Fag: Norsk, naturfag, samfunnsfag
Klassetrinn: 5.-7. trinn
Aktivitet: Gruppearbeid, klassesamtale og skriveoppgave
Tid: 2 x 45 minutter

Introduksjon

Oppgaven egner seg best når elevene har noe forkunnskap om tematikken og begrepene fra før. Oppgaven er del av det tverrfaglige undervisningsopplegget Bærekraft, og vi anbefaler å ha vært gjennom introduksjonsøvelsen Kick-off: Film, samtale og quiz som et minimum, i tillegg til å ha jobbet med ordlisten.

«Child Friendly Schools» er et viktig satsingsområde i UNICEFs bistandsarbeid og eksempel på et tiltak for bærekraftig utvikling. Med utgangspunkt i FNs barnekonvensjon har man en helhetlig tilnærming til barnet, og UNICEF jobber på flere nivåer med å utvikle barnevennlige skoler.

Læreplaner utvikles og revideres i samarbeid med utdanningsmyndighetene. Metoder og undervisningsmateriell utvikles og produseres i samarbeid med andre organisasjoner/partnere, og nye skolebygg settes opp med luftige, lyse klasserom og gode vann- og sanitærforhold. På denne måten blir de barnevennlige skolene et eksempel på bærekraftig utvikling for den enkelte og samfunnet. Les mer om barnevennlige skoler i elevteksten.

Forberedelse

 • Kopier bildene (se under Ressurser) med overskrift og bildetekst. Beregn ett sett bilder per gruppe på 3-4 elever. Laminer gjerne arkene så de kan brukes flere ganger.
 • Klipp ut bildene og legg settende i hver sin konvolutt.
 • Kopier teksten «Barnevennlige skoler er bærekraftige» til elevene. Du kan eventuelt velge å presentere innholdet selv for klassen.

Del 1: Tekst og samtale (45 min)

 • Les teksten «Barnevennlige skoler er bærekraftige». Spør elevene hva de synes er viktig for at en skole skal være barnevennlig og bærekraftig
 • Hvorfor er utdanning viktig for å få til en bærekraftig utvikling? Samtale i grupper og oppsummering i plenum
 • Del klassen i grupper på 3-4 elever. Gi hver gruppe et sett med bilder inkl. bildetekst. Be gruppene bli enige om en rekkefølge på bildene slik at de legger bildet med det de synes er viktigst for en barnevennlig skole først, det nest viktigste som nr. 2 osv.
 • Sammenlign gruppenes resultater og be dem begrunne valgene der de har valgt forskjellig.
 • Hva er barnevennlig på skolen du går på? Hva er ikke barnevennlig? Gruppene skriver svarene på Post It-lapper som de henger under en av overskriftene «Barnevennlig» / «Ikke barnevennlig». Gjennomgå resultatene i fellesskap.

Del 2: Hva kan jeg gjøre? (45 min)

Be elevene velge et av punktene under «ikke barnevennlig» og skrive et forslag til elevrådet, samarbeidsutvalget eller rektor om hva som kan gjøres for å rette på det. Gruppene kan f.eks. velge seg et punkt og skrive et forslag hver. Til slutt kan hele klassen stemme over hvilket forslag de vil sende.

Kompetansemål

Kompetansemål for «Barnevennlige skoler og bærekraft»

Tverrfaglige temaer: Bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap

Norsk

Kjerneelementer: Muntlig kommunikasjon, Tekst i kontekst, Kritisk tilnærming til tekst

 • lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler
 • utforske og beskrive samspillet mellom skrift, bilder og andre uttrykksformer og lage egne sammensatte tekster

Samfunnsfag

Kjerneelement: Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og samanhengar, Demokratiforståing og deltaking, Berekraftige samfunn

 • utforske ulike sider ved mangfald i Noreg og reflektere over menneska sine behov for å vere seg sjølve og for å høyre til i fellesskap
 • drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og utvikle forslag til korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering
 • samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land