Fag: Geografi, naturfag, norsk, samfunnskunnskap
Aktivitet: Intervju, lese fagartikkel og diskusjon
Tid: 60 - 90 minutter
Klassetrinn: Videregående

Målet med oppgaven

Målet med denne oppgaven er å reflektere over de tre hovedområdene i FNs bærekraftsmål; fattigdom, ulikhet og klima.

1. Hva forbinder jeg med fattigdom, klima og ulikhet?

Hver elev trenger et stort ark, gjerne A3. På arket tegnes tre sirkler utenpå hverandre, der den største sirkelen dekker hele arket. Den innerste sirkelen fyller hver elev med stikkord til spørsmålene under. Bruk gjerne ulike farger for å markere hvilke stikkord som hører sammen.

 • Hva tenker jeg på når jeg hører ordet «fattigdom»?
 • Hva tenker jeg på når jeg hører ordet «klima»?
 • Hva tenker jeg på når jeg hører «ulikhet i samfunnet»?

2. Fem på gata

Gå ut av klasserommet og still de samme spørsmålene til «fem på gata». Det kan være medelever, lærere eller andre som er i nærområdet. De skal notere ned svarene og skrive stikkordene i den midterste sirkelen.

3. Les om bærekraftsmålene

Gå inn på FN-sambandets artikler om FNs bærekraftsmål og les om mål 1 om fattigdom, mål 10 om ulikhet og mål 13 om klima. Noter ned minst fem stikkord som brukes i artiklene om målene for fattigdom, ulikhet og klima. Skriv ordene i den ytterste sirkelen.

4. Diskuter

Still ut modellene i klasserommet og bruk dem som utgangspunkt for diskusjon i klassen.

 • Hvordan passer stikkordene til de du spurte med stikkordene fra bærekraftsmålene?
 • Hva er likt og hva er forskjellig?
 • Hvordan tror dere fattigdom, klima og ulikhet i samfunnet påvirker hverandre?

Kompetansemål

Kompetansemål for «Fem på gata»

Tverrfaglige tema: Bærekraftig utvikling

Geografi

Kjerneelement: Utforsking og geografiske metodar, Naturgitt og menneskeskapt rom, Berekraftig utvikling og globalisering

Kompetansemål etter Vg1/Vg2 SF:

 • utforske kva endringar i klimaet har å seie for natur og samfunn lokalt, regionalt eller globalt
 • utforske kva endringar i klimaet har å seie for natur og samfunn lokalt, regionalt eller globalt
 • utforske og gjere greie for årsakene til ein aktuell natur- eller miljøkatastrofe og konsekvensar for menneske, samfunn og natur
 • gjere greie for årsaker til demografiske endringar og drøfte ulike levekår i forskjellige delar av verda
Naturfag

Kjerneelementer: Jorda og livet på jorda

Kompetansemål etter Vg1 SF:

 • gjøre rede for funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv
 • gjøre rede for hvordan klimaendringer påvirker evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold
Norsk

Kjerneelementer: Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon

Kompetansemål:

 • lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner (Vg1 SF)
 • bruke fagkunnskap og presist fagspråk i utforskende samtaler, diskusjoner og muntlige presentasjoner om norskfaglige emner (Vg3 SF)
Samfunnskunnskap

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking, Medborgarskap og berekraftig utvikling

Kompetansemål etter Vg1/Vg2:

 • drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv