Å bekjempe fattigdom er ikke bare et av de mest akutte globale problemene i dag, men også en avgjørende forutsetning for å oppnå alle FNs 17 bærekraftsmål. På denne nettsiden vil vi vise hva som skjer i verden, og hva Norge gjør.

Klikk på et delmål for å lese mer om det under

 • Delmål 1.1)

  Innen 2030 utrydde all ekstrem fattigdom

 • Delmål 1.2)

  Innen 2030 minst halvere andelen menn, kvinner og barn i alle aldre som lever i fattigdom, i henhold til nasjonale definisjoner

 • Delmål 1.3)

  Innføre nasjonalt tilpassede sosiale velferdsordninger og tiltak for alle, inkludert minstestandarder, og innen 2030 oppnå en vesentlig dekning av fattige og sårbare

 • Delmål 1.4)

  Innen 2030 sikre at alle menn og kvinner, særlig fattige og sårbare, har lik rett til økonomiske ressurser og tilgang til grunnleggende tjenester, til å eie og kontrollere jord og andre former for eiendom, og til arv, naturressurser, ny teknologi og finansielle tjenester, inkludert mikrofinansiering

 • Delmål 1.5)

  Innen 2030 bygge opp motstandskraften til fattige og personer i utsatte situasjoner, slik at de blir mindre utsatt for og mindre sårbare for klimarelaterte ekstremhendelser og andre økonomiske, sosiale og miljømessige påkjenninger og katastrofer

 • Delmål 1.a)

  Sikre en betydelig mobilisering av ressurser fra ulike kilder, blant annet gjennom økt utviklingssamarbeid, for å gi utviklingslandene, særlig de minst utviklede landene, tilstrekkelige og forutsigbare midler til å gjennomføre programmer og politikk for å utrydde alle former for fattigdom

 • Delmål 1.b)

  Opprette gode politiske rammeverk på nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå basert på utviklingsstrategier som gagner de fattige og ivaretar kjønnsperspektivet, med sikte på å øke investeringer i tiltak som bekjemper fattigdom

For å redusere fattigdommen trenger vi ikke bare å ta tak i de underliggende årsakene, men også sikre en mer rettferdig fordeling av ressursene våre og fremme bærekraftig økonomisk vekst. Gjennom informasjon, innsikt og konkrete handlinger håper vi du vil bli engasjert og vil jobbe videre med dette. Sammen kan vi skape en verden uten ekstrem fattigdom!

Hvordan ligger verden an?

Andelen mennesker som lever i ekstrem fattigdom har de siste tiårene blitt kraftig redusert. Koronapandemien førte imidlertid til en økning fra 8,5 prosent i 2019 til 9,3 prosent i 2020.

I etterkant av pandemien har andelen igjen blitt redusert. Mange blir syke av Covid-19 også i dag, men flere er vaksinerte og beskyttet mot viruset, samfunnet er gjenåpnet og flere er i arbeid. I 2022 var andelen mennesker som lever i ekstrem fattigdom 8,4 prosent, eller omtrent 670 millioner mennesker. Det er fremdeles for mange, men det er en forbedring fra tidligere. I 2015 levde 10,8 prosent av verdens befolkning i ekstrem fattigdom.

Kilde: FNs bærekraftsmålrapport (2023)

Grafen viser nedgangen i andelen mennesker som lever under 2,15 dollar dagen, samt FNs prognose for utviklingen (før og etter Covid-19) frem til 2030. Kilde: The Sustainable Development Goals Report 2023

I tillegg til pandemien har også klimaendringer og konflikter bidratt til å påvirke fattigdommen i verden. Slik vi ligger an i dag, vil ikke verden nå målet om å fjerne ekstrem fattigdom innen 2030. FN har estimert at 6,8 prosent av verdens befolkning vil leve i ekstrem fattigdom i 2030.

På vår temaside skriver vi mer om hva fattigdom er

En del av mål 1 handler om sikkerhet for de fattigste. Verden har blitt enige om at alle land skal ha sosiale velferdsordninger, men ordningene er skjevt fordelt. Under pandemien i 2020 fikk 52,2 prosent av folk i høy-inntektsland kontantytelser. I lav-inntektsland fikk bare 0,8 prosent kontantytelser.

Kilde: FNs bærekraftsmålrapport (2022)

Fattigdommen har mange ansikter
Fattigdommen har mange ansikter. Sult, begrenset eller ingen tilgang til utdanning og diskriminering er noen konsekvenser av fattigdom. Foto: Shardar Tarikul Islam

Hva gjør Norge?

Hva gjør Norge bra?

Ifølge den internasjonale rapporten om bærekraftsmålene har Norge oppnådd delen av bærekraftsmål 1 om å utrydde ekstrem fattigdom. Andelen mennesker i Norge som lever under den internasjonale fattigdomsgrensen på 2,15 dollar om dagen, er så godt som ikke-eksisterende.

Gode velferdsordninger som sykepenger og pensjon, og lik rett til helsetjenester og utdanning, reduserer ulikhet og sikrer befolkningens grunnleggende behov. Høy deltakelse i arbeidslivet og politikk som fremmer økonomisk vekst, bidrar til bedre levekår for befolkningen.

Hva gjør Norge ikke så bra?

Delmål 1.2 sier at vi skal halvere relativ fattigdom, men i Norge har dette gått feil i retning. Rundt 10 prosent av befolkningen har i dag vedvarende lavinntekt – en økning på 2,2 prosent fra ti år tidligere. 3,6 prosent av befolkningen sier at de ikke har råd til å gå til tannlegen.

Den største utfordringen er å sikre jevnere inntekt blant landets innbyggere, og sørge for at sårbare grupper ikke havner utenfor arbeidslivet. Andelen barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt øker, og dette er noe myndighetene er forpliktet til å forbedre dersom vi skal nå FNs bærekraftsmål.

Hva gjør Norge internasjonalt?

Internasjonalt jobber Norge for å utrydde ekstrem fattigdom, spesielt i de fattigste landene. Norge har lansert et utviklingsprogram for å jobbe mot moderne slaveri, og jobber med en strategi for å inkludere mennesker med funksjonsnedsettelser.

Kilde: Norges statusrapport om bærekraftsmålene (2021)

Det er Arbeids- og sosialdepartementet som har ansvaret for å koordinere arbeidet med bærekraftsmål 1 – utrydde fattigdom – i Norge.

Se Regjeringens temasider bærekraftsmål 1.

Fattigdom
På verdensbasis vokser 1 av 5 jenter under 15 år opp i ekstrem fattigdom, ifølge UN Women (2022) Foto: Unsplash/ Ia Huh

Hva kan du gjøre?

Vær en bevisst forbruker

Spør etter informasjon om varene du er interessert i. Kjøp mat, klær og annet utstyr fra bedrifter som er åpne om vilkårene til arbeiderne og som respekterer grunnleggende menneskerettigheter. På den måten er du med på å sikre en rettferdig lønn til arbeidstakerne som produserer varene du kjøper. Framtiden i våre hender har en liste over klesmerker som har forpliktet seg til å sørge for trygge arbeidsvilkår for arbeiderne sine.

Del med andre

Doner klær, leker eller andre ting du ikke trenger til organisasjoner som hjelper fattige. Når du har bursdag kan du også ønske deg en pengegave til en organisasjon som hjelper mennesker/barn som har det vanskelig, i stedet for flere ting.

Organiser deg

Å omstille samfunnet vårt til å bli bærekraftig krever større endringer enn at du og jeg som forbrukere endrer våre vaner og vår livsstil, selv om det også er viktig. Større samfunnsendringer må til, og du kan spille en viktig rolle i denne samfunnsendringen gjennom politisk engasjement, for eksempel i et parti eller en organisasjon.

De gode, varige løsningene er som regel et resultat av kunnskap, samarbeid og målrettet organisering. Vær en aktiv medborger! Bli med å nå bærekraftsmålene!

For spørsmål om bærekraftsmålene, ta kontakt med:

Nicholas Wilkinson

Seniorrådgiver politikk og bærekraftsmålene

nicholas.wilkinson@fn.no

+47 915 42 044