder.

Hovedårsaken til vårt høye og økende forbruk er at vi bytter ut produkter lenge før det er nødvendig. Norge henger generelt etter i omstillingen til en såkalt sirkulær økonomi, der ressurser og produkter repareres, gjenbrukes og resirkuleres.

Hva gjør Norge internasjonalt?

Norge støtter opp om internasjonale miljøavtaler, med mål om å styrke institusjoners evne til å skape grønn, økonomisk vekst.

Norge støtter forskningsinstitutter i Afrika sør for Sahara, som forsker på hvordan man kan gjøre matproduksjon mer bærekraftig.

Kilde: Norges statusrapport om bærekraftsmålene (2021)

Vindmøller
Når er egentlig energi- og matproduksjon bærekraftig? Foto: Karsten Wurth/Unsplash.

Hva kan du gjøre?

Menneskerettigheter i næringslivet

Næringslivet har et enormt etisk ansvar, og du som forbruker har påvirkningskraft. Investerer selskapet du ønsker å kjøpe noe fra i land som driver grove menneskerettighetsbrudd? Engasjer deg i kampen om å få på plass etiske retningslinjer i næringslivet. Lær mer om bærekraftig handel av Etisk Handel Norge.

Kjøp produkter som er bærekraftige

Finn ut om de nye tingene eller klærne du skal kjøpe oppfyller kravene om bærekraftig produksjon. Er de som lager produktet opptatt av klima og miljø, og hva gjør de for det? Har det blitt benyttet resirkulerte materialer? Avgir klærne mikroplast? Får arbeiderne anstendig lønn? Og husk, det mest bærekraftige er som regel å ikke kjøpe nye ting i det hele tatt. Lær mer om klær og bærekraft av Framtiden i våre hender.

Kjøp brukt og ta vare på tingene dine

Kan du heller kjøpe det du ønsker deg på Finn.no eller Tise? Ved å kjøpe noe som allerede er produsert og gjenbruke det, reduserer du fotavtrykket ditt på planeten. Reparer klær og ting som har gått i stykker. Selg eller gi bort det som fortsatt er brukbart, og resirkuler det som er verdt å kaste. 

Spis bærekraftig

Spis mindre kjøtt, fjærkre og fisk. Det gar med mye mer ressurser på å produsere animalske matvarer enn grønnsaker. Belgvekster som korn, bønner og linser krever mye mindre ressurser å produsere og er gode proteinkilder. Spis kortreiste matvarer i sesong når du kan.

Vær en bærekraftig turist

Reis på en måte som støtter lokalsamfunn og miljø. Velg bærekraftige turoperatører som tar hensyn til naturen, dyrene og menneskene som bor der. Støtt lokale kafeer, butikker og reiseliv fremfor å velge de store, internasjonale kjedene. Utforsk steder du kan reise til med tog heller enn med fly.

Se tips for hvordan å bli en bærekraftig turist her

Organiser deg

Å omstille samfunnet vårt til å bli bærekraftig krever større endringer enn at du og jeg som forbrukere endrer våre vaner og vår livsstil, selv om det også er viktig. Større samfunnsendringer må til, og du kan spille en viktig rolle i denne samfunnsendringen gjennom politisk engasjement, for eksempel i et parti eller en organisasjon.

De gode, varige løsningene er som regel et resultat av kunnskap, samarbeid, og målrettet organisering. Vær en aktiv medborger! Bli med å nå bærekraftsmålene!

For spørsmål om bærekraftsmålene, ta kontakt med:

Nicholas Wilkinson

Seniorrådgiver politikk og bærekraftsmålene

nicholas.wilkinson@fn.no

+47 915 42 044